PL EN


2003 | 6 | 9-20
Article title

Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejmując problematykę kształtowania się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji wstępnie przyjmujemy, iż każda firma prowadzi działalność gospodarczą czy usługową w celu osiągnięcia maksymalnego zysku (obecnie lub w dalszym okresie czasu). Do osiągnięcia tego celu zmierza poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, w zależności od zasobów kapitałowych, możliwości produkcyjnych oraz pozycji na rynku(światowym, kontynentalnym, krajowym, regionalnym czy lokalnym), dążąc do coraz lepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań konsumentów. Działaniom tego typu towarzyszą tendencje do stałego podnoszenia produktywności, poprzez wykorzystywanie istniejących zasobów produkcyjnych będących do dyspozycji przedsiębiorstwa.
Contributors
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
 • Adamkiewicz H.G., 2000, Produktywność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Kraków, s. 11–20
 • Bojar E., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Warszawa
 • Borowiecki R. (red.), 1997, Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Kraków
 • Borowiecki R. (red.), 1998, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Kraków
 • Borowiecki R. (red.), 1999, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków
 • Olesiński Z., 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa
 • Poznańska K., Sosnowska A., 2002, Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Warszawa
 • Poznański K., 2001, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Olsztyn
 • Stabryła A. (red.), 2000, Strategie wzrostu produktywności firmy, Kraków
 • Zioło Z., 1978, Powiązania produkcyjno-przestrzenne Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 62, Prace Geograficzne VII, Kraków, s. 135–151
 • Zioło Z., 1988, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej, [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, Kraków, s. 8–24
 • Zioło Z., 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków, s. 125–132
 • Zioło Z. (red.), 1999, Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych, Rzeszów
 • Zioło Z. (red.), 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków
 • Zioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-674ab445-f6f2-4ae6-8c56-3e544401d279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.