PL EN


2015 | 3 (356) | 70-79
Article title

Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych

Authors
Content
Title variants
EN
Purposes and Some Consumers’ Preferences Connected with Purchases at Shopping Centres
RU
Цели и избранные потребительские предпочтения, связанные с покупками в торговых центрах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych wyników badania stosunku konsumentów do zakupów w centrach handlowych. Przedstawiona została (prowadzona z konsumenckiego punktu widzenia) ocena istotności celów odwiedzin tego typu placówek oraz analiza wybranych zagadnień reprezentujących preferowany przez konsumenta sposób dokonywania transakcji. Badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 1375 respondentów, wskazało między innymi na silne zróżnicowanie badanych, zarówno pod względem celów odwiedzin rozważanych placówek, jak również stosunku do tego typu zakupów. Wykazano, iż podstawowym celem wizyt w centrum handlowym są wyłącznie zakupy odzieży, podczas gdy pozostałe możliwe przyczyny wydają się mieć znaczenie drugorzędne, które jest dodatkowo wysoce zmienne wśród różnych grup ankietowanych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present some findings of the research of consumers’ attitudes towards purchases at shopping centres. There is presented (carried out from the consumer’s point of view) assessment of the relevance of purposes of visits to such outlets as well as an analysis of the selected issues representing the preferred by the consumer way of carrying out transactions. The survey, carried out on the sample of 1375 respondents, indicated, inter alia, the strong differentiation of the respondents, both in terms of the purposes of visiting the outlets in question and attitude to such shopping. The author exhibited that the basic purpose of visits to the shopping centre is exclusively purchasing of apparels, whereas other possible reasons seem to be of minor importance which is additionally highly volatile among various groups of respondents. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить избранные результаты изучения отношения потребителей к покупкам в торговых центрах. Представили (осуществляемую с потребительской точки зрения) оценку существенности целей посещения таких заведений и анализ избранных вопросов, представляющих предпочитаемый потребителем способ осуществления сделок. Опрос, проведенный на выборке 1375 респондентов, указал, в частности, сильную дифференциацию обследуемых как с точки зрения целей посещения обсуждаемых объектов, так и отношения к такого рода покупкам. Выявили, что основная цель посещения торгового центра – исключительно покупка одежды, тогда как остальные возможные причины, как представляется, имеют второстепенное значение, которое к тому же в высокой степени изменяется в разных группах опрашиваемых лиц. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
70-79
Physical description
Contributors
References
  • Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dixon, T.J. (2005), The role of retailing in urban regeneration, “Local Economy”, Vol. 20, No. 2.
  • Grzesiuk A. (2013), Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
  • Howard E. (2007), New shopping centres: is leisure the answer? “International Journal of Retail &Distribution Management”, Vol. 35, No. 8.
  • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
  • Knecht-Tarczewska M. (2011), Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy, „Zeszyty Naukowe”, nr 175, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
  • Martin C.A., Turley L.W. (2004), Malls and consumption motivation: an exploratory examination of older Generation Y consumers, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 32, No. 10.
  • Mróz B. (red.) (2009), Oblicza konsumpcjonizmu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Sit J., Merrilees B., Birch D.,Entertainment-seeking shopping centre patrons: the missing segments, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 31, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6728f7b6-af63-4400-9665-8049fa77f699
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.