PL EN


2013 | 2 (13) | 11-32
Article title

Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez wstępnie uznane grupy oraz organizacje producentów owoców i warzyw

Authors
Content
Title variants
EN
Legal aspects of establishing and running preliminarily recognised groups and organisations of fruit and vegetable producers after the amendments of the EU and Polish regulations
IT
Aspetti giuridici di costituzione e svolgimento dell’attività da parte di gruppi e organizzazioni di produttori di frutta e verdura prericonosciuti
Languages of publication
PL EN IT
Abstracts
EN
This paper aims to evaluate the legal principles of establishing and running preliminarily recognised groups and organisations of fruit and vegetable producers after the amendments of the EU and Polish regulations. Among others, the approval principles of preliminary recognition (pre-recognition) and realisation of the recognition plans have been presented, followed by an analysis of membership agreements and the procedure of acquiring a status of a recognised organisation of fruit and vegetable producers. The supervision of those organisations by the province marshal as well as the financing of their activities using EU funds have been described. The paper ends with a conclusion that activities of preliminarily recognised groups and organisations of fruit and vegetable producers have been conducive to the development of the fruit and vegetable market in Poland. However, in order to make them even more efficient, the establishment procedures and the principles governing the running of groups and organisations of fruit and vegetable producers should be simplified, and legal instruments guaranteeing their greater stability introduced.
IT
L’articolo si propone di valutare i principi giuridici della costituzione e il funzionamento dei gruppi e organizzazioni di produttori di frutta e verdura prericonosciuti dopo il cambiamento delle norme polacche e quelle dell’UE. In primo luogo è stata presentata la problematica del gruppo di produttori di frutta e verdura prericonosciuto, inclusa la questione di approvazione e realizzazione del piano di riconoscimento. Successivamente le considerazioni si sono incentrate sui contratti associativi e la procedura per ottenere lo status delle organizzazioni di produttori di frutta e verdura riconosciute, e in seguito sui controlli dei soggetti in esame svolti dal maresciallo del voivodato e del finanziamento della loro attività da fondi comunitari. In conclusione, l’autrice ha affermato che l’attività di gruppi e organizzazioni di produttori di frutta e verdura prericonosciuti ha contribuito allo sviluppo del mercato ortofrutticolo in Polonia. È tuttavia necessario semplificare le regole per la loro costituzione e lo svolgimento dell’attività. Inoltre, bisogna introdurre strumenti giuridici in grado di garantire una maggiore durabilità a questi soggetti.
Keywords
Year
Issue
Pages
11-32
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bieniek-Majka M. (2012), Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej, „Roczniki Naukowe SERiA” 14, z. 2.
 • Bijman J. (2002), Essays on Agricultural Co-operatives; Governance Structure in Fruit and Vegetable Chains (Cooperaties en beheersstructuur in groente- en fruitketens), praca doktorska z 2002 r. dostępna w Bibliotece Komisji Europejskiej w Brukseli.
 • Bijman J. (2012), Support for Farmers’ Cooperatives; Sector Report Fruit and Vegetables, Wageningen, Wageningen UR.
 • Bijman J., van der Sangen G., Poppe K. J., Doorneweert B. (2012), Support for Farmers’ Cooperatives; Country Report The Netherlands, Wageningen, Wageningen UR.
 • Boguta W. (2011), (red.), Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, Warszawa.
 • Boguta W. (red.), Gumowski Z., Lachowski K., (2007) Organizacja mazowieckiego rynku rolnego poprzez tworzenie grup producentów rolnych na bazie prawa spółdzielczego, Warszawa.
 • Cioch H. (2009), Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce, Teka Kom. Praw. – OL PAN, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw2/Cioch.pdf.
 • Czechowski P., Niewiadomski A. (2011), Europejskie rynki rolne, w: Prawo rolne, P. Czechowski (red.), Warszawa.
 • Etel L., Komentarz do art. 7 ustawy o podatku od nieruchomości, Lex/el.
 • Korzycka-Iwanow M. (2011), Kontraktacja, w: System prawa prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa.
 • Krzyżanowska K. (2011), Stan zorganizowania rolników w grupy producentów owoców i warzyw w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA” 13, z. 2.
 • Machowicz A., Zmiany prawa w zakresie grup i organizacji producentów owoców i warzyw, https://www.wodr.poznan.pl.
 • Niedbała Z. (2011), Motywy i kierunki nieodzownych zmian ustawodawstwa spółdzielczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
 • Nosecka B. (2005), Produkcja owoców i warzyw – Informacja dla producentów, Seria: Polska Wieś w Europie, IERiGŻ, Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa.
 • Pietrzykowski K. (1997), Kierunki zmian w prawie spółdzielczym, w: Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską, Materiały z Konferencji Międzynarodowej, Zakopane.
 • Pietrzykowski K. (1999), Projektowane zmiany w prawie spółdzielczym, „Przegląd Legislacyjny”, nr 3.
 • Suchoń A. (2012), Fundusze unijne jako instrument rozwoju spółdzielczości w rolnictwie i na terenach wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, nr 10.
 • Suchoń A. (2012), Z prawnej problematyki zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielcze grupy producentów rolnych, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 2.
 • Suchoń A. (2013), Grupy producentów jako instrument rozwoju agrologistyki na rynku owoców i warzyw, „Logistyka”, nr 3.
 • Suchoń A. (2013), W kwestii nowego modelu spółdzielczości rolniczej – wnioski de lege ferenda, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1.
 • Szachułowicz J. (2005), Kontraktacja, w: Prawo rolne, A. Stelmachowski (red.), Warszawa.
 • Tomkiewicz E. (2004), Prawna organizacja rynku świeżych owoców i warzyw, w: Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, A. Jurewicz (red.), Warszawa.
 • Wiśniewska J. (2011), The Competitive Strategies of Polish Fruit and Vegetable Producers in the Condition of Domestic and International Markets Convergence, „Roczniki Naukowe SERiA” 13, z. 6.
 • Zakrzewski P. (2005), Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 14, z. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67266851-e365-4110-9761-2087ce3e586d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.