PL EN


2014 | 2(28) | 387-414
Article title

Polityka społeczna w myśli politycznej Narodowego Odrodzenia Polski, Polskiej Wspólnoty Narodowej‑Polskiego Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo‑Radykalnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social policy in the political thought of national extremist groups in Poland after 1989, The National Rebirth of Poland, The Polish National Community‑Polish National Party, The National Radical Camp
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The following organisations can be considered representatives of national extremism in Poland after 1989: a) The National Rebirth of Poland, b) The Polish National Community‑Polish National Party, c) The National Radical Camp. They have been categorised as being national extremist as they meet the following criteria: 1) the rejection of democracy and the concept of civil society, 2) the negation of the political system transformation model implemented after 1989, 3) the approval of violence as a means to the alternation of power, 4) the pursuit of a new political order which is treated as a model to which there is no alternative, 5) the presence in political thought of countercultural and nativistic elements, 6) the acceptance of integral Catholicism, 7) the use of a distinctive and individual vocabulary, 8) the use of original symbols. In the case of national extremist groups we can only talk about a social policy that is postulated and in the concept phase where there are no possibilities of implementing its objectives.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Antonów R., Polityka społeczna w ujęciu współczesnych anarchistów polskich, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, t. 2, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • Dawidowicz A., Dychotomiczna wizja rzeczywistości politycznej w polskiej myśli narodowej i nacjonalistycznej po 1989 roku, [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, red. E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2010.
 • Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004.
 • Grott B., The Conception of Roman‑Catholic Totalizm in Poland before World War II, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1982, z. 8.
 • Grott B., Geneza i początki formowania się poglądów „młodych” obozu narodowego na zagadnienia ustrojowe, „Dzieje Najnowsze” 1984, z. l.
 • Grott B., Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo‑radykalnych do roku 1939, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1987, z. 17.
 • Grott B., Mediewalizm w koncepcjach Obozu Wielkiej Polski. Ze studiów nad religijnymi uwarunkowaniami myśli politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1982, z. 7.
 • Grott B., Nacjonalizm chrześcijański. Myśl społeczno‑państwowa formacji narodowo‑katolickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1991.
 • Grott B., Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo‑katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym, Kraków 1996.
 • Grott B., Nacjonalizm i religia. Proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926‑1939, Kraków 1984, Rozprawy Habilitacyjne UJ, nr 85.
 • Grott B., Obóz narodowy a katolicyzm, „Kultura i Społeczeństwo” 1979, nr 3.
 • Grott B., Pojęcie narodu i jego miejsce w hierarchii wartości formacji młodoendeckiej, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 4.
 • Grott B., Publicystyka „Zadrugi” jako jeden z przejawów krytyki kultury katolickiej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1981, z. 6.
 • Grott B., Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej. Narodowa Demokracja. Wybór tekstów z komentarzem autora, Kraków 1993.
 • Grott B., Rola katolicyzmu w ideologii obozu narodowego w świetle pism jego ideologów i krytyki katolickiej. Zarys problematyki badawczej, „Dzieje Najnowsze” 1980, z. l.
 • Grott B., Waloryzacja epok historycznych i niektórych nurtów myśli europejskiej od średniowiecza po wiek XIX w ideologii obozu narodowego jako wyraz jej katolicyzacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 1983, z. 9.
 • Jajecznik K., Od entuzjasty do kontestatora myśli nacjonalistycznej. Sylwetka publicystyczna Mirosława Szczepana Żochowskiego (1937‑2010), [w:] Prasa Narodowej Demokracji, t. 3: Publicyści, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Lublin 2012.
 • Koćwin L., „Narodowcy” i „Europejczycy” wobec problemu jedności europejskiej, [w:] Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, red. B. Pasierb, K. A. Paszkiewicz, Wrocław 1996.
 • Koziełło T., Liga Polskich Rodzin wobec integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, t. 2, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • Koziełło T., Rodzina i polityka prorodzinna jako wartość polityczna w koncepcjach ideowych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce.
 • Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej, red. nauk. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013.
 • Łętocha R., Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji, Lublin 2002.
 • Maj Cz., Maj E., Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989‑2001, Lublin 2007.
 • Piskorski M., Liga Polskich Rodzin, [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2004.
 • Radomski G., Liberalizm w interpretacjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. Karnowska, Toruń 2006, Idee i Polityka.
 • Radomski G., Rewitalizacja idei Narodowej Demokracji w koncepcjach współczesnego ruchu narodowego, [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, red. E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2010.
 • Sikorski T., Miejsce antydemokratyzmu w publicystyce politycznej Narodowego Odrodzenia Polski (1992‑2006), [w:] Narodowa Demokracja XIX‑XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Smolik B., Narodowcy u zarania transformacji ustrojowej, [w:] Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989 roku, red. S. Dąbrowski, B. Rogowska, Wrocław 1998.
 • Smolik B., Publicystyka ideowopolityczna Adama Gmurczyka na łamach prasy i publikacji narodowo‑radykalnych, [w:] Prasa Narodowej Demokracji, t. 3: Publicyści, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Lublin 2012. Socha‑Sachalin S., Polityka społeczna, Koszalin 2000.
 • Stachowiak P., Korzenie „katolicyzmu endeckiego”. Nacjonalistyczna wizja religii i Kościoła w Polsce w latach 1887‑1927, Poznań 1999.
 • Strutyński M., Miejsce tradycjonalizmu katolickiego w ideologii Narodowego Odrodzenia Polski, [w:] Religia i polityka, red. B. Grott, Kraków 2000.
 • Szymański A., Unia Europejska w programach ugrupowań uczestniczących w wyborach parlamentarnych w 2001 roku, [w:] Polska scena polityczna. Kampanie wyborcze, red. E. Pietrzyk‑Zieniewicz, Warszawa 2002, Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych UW, vol. 6.
 • Tokarz G., Ruch narodowy w Polsce w latach 1989‑1997, Wrocław 2002, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2350.
 • Tomasiewicz J., Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Kraków 2010.
 • Tomasiewicz J., Polska Wspólnota Narodowa‑Polskie Stronnictwo Narodowe jako przykład nacjonalizmu świeckiego we współczesnej Polsce, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Kraków 2010.
 • Tomasiewicz J., Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń 2003.
 • Tomasik P., Ugrupowania narodowe wobec integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Polska na nowej drodze. Tradycja i współczesność, red. A. Magierska, Warszawa 1997, Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych UW, vol. 2.
 • Witczak A. T., ONR – powrót na scenę? Rekonstrukcja radykalnego skrzydła formacji narodowo‑katolickiej?, [w:] Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno‑religioznawcza, red. B. Grott, O. Grott, Kraków 2012, Societas, 30.
 • Woźnicki J., Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012, nr 1.
 • Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak państwo działa, gdy zamierza (chce) musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-671cd161-d84e-4029-ac6c-3fedc7e6f236
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.