PL EN


2016 | 1 | 205-222
Article title

La pastorale della salute nell'Europa che cambia: L'Esperienza Italiana

Content
Title variants
PL
Duszpasterstwo w służbie zdrowia w zmieniającej sie Europie: Włoskie doświadczenie
IT
Pastoral care in the health service in changing Europe: the italian experience
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Teologia pastoralna służby zdrowia często nie znajduje jeszcze należnego jej miejsca wśrόd działόw teologii pastoralnej, gdyż w powszechnym mniemaniu zajmuje siȩ wąskim i wyspecjalizowanym wycinkiem pracy duszpasterskiej. We wspόłczesnej Europie, wystawionej na fale migracyjne, niosące z sobą rόżnorodne wpływy kulturowe, instytucje lecznicze, stają się „skrzyżowaniem kultur”, gdzie spotkają siȩ rόżnorodne tendencje światopoglądowe i religijne. Choroba dotyka ludzi wszystkich wyznań i wywiera wpływ na ich rodziny i cały kontekst socjalny, w ktόrym żyją, dlatego „świat służby zdrowia” staje siȩ coraz bardziej ważnym obszarem ewangelizacji i konfrontacji z wiarą. Konfrontacja z cierpieniem i kruchością życia rodzi głębokie pytania egzystencjalne dotyczące sensu i celu życia. Moment choroby jest swoistym „locus theologicus”: bodźcem sprzyjającym odczytaniu na nowo historii własnego życia w świetle nowych, w tym duchowych wartości, ktόre bolesna sytuacja wydobywa na powierzchnię egzystencji. W tych momentach obecność duszpasterza może być wezwaniem do głębszej refleksji o wartościach, sensie i celu życia; zaproszeniem do duchowych poszukiwań i wzrostu w wierze. Kościόł stara się wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, proponując modele opieki duszpasterskiej w kontekście służby zdrowia. Artykuł ukazuje funkcjonowanie sprawdzonych modeli, takich jak „kapelania szpitalna” i „szpitalna rada pastoralna”, ktόre od lat istnieją na terenie Włoch. Ich zadaniem jest ewangelizacja i promocja posługi duszpasterskiej oraz wspόłpraca z laikami zaangażowanymi zawodowo w tym środowisku. Opisuje metodologie pracy oraz wskazuje na specyficzne priorytety duszpasterstwa w środowisku służby zdrowa, podkreślając, że za poszukiwaniem zdrowia często kryje się pragnienie pełni życia: pragnienie wiecznego zbawienia.
Pastoral Theology of health care does not often have its rightful place among pastoral theology, because the common perception is narrow and specialized slice of pastoral work. In Europe, influenced by migration, with its different cultural influences, medical institutions become “crossroads of cultures” on which meet various world views and religious tendencies. The disease affects people of all faiths and affects their families and the social context in which they live, because “the world health” is becoming increasingly important area of evangelization and confrontation with faith. The confrontation with suffering and fragility of life raises profound existential questions about the meaning and purpose of life. The moment of the disease becomes a kind of “locus theologicus”: a stimulus favorable reading anew the history of his own life in the light of new values, including spiritual ones, that painful situation brings to the surface of existence. In these moments the presence of a priest can be a call to a deeper reflection about values, meaning and purpose of life; an invitation to spiritual exploration and growth in the faith. The Church is trying to meet the new challenges by offering models of pastoral care in the context of health care. The article shows the functioning of the tested models, such as the “hospital chaplaincy” and “hospital pastoral council”, which years are in Italy. Their task is evangelization and the promotion of pastoral ministry and cooperation between the laity involved professionally in this environment. Describes work methodologies and indicates the specific priorities of pastoral care in environment of health, stressing that the search for health, often hidden desire for the fullness of life: the desire of eternal salvation.
Year
Issue
1
Pages
205-222
Physical description
References
 • Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute, Nota pastorale. Predicate il vangelo e curate i malati. La comunità cristiana e la pastorale della salute, Roma 2006, http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2006-06/06-26/NotaPastSalute06.doc.
 • Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica su la Chiesa, Lumen gentium, 21.11.1964, “Enchiridion Vaticanum” 1, Bologna 1979, pp. 284–456.
 • Consulta Nazionale C.E.I. per la Pastorale della Sanità, La pastorale della salute nella
 • Chiesa italiana. Linee di pastorale sanitaria, Roma 1989, http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/21361/linee_di_pastorale_sanitaria.pdf.
 • Di Taranto L., La cappellania ospedaliera cantiere di Chiesa comunionale, San Giorgio Jonico 2009.
 • Di Taranto L., La cappellania ospedaliera mista: una novità ecclesiale nel mondo della sanità, Relazione ai sacerdoti, religiose/i ed operatori pastorali delle Istituzioni sanitarie, Centro Pastorale Paolo VI, Brescia, 11 novembre 2003, http://www.diocesi.brescia.it/diocesi/uffici_servizi_di_curia/u_salute/documenti/documenti/cappellania_mista.doc.
 • Francesco, Esortazione apostolica “Evangelii gaudium”, 24.11.2013, “Il Regno-Documenti”21 (2013), pp. 641–693.
 • Giovanni Paolo II, Ai membri del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, 22 gennaio 1995.
 • Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte. Lettera apostolica all’Episcopato, al Clero e ai Fedeli al termine del Grande Giubileo dell’anno duemila, Città del Vaticano 2000.
 • Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute), La pastorale sanitaria e la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede, Città del Vaticano 2013.
 • Sandrin L., Annunciate e guarite: una missione per l’oggi, “Credere oggi” 145 (2005), pp. 63–74.
 • Sandrin L., Chiesa, comunità sanante. Una prospettiva teologico-pastorale, Milano 2000.
 • Sgreccia E., La cappellania ospedaliera, “Anime e Corpi” 43 (1990), pp. 51–57.
 • Ufficio Nazionale C.E.I per la Pastorale della Salute, Domanda di salute, nostalgia di salvezza, Torino 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6781b1e2-dd74-4121-9ad9-55e7db70575e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.