PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 34-59
Article title

Współpraca międzyregionalna i transgraniczna Polski z Ukrainą

Authors
Content
Title variants
EN
Interregional and Transborder Cooperation Between Poland and Ukraine
RU
Межрегиональное и трансграничное сотрудничество Польши с Украиной
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, która jest realizowana w ramach współpracy między regionami przygranicznymi sąsiadujących ze sobą państw i przejawia się w różnych formach. Zwrócono szczególną uwagę na Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020, którego celem jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na terenie Polski i Ukrainy zgodnie z celami Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) określonymi w Rozporządzeniu EIS.
EN
In her article, the author assessed the Polish-Ukrainian interregional and transborder cooperation, which is carried out within cooperation between the border regions of the neighbouring states and manifests itself in various forms. She paid a particular attention to the Transborder Cooperation Programme for the period of 2014-2020 whose aim is to support the transborder developmental processes in the territory of Poland and Ukraine in compliance with the aims of the European Neighbourhood Instrument (ENI) determined by the ENI Regulation.
RU
В статье провели оценку польско-украинского межрегионального и трансграничного сотрудничества, которое осуществляется в рамках сотрудничества между приграничными регионами государств-соседей и проявляет себя в разных формах. Особое внимание обратили на Программу трансграничного сотрудничества на 2014-2020 гг., цель которой заключается в содействии трансграничным процессам развития на территории Польши и Украины в соответствии с целями Европейского инструмента соседства (ЕИС), определенными в Регламенте ЕИС.
Contributors
author
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Antoniuk N., Papish N. (2015), Współpraca transgraniczna jako czynnik transformacji międzynarodowych funkcji granicy ukraińsko-polskiej, http://pogranicze.uni.opole.pl/biblioteka/docs/tom2/antoniuk_papish_t2n1.pdf [dostęp: 12.10.2015].
 • Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski (2015), GUS, Warszawa-Rzeszów.
 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (1980), sporządzona w Madrycie dn. 21.05.1980 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 287, art. 2).
 • Fic M., Ogrodowicz S. (1996), Badania społeczno-gospodarcze obszarów przygranicznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Goik H. (1996), Współpraca przygraniczna, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”.
 • Jastrzębska W. (2008), Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, (w:) Woźniak M. (red.), Spójność ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Jurkowska B. (2011), Unijne programy wsparcia współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 w państwach członkowskich i sąsiadujących z Unią Europejską, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, tom VII, Sulechów.
 • Kawałko B. (2015), Program Polska-Białoruś-Ukraina w polityce rozwoju regionów przygranicznych, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2.
 • Kosiedowski W., Słowińska B. (2009), Podstawowe zagadnienia współpracy transgranicznej w warunkach integracji Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, (w:) Kosiedowski W., Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Mirosławska A. (2004), Czynniki aktywizujące i hamujące rozwój współpracy transgranicznej, „Samorząd Terytorialny”, nr 3.
 • Powęska H. (2014), Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Ukrainą, (w:) Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Program EIS Współpracy Transgranicznej. Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (2015), projekt z dn. 27.04.2015, http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/51471/jop_pbu_pl-pdf.html [dostęp: 12.10.2015].
 • Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa-Rzeszów.
 • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2015 roku (2015), GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
 • Toczyski W. (1998), Międzynarodowa współpraca regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Woźniak M. (2005), Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego i standardów międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny”, nr 4.
 • Zieliński M. (1997), Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, (w:) Mik C. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa-Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-671a357c-2b79-40a2-b806-8d9d3adea4d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.