PL EN


2016 | 3 (67) | 71-96
Article title

Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Moral corruption as a controversial concept. Comments in the context of the Act on proceedings in juvenile cases
RU
Деморализация как спорное понятие. Замечания нa фоне Закона о разбирательстве в делах несовершеннолетних
Languages of publication
Abstracts
PL
Stwierdzenie przejawów demoralizacji stanowi jedną z podstaw interwencji sądu rodzinnego, jaką przewidziano w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pomimo doniosłości tego pojęcia dla procesu stosowania niniejszej regulacji prawnej, ustawodawca nie zdefiniował wprost czym jest demoralizacja, poprzestając jedynie na przykładowym wyliczeniu nagannych zachowań nieletniego, mogących świadczyć o zaistnieniu tej przesłanki. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pojęcie to jest wprawdzie niedoskonałe z teoretycznego punktu widzenia, ale jednocześnie – z perspektywy praktyki – pozostaje ono ujęciem najbardziej operatywnym.
EN
Stating the signs of moral corruption is one of the grounds for the intervention of the family court, as provided for in the Act on proceedings in juvenile cases. Despite the importance of this concept for the application of this regulation, the legislator has not defined moral corruption directly, limiting themselves only to sample enumeration of unacceptable behaviours of the minor which may be indicative of the existence of this premise. The performed analysis shows that from a theoretical point of view this concept is indeed flawed but at the same time – from the perspective of practice – it remains the most operative.
RU
Обнаружение признаков деморализации является одной из основных причин для вмешательства суда по семейным делам, которые предусмотрено в Законе о разбирательстве в делах несовершеннолетних. Несмотря на важность этого понятия для процесса применения этого законa, законодатель не определил что такое деморализация, ограничившись лишь на примерном учете неправильных поведений несовершеннолетнего, которое могут указывать на возникновение этого состояния. Анализы показывают, что концепция с теоретической точки зрения является несовершенной, но в то же время – с практической точки зрения – это понятие остается самым оперативным.
Publisher
Year
Issue
Pages
71-96
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6758dd2e-e482-489a-8e90-469dd1e3afb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.