PL EN


2010 | 8 | 67-83
Article title

Romantyzm jako powinność. Lubelska szkoła badań nad literaturą polską I połowy XIX wieku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The activity of the Lublin school of the Romanticism research was started in 1950 when the Chair of the History of Polish Literature was assumed by Czesław Zgorzelski, previously lecturing in Toruń. It is due to his inspiration that the works concerning Polish literature of the 1st half of the 19th century transform into an editorial, interpretative and synthetic chara- cter. Czesław Zgorzelski participates in the publishing of Writings of Adam Mickiewicz and Kazimierz Brodziński. Together with his students in Lublin – M. Maciejewski, D. Zamąciń- ska. I. Opacki, A. Paluchowski – Cz. Zgorzelski describes the genres of the ballad, the po- etics nowel and the romanic tale. The research concerning Romantics literature focuses on the religious contesns, and the turn category, which allows to to distinguish the pre-Romantic period, and refers to historico-literary contexts of the Enlightenment and modern times. The methodology bases on the Deception of formalizm and structuralism, with the addition of semiotics and hermeneutics. The kerygmatic conception of literature interpretation is created in Lublin.
Keywords
Year
Issue
8
Pages
67-83
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2010-12-30
Contributors
References
 • S. Balbus, „Zagłada gatunków”. W: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki. War-szawa 2000
 • K. Bartoszyński, Gawęda prozą. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991
 • K. Bartoszyński, O amorfizmie gawędy. Uwagi na marginesie „Pamiątek Soplicy”. W: idem, Teoria i interpretacja. Szkice literackie. Warszawa 1985
 • K. Brodziński, Poezje, oprac. i wstępem poprzedził C. Zgorzelski, t. 1-2. Wrocław 1959
 • K. Brodziński, Wybór poezji, red. G. Zając. Kraków 2003
 • K. Czajkowski, Od Malczewskiego do M. Maciejewskiego – model dzieła i style odbioru. W: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji Marii. Materiały sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995, red. H. Krukowska. Białystok 1997
 • Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn. Lublin 2008
 • M. Głowiński, Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. Warszawa 1962
 • K. Górski, Poezja jako wyraz. W: idem, Rozważania teoretyczne. Lublin 1984
 • K. Górski, Przegląd stanowisk metodologicznych w polskiej historii literatury do 1939 roku. W: idem, Rozważania teoretyczne. Literatura. Muzyka. Teatr. Lublin 1984
 • K. Górski, Wstęp. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 1: Wiersze 1817-1824, oprac. C. Zgorzelski. Wrocław 1971
 • W. Kaczmarek, Mickiewicz Ireny Sławińskiej. W: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski. Lublin 2006
 • W. Kaczmarek, Profesor Irena Sławińska (1913-2004). Osoba i dzieło. „Studia Norwi-diana” 2004-2005, z. 22-23
 • T. Kostkiewiczowa, „Wiersze późne” jako kategoria historycznoliteracka. (Zarys pro-blemu). W: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamą-cińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski. Lublin 2006
 • M. Maciejewski, Czesław Zgorzelski – Uczony i Wychowawca (17 marca 1908–26 sierpnia 1996). W: Czesław Zgorzelski. Uczony i wychowawca, red. D. Paluchowska, M. Maciejewski. Lublin 2002
 • M. Maciejewski, „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. Lublin 1991
 • M. Maciejewski, Biblie romantyków. W: Religijny wymiar literatury polskiego romanty-zmu, red.
