Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 11 | 41-55

Article title

Identyfikacja i ocena zmienności cen drewna w nadleśnictwie Płock

Content

Title variants

EN
Identification and evaluation of wood price variability in Płock Forest District

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Głównym celem opracowania jest ocena zmienności cen wybranych sortymentów drewna w nadleśnictwie Płock. Przeanalizowano ceny ośmiu rodzajów drewna zgodnie z zasadami dekompozycji szeregów czasowych przy użyciu metody CENSUS II X-11. Za pomocą analizy widmowej Fouriera dokonano także oceny długości trwania cykli kształtowania się cen. Dane pochodziły z nadleśnictwa Płock i obejmowały lata 2004—2014 w układzie miesięcznym. Na podstawie badania stwierdzono, że ceny drewna w nadleśnictwie Płock cechują się wyraźną zmiennością o charakterze systematycznym, co oznacza, że można wyodrębnić trend i cykliczność. Wyniki przeprowadzonych obliczeń ukazały również istotną skalę sezonowych i przypadkowych wahań cen drewna. Analiza cen drewna wykazała trend rosnący dla wszystkich sortymentów, natomiast dynamika wahań sezonowych różniła się w zależności od sortymentu. Stwierdzono znaczne natężenie wahań przypadkowych, które odznaczały się wysoką amplitudą odchyleń.
EN
The main aim of the research is to evaluate the variability of prices of selected wood assortments in the Płock Forest District. Prices of eight wood types were analysed according to the rules of time series decomposition using the CENSUS II X-11 method. The cycles length was also evaluated by means of Fourier spectral analysis. Data were obtained from the Płock Forest District and covered the years 2004—2014 on a monthly basis. On the basis of the conducted study, it was found that wood prices in the Płock Forest District are characterised by a clear share systematic variability which means that a trend and cyclicality can be distinguished. The results of this research have also shown considerable scale of seasonal and accidental fluctuations in wood prices. The analysis of wood prices showed a growing trend for all assortments, while the dynamics of seasonal fluctuations differed depending on the assortment. Significant intensity of random fluctuations was found, which were characterised by high amplitude of deviations.

Year

Issue

11

Pages

41-55

Physical description

Dates

published
2018-11-28

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Bloomfield, P. (1976). Fourier Analysis of Time Series: An Introduction. New York: John Wiley & Sons.
 • Dagum, E. B. (1988). X11-ARIMA/88. Seasonal Adjustment Method — Foundations and User’s Manual. Ottawa: Statistics Canada.
 • Drosiewicz, S., Michalski, T. (1996). Analiza spektralna wybranych mierników aktywności gospodarczej. Warszawa: Fundacja Promocji Rozwoju im. E. Lipińskiego.
 • Giefing, D. F., Pazdrowski, W. (2012). Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • Hodrick, R., Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit, and Banking, 29(1), 1—16.
 • Idzik, M., Gędek, S. (2002). Analiza widmowa szeregów czasowych cen produktów rolnych. Przegląd Statystyczny, 49, 45—47.
 • Jakubczyc, J. (1987). Współliniowość statystyczna. Warszawa: PWE.
 • Kufel, T., Zawada, M. (1999). Modelowanie czykliczności procesów o wysokiej częstotliwości i obserwowania. VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 7—9 września 1999 r., Torun.
 • Łuczyński, W., Matkowski, Z. (1997). Analiza spektralna syntetycznych wskaźników koniunktury dla gospodarki polskiej. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej, (51), 3—178.
 • Musgrave, J. C., Shiskin, J., Young, A. H. (1967). The X-11 Variant of Census Method II Seasonal Adjustment Program. New York: Bureau of Census.
 • Radzikowska, B. (1999). Metody prognozowania. Zbiór zadań. Wrocław: AE.
 • Ratajczak, E. (2011). Popyt na drewno w Polsce — zmiany strukturalne oraz możliwości zaspokojenia. Prezentacja z III Sesji Zimowej Szkoły Leśnej pt. Strategie rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do 2030 roku. Sękocin. Pobrane z: www.ibles.pl/mwg-nternal/de5fs23hu73ds/progress?id=MXkVCNKIDzCam07yxvIByPeVcFxJayLso3sUkVL3rbs.
 • Shumway, R. H. (1988). Applied statistical time series analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Talaga, L., Zieliński, Z. (1986). Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. PWN. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6723c5f3-9048-44a3-8bbe-1781abfdf152
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.