PL EN


2018 | 1(21) | 45-56
Article title

INNOWACJE NA RYNKU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

Content
Title variants
EN
INNOVATIONS ON THE HEALTH TOURISM MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym instrumentem kształtowania struktury rynku turystycznego są innowacje. Wysoką podatność na innowacje ma rynek turystyki zdrowotnej. Wynika to z jego wysokiej dynamiki rozwojowej w wymiarze globalnym, a przede wszystkim z zaangażowania wielu grup podmiotów, będących uczestnikami tego rynku. Obok podmiotów rynku turystycznego decydujący wkład w zakresie podejmowania rozwiązań innowacyjnych mają podmioty rynku medycznego. Celem opracowania jest identyfikacja podmiotów rynku turystyki zdrowotnej odpowiedzialnych za wprowadzanie innowacyjnych ofert na tym rynku. W kolejnych częściach omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące: innowacji na rynku turystycznym oraz struktury rynku turystyki zdrowotnej. W efekcie umożliwiło to identyfikację obszarów innowacyjności na rynku turystyki zdrowotnej. Przeprowadzone badania mają charakter koncepcyjny.
EN
Innovation is an important instrument for shaping the structure of the tourism market. The health tourism market is highly susceptible to innovation. It results from its high development dynamics in the global dimension, and above all the involvement of many groups of entities that are participants in this market. In addition to the tourism market entities, the entities involved in the medical market make the decisive contribution to innovative solutions. The aim of the study is to identify entities of the health tourism market responsible for introducing innovative offers on this market. The following sections discuss theoretical issues concerning: innovation on the tourism market and the structure of the health tourism market. As a result, it enabled the identification of innovation areas on the health tourism market. The conducted research is of conceptual nature.
Year
Volume
Pages
45-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Briggs S., Marketing w turystyce, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2003.
 • Cohen G., How to regulate medical tourism (and why it matters for bioethics), “Developing World Bioethics” 2012, vol. 12, issue 1.
 • Den Hertog P., Co-producers of innovation: on the role of knowledge-intensive business services in innovation, [w:] Productivity, innovation and knowledge in services. New economic and socioeconomic approaches, red. J. Gadrey, E. Gallouj, E. Elgar, MA, Cheltenham-Northampton 2002.
 • Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, tłum. A. Doroba, MT Biznes, Warszawa 2000.
 • Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Difin, Warszawa 2014.
 • Gancarczyk J., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 91.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000.
 • Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Hazarika I., Medical tourism: its potential impact on the health workforce and health systems in India, “Health Policy and Planning” 2010, vol. 25.
 • Hjalager A.M., A review of innovation research in tourism, “Tourism Management” 2010, vol. 31, issue 1.
 • Innovation in hospitality and tourism, red. M. Peters, B. Pikkematt, Routledge, New York 2005.
 • Jaremen D.E., Rapacz A., Gryszel P., Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9(4).
 • Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Kaspar C., Ferlich F., Marketing Konzeption der Heilböund Kurorte B16, Hochschule St. Gallen, 1979.
 • Kornak A.S., Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1999.
 • Kotarski D., Specyfika popytu restytucyjnego na usługi sanatoryjne, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2013, nr 3(23).
 • Krasiński Z., Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań 2001.
 • Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, PTE, Szczecin 2013.
 • Niedzielski P., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Panasiuk A., European Union funds in the development of region al sustainable tourism economy in 2007–2013, 2nd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, University of Rijeka, Opatija 2013.
 • Panasiuk A., Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2013, nr 3(23).
 • Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014.
 • Pocock N.S., Hong Phua K., Medical tourism and policy implications for health systems: a conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia, “Globalization and Health” 2011, vol. 7.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, tłum. zbiorowe, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, red. I. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004.
 • Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007.
 • Rab-Przybyłowicz J., Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa 2014.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Szromek A.R., Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • Szymańska E., Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
 • Westland J., Global innovation management. A strategic approach, Palgrave, New York 2008.
 • Wszendybył-Skulska W., Źródła innowacyjności w turystyce, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-672b2dc0-acd0-493f-9c15-96406cd7d8c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.