 • D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995
 • M. Maciejewski, Daleko, dalej, i jeszcze dalej – ku nieskończoności. Czesław Zgorzelski. Lublin 1998
 • M. Maciejewski, Głos w dyskusji. W: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympo-zjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979, red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981
 • M. Maciejewski, Kerygmatyczna interpretacja „Przesłania Pana Cogito”. „Polonistyka” 1992, nr 7/8
 • M. Maciejewski, Poetyka. Gatunek. Obraz. W kręgu poezji romantycznej. Wrocław 1977
 • M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce. Wrocław 1970
 • M. Maciejewski, Od erudycji do poznania. (Z dziejów romantycznej liryki opisowej). „Roczniki Humanistyczne” 1966, z. 1
 • A. Mickiewicz, Sonety krymskie, wstęp, układ i redakcja tekstu K. Czajkowski. Często-chowa 2003
 • Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffman-Piotrowska. Warszawa 2005
 • P. Nowaczyński, Z historii i teorii badań nad literaturą religijną. W: idem, Studia z literatury XX wieku. Lublin 2004
 • I. Opacki, Ballada literacka – opis gatunku. W: idem, Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji. Katowice 1999
 • I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji. W: idem, Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji. Katowice 1999
 • I. Opacki, Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z epilogiem?. W: idem, „W środku niebo-kręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995
 • I. Opacki, Zamiast wstępu: strofa z Paryża. W: idem, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995
 • J. Orłowski, Literatura rosyjska w pracach profesora Czesława Zgorzelskiego. W: Cze-sław Zgorzelski. Uczony i wychowawca, red. D. Paluchowska, M. Maciejewski. Lu-blin 2002
 • Pomiędzy Krzemieńcem a Wilnem. Z nieznanej korespondencji Tadeusza Czackiego z Janem Śniadeckim (1809-1811), red. i oprac. K. Czajkowski, wstęp oraz przypisy A. Czajkowska. Częstochowa 2006
 • J. Przyboś, Czytając Mickiewicza. Warszawa 1965
 • J. Przyboś, Ja świat..., O „model” Słowackiego. W: idem, Sens poetycki. Szkice. Kraków 1967
 • W. Pyczek, Czesława Zgorzelskiego wprowadzenie do nauki o literaturze. W: Czesław Zgorzelski. Uczony i wychowawca, red. D. Paluchowska, M. Maciejewski. Lublin 2002
 • W. Pyczek, Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego. Lublin 1999
 • P. Ricoeur, Struktura a hermeneutyka, tłum. K. Tarnowski. W: idem, Egzystencja i her-meneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, opracowanie i wprowadzenie S. Cichowi-cza, tłum. E. Bieńkowska i in., Warszawa 1985
 • P. Ricoeur, Świadomość i nieświadomość, tłum. H. Igalson. W: idem, Egzystencja i her-meneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, opracowanie i wprowadzenie S. Cichowi-cza, tłum. E. Bieńkowska i in., Warszawa 1985
 • D. Seweryn, Czesław Zgorzelski jako badacz Mickiewicza. W: Czesław Zgorzelski. Uczony i wychowawca, red. D. Paluchowska, M. Maciejewski. Lublin 2002
 • D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, Lublin 1996; idem, „…jak tam zasze-dłeś”. Mickiewicz w szkole klasycznej. Lublin 1997
 • S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX wieku. Warszawa 1984
 • J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego. W: idem, Pró-by teoretycznoliterackie. Warszawa 1992
 • J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim. W: Proces hi-storyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej. Maj 1965, red. M. Janion, A. Piorunowa. Warszawa 1967
 • J. Słowacki, Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie. De po dolinach moja Ikwa plinie. Lublin 1999
 • W. Smaszcz, Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej. W: Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. I Międzynarodowa Konferencja Białystok 21-24 IX 1989, red. E. Feliksiak, t. III. Białystok 1992
 • Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002
 • K. Tymowski, Poezje zebrane, red. E. Wichrowska. Warszawa 2005
 • D. Ulicka, Przed-nowoczesna powieść filologiczna. W: idem, Literaturoznawcze dyskur-sy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007
 • E. Wichrowska, Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł. Warszawa 2002
 • D. Zamącińska, Drogi Marianie, Lublin 2007
 • D. Zamącińska, Przyboś wobec Mickiewicza. „Roczniki Humanistyczne” 1970, z. 1
 • D. Zamącińska, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Lublin 1985
 • D. Zamącińska, „Widzę naprzód o wiek”?. W: Studia z teorii i historii poezji, seria 2, red. M. Głowiński. Wrocław 1970
 • D. Zamącińska, „Znalezione piórko”. „Roczniki Humanistyczne” 1971, z. 1
 • C. Zgorzelski, Duma, poprzedniczka ballady. Toruń 1949
 • C. Zgorzelski, Genologia a poezja współczesna. W: idem, Od Oświecenia ku Romanty-zmowi i współczesności. Szkice historycznoliterackie. Kraków 1978
 • C. Zgorzelski, Postulaty edytorskie w zakresie pierwszej połowy w. XIX (Propozycje programu). „Ruch Literacki” 1968, z. 2
 • C. Zgorzelski Przywołane z pamięci. Lublin 1996
 • C. Zgorzelski, W Tobie jest światłość. Szkice o liryce religijnej Oświecenia i Romanty-zmu. Lublin 1993
 • C. Zgorzelski, Wstęp. W: idem, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wier-szach Słowackiego. Warszawa 1981
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6724d761-1f2b-47a0-a7ce-f6073b8e27c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.