PL EN


2015 | 4 (783) | 73-79
Article title

Rola oportunizmu w powiązaniach kooperacyjnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych O.E.Wiliamsona

Title variants
EN
The Role of Opportunism In Cooperative Relationships In the Ligot of the Wiliamson’s Theory of Transaction Costs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz szybciej następujące zmiany w gospodarce oraz postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność poszukiwania unikatowych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie trwałego sukcesu. Jednym ze sposobów osiągnięcia zamierzonego celu jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami. Istnieje wiele kryteriów podziału kooperacji. Najbardziej popularne dzieli kooperację na pionową i poziomą. Na zachowania oportunistyczne szczególnie narażone są podmioty korzystające z kooperacji poziomej. Kwestia zachowań oportunistycznych dogłębnie została omówiona w teorii kosztów transakcyjnych oraz w pozostałych teoriach instytucjonalnych. Osobą, która wprowadziła te pojęcie do nauki był O. E. Williamson. Sposobem na ograniczenie zachowań oportunistycznych w ramach współpracy jest wprowadzenie operacyjnego obszaru zarządzania, który obejmuje formalne i społeczne mechanizmy kontroli. Należy jednak pamiętać, że Williamson przeceniał rolę zachowań oportunistycznych. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty zachowań oportunistycznych oraz sposobów, w jaki można ograniczyć ich liczebność w trakcie realizacji powiązań kooperacyjnych.Z kolei podstawowa hipoteza badawcza mówi, iż wybór struktury zarządzania w przedsiębiorstwie nie jest uzależniony wyłącznie od pojawiających się zachowań oportunistycznych.
EN
Increasingly rapidly occurring changes in the economy and increasing globalization by causing the companies need to look for unique solutions to achieve sustainable success. One way to achieve this objective is to establish cooperation between the entities. There are many criteria for the distribution of cooperation. The most common co-operation is divided into horizontal and vertical. The opportunistic behavior are especially vulnerable users of horizontal cooperation. The issue of opportunistic behavior has been discussed in depth in the theory of transaction costs and other institutional theories. The person who introduced the concept of the study was O.E. Williamson. Key to reducing opportunistic behavior in the context of cooperation is to introduce operational management area, which includes formal and social control mechanisms. Note, however, that Williamson overestimate the role of opportunistic behavior. Aim of Article is explanation of opportunistic behavior. The Hypothesis in the article is the contention: Choice of the management structure in enterprise is not depends only on opportunistic behaviors. f
Contributors
  • dr Marek Tomaszewski, Zakład Innowacji I Przedsiębiorczości, Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-677cde03-56cd-49d8-a969-834dd9a58cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.