PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 195-214
Article title

Ekspozycja chusty islamskiej przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Title variants
EN
Wearing Islamic Headscarf in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights
FR
L’exposition du voile islamique sous réserve des décisions de la Cour Européenne des Droits de L’Homme
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie manifestacji własnej religii lub przekonań poprzez noszenie chusty islamskiej. Autorka – w porządku chronologicznym – charakteryzuje następujące wyroki/decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: decyzję Dahlab przeciwko Szwajcarii, wyrok Leyla Sahin przeciwko Turcji i wyrok Dogru przeciwko Francji. Prezentowany artykuł zawiera charakterystykę okoliczności sprawy, właściwe prawo krajowe, postępowanie i rozstrzygnięcie Trybunału, a w konsekwencji – interpretację orzeczenia.
EN
The aim of the article is the analysis of the selected jurisprudence of the European Court of Human Rights concerning manifestation of one’s religion or beliefs because of wearing Islamic headscarf. The Author – according to the chronological order – takes into consideration the following judgments/decisions of the European Court of Human Rights: Decision Dahlab v. Switzerland, Judgment Leyla Sahin v. Turkey and Judgment Dogru v. France. The presented article contains the characteristic of the circumstances of the case, the relevant domestic law, the proceedings and Court decision and finally – interpretation of the judgment.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, aga2411@vp.pl
References
 • Evans, Carolyn. 2001. Freedom of religion under the European Convention on Human Rights. New York: Oxford University Press.
 • Evans, Malcolm D. 2009. Manual on the wearing of religious symbols in public areas. Leiden–Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Falski, Jacek. 2006. „Państwo laickie wobec problemu prezentowania symboli religijnych.” Państwo i Prawo 6:73-84.
 • Falski, Jacek. 2008. „Europejskie kryteria wolności sumienia i wyznania a islam.” Państwo i Prawo 9:57-68.
 • Falski, Jacek. 2011. „Wokół zakazu symboli religijnych we francuskiej szkole publicznej.” Państwo i Prawo 12:43-55.
 • Garlicki, Leszek. 2009. „Religia a szkoła publiczna (na tle aktualnego orzecznictwa strasburskiego).” W Pro bono Republicae. Księga jubileuszowa profesora Michała Pietrzaka, red. Paweł Borecki, Andrzej Czohara, i Tadeusz Zieliński, 244-254. Warszawa: LexisNexis.
 • Granat, Mirosław. 2003. „Granice wolności religijnej w społeczeństwie pluralistycznym.” W Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i Wolność religijna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4 września 2002, red. Józef Krukowski, i Otto Theisen, 173-192. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Hucał, Michał. 2012. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Jasudowicz, Tadeusz. 2001. Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo. Toruń: TNOiK.
 • Kamiński, Ireneusz C. 2013. „Islamska chusta i zasłony twarzy u kobiet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 11:7-19.
 • Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Krukowski, Józef. 2000. „Systemy relacji między państwem a Kościołem.” W Polskie prawo wyznaniowe, red. Józef Krukowski, 25-38. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Łakomy, Henryk. 1999. Państwo a Kościół we Francji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Minnerath, Roland. 2001. “Church autonomy in Europe.” In Church autonomy, ed. Gerhard Robbers, 381-393. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Misztal, Henryk, i Piotr Stanisz. 2010. „Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym państwa świeckiego.” Annales Canonici 6:37-55.
 • Robbers, Gerhard. 2007. „Islam w Europie.” W Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Trewir, 18-19 września 2006, red. Józef Krukowski, Josef Isensee, i Mirosław Sitarz, 173-178. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Rozner, Monika. 2002. „Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.” Studia z Prawa Wyznaniowego 5:111-139.
 • Rutz, Gregor A. 2001. “Church autonomy and religious liberty in Switzerland.” In Church autonomy, ed. Gerhard Robbers, 533-539. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Safjan, Marek. 2003. „Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich.” W Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i Wolność religijna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4 września 2002, red. Józef Krukowski, i Otto Theisen, 43-73. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2013. „Świeckość państwa.” W Encyklopedia Katolicka, t. 19, 366-367. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2014. „Wolność religijna.” W Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2, Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 248-249. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.
 • Stanisz, Piotr. 2014. „Symbole religijne w szkole publicznej.” W Religia i etyka w edukacji publicznej, red. Józef Krukowski, Paweł Sobczyk, i Michał Poniatowski, 143-167. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Stanisz, Piotr, i Paweł Sobczyk. 2014. “Freedom of thought, conscience and religion as the main principle of ‘the Union ecclesiastical law’.” W The Law and Security Challenges. Europe after the NATO and EU Enlargements, red. Cezary Szyjko, 61-73. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Suchocka, Hanna. 1991. „Nauczanie religii w szkole w świetle Konstytucji i ustawodawstwa wybranych państw europejskich.” W Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, red. Józef Krukowski, 85-99. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Suchocka, Hanna. 1999. „Prawo do nauczania religii w szkole na tle standardów europejskich.” Ethos 1-2:342-355.
 • Vogel, Bernhard. 2007. „Unia Europejska a pluralizm religijny.” W Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Trewir, 18-19 września 2006, red. Józef Krukowski, Josef Isensee, i Mirosław Sitarz, 25-37. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Warchałowski, Krzysztof. 2004. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-676fdae0-7b5c-4f96-ad30-feab290ee962
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.