PL EN


2015 | 228 | 37-48
Article title

Unia euroazjatycka – realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?

Authors
Content
Title variants
EN
Eurasian union – the real opportunity for economic integration in the region?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powołana do życia w maju 2014 r. Unia Euroazjatycka, oparta na funkcjonującej od 2012 r. Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, stanowi kolejny z projektów mających na celu, według przedstawianych oficjalnie założeń, polityczno-gospodarczą integrację państw byłego ZSRR. W artykule podjęto próbę oceny efektywności podejmowanych działań integracyjnych z perspektywy poszczególnych państw członkowskich. Wskazano, iż charakterystyczną cechą dla tego procesu integracji jest dominująca pozycja Rosji, dysponującej zdecydowaną przewagą potencjału gospodarczego nad innymi podmiotami Unii oraz będącej uczestnikiem prawie 100% transakcji zawieranych wewnątrz dotychczas obowiązującej Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej. W konkluzji, wobec ograniczonego w obecnym kształcie do zaledwie trzech państw zasięgu Unii oraz odmowy uczestnictwa w niej ze strony Ukrainy, mogącej swoim potencjałem wzmocnić ten projekt, nie można uznać na tym etapie Unii Euroazjatyckiej za realną szansę integracji gospodarczej w regionie, lecz jedynie za projekt mający na celu umocnienie pozycji Rosji w polityce wybranych państw regionu.
EN
January 1, 2015 will start to apply Eurasian Union, based on the functioning since 2012 Common Economic Space. At present, its members are Russia, Belarus and Kazakhstan. In the near future should join Armenia, and in the long term probably Kyrgyzstan and Tajikistan. A characteristic feature of this integration is the dominant position of Russian Federation. Apart from the majority in the economic potential above other countries, Russia is concentrating a large stake of the trade inside the Union. Trade between Kazakhstan and Belarus and the countries exchanged as a potential future members is at a minimum level. Due to the short time of this project, it is difficult to clear his assessment, but its weaknesses do not allow it, in its present form, be considered a real chance of economic integration of the region.
Year
Volume
228
Pages
37-48
Physical description
Contributors
author
References
 • Bieleń S. (2010), Postimperializm − neoimperializm − transimperializm: próba oceny rosyjskiej polityki zagranicznej [w:] S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja – refleksje o transformacji, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Bożyk P., Misala J. (2003), Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Budnikowski A. (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Czerny E. (2013), Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 • Domańska M. (2013), Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze postradzieckim, Warszawa.
 • Dziugiewicz J. (2011), Unia Celna – nowe narzędzie integracji przestrzeni postradzieckiej, „Biuletyn Wschodni”, nr 5, Bielsko-Biała.
 • Kaczmarski M. (2013), Ekonomizacja polityki zagranicznej Rosji [w:] St. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa.
 • Kamecki Z. (1967), Pojęcie i typy integracji gospodarczej, „Ekonomista”, nr 1, Warszawa.
 • Ładyka S. (2001), Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa.
 • Mendras M. (2007), Powrót do oblężonej twierdzy? [w:] Imperium Putina, Fundacja Batorego, Warszawa.
 • Świeżak P. (2013), Unia Celna – między mirażem „Wschodniej Unii Europejskiej” a widmem „nowego ZSRR”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr IV (28).
 • Topolski I. (2013), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Trenin D. (2009), Russia Reborn [w:] Foreign Affairs, Tampa, November 2009.
 • Wiśniewska I. (2013), Integracja euroazjatycka – rosyjska próba scalenia obszaru poradzieckiego, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • [www 1] http:// www.belstat.gov.by (dostęp: 4.10.2014).
 • [www 2] http:// www.cbr.ru (dostęp: 3.10.2014).
 • [www 3] http:// www.cia.gov (dostęp: 22.09.2014).
 • [www 4] http:// www.doingbusiness.org (dostęp: 4.10.2014).
 • [www 5] http:// www.gks.ru (dostęp: 3.10.2014).
 • [www 6] http:// www.nowadebata.pl (dostęp: 2.10.2014).
 • [www 7] http:// www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 1.10.2014).
 • [www 8] http:// www.stat.gov.kz (dostęp: 5.10.2014).
 • [www 9] http:// www.worldbank.org (dostęp: 24.09.2014).
 • [www 10] http:// www.wprost.pl (dostęp: 24.09.2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6741027f-a603-4bec-94ad-3255697aeada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.