PL EN


2004 | Tom 1 Nr IX | 21-28
Article title

Паэзія ў пратэстанцкіх канцыяналах Беларусi XVI ст.

Content
Title variants
EN
The poetry of the Protestant psalm book in Byelorussia in XVI century
PL
Poezja w protestanckich kancjonałach Białorusi w XVI wieku
Languages of publication
BE
Abstracts
PL
Pierwsze poetyckie utwory renesansowe w języku starobiałoruskim i w łacinie zostały wydru­ kowane na początku XVI w. w Krakowie, Brześciu i Nieświeżu, zaś w latach 50.-60. XVI w. ukazywały się drukiem pierwsze wiersze i poematy w języku polskim. Aktywni działacze ruchu protestanckiego, usiłując spopularyzować w społeczeństwie nowe poglądy religijne, korzystali z dostępnej dla odbiorcy formy wiersza. W danym artykule autor zwraca szczególną uwagę na dwa kancjonały: brzeski Pieśni chwał Boskich, przygotowany przez Jana Zarębę i wydrukowany przez Stanisława Murmeliusa w 1558 r., oraz nieświeski Katechizm, albo krótkie w jedno miejsce zebra­ nie wiary i powinności Krześcijańskiej..., wydany w 1563 r. przez Daniela Łęczyckiego w drukami należącej do Macieja Kawiaczyńskiego. Zdaniem autora, wiersze zawarte w kancjonałach, będąc religijnymi utworami o charakterze publicystycznym, przygotowywały grunt do powstania świec­ kiej poezji politycznej.
EN
The first Renaissance poems in Old Belarussian and Latin were printed at the beginning of the 16lh century in Cracow, Brześć and Nieśwież, however the first poems in Polish came out in print in the 50s and 60s of the 16th century. Protestant activists of the Protestant movement poem, accessible to the reader, in order to popularize their religious views in the society. In the article the author places particular emphasis on two religious songbooks: the Brześć Pieśni chwał, by Jan Zaręba and printed by Stanislaw Murmelius in 1558, and the Nieśwież Katechizm, albo krótkie, w jedno miejsce zebranie wiary i powinności Krześcijańskiej, published in 1563 by Daniel Łęczy­ ca in the printing house of Maciej Kawiaczyński. The author expresses the view that, as religious works of commentary nature, the poems from the songbooks set the stage for the appearance of secular political poetry.
Keywords
Year
Volume
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
2004-12-01
Contributors
  • Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6768dba2-b6a4-4c2d-8718-a49c15df24ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.