Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 53 | 161-177

Article title

Kościół Janowy jako „antyspołeczność” w socjolingwistycznej perspektywie Bruce’a J. Maliny

Content

Title variants

EN
JOHN’S CHURCH AS AN „ANTI-COMMUNITY” IN THE SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE OF BRUCE J. MALINA
DE
DIE JOHANNESGEMEINDE ALS „ANTIGEMEINSCHAFT” IN DER SOZIOLINGUISTISCHEN PERSPEKTIVE VON BRUCE J. MALINA

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego studium jest wspólnota Janowa w ujęciu takich dyscyplin, jak lingwistyka i socjolingwistyka. Stosując teorię akomodacji mowy oraz perspektywę języka i antyjęzyka, amerykański egzegeta, B.J. Malina, odnajduje w tekście czwartej Ewangelii charakterystyczne cechy grupy zgromadzonej wokół umiłowanego ucznia. Grupę wyróżnia język chrystologii odgórnej, czyli antyjęzyk, a także postawa izolacji od społeczeństwa, w jego szerokim rozumieniu. To pozwala Malinie określić Janową wspólnotę mianem „antyspołeczności” lub „grupy alternatywnej”.
EN
This study discusses John’s community in the view of disciplines such as linguistics and sociolinguistics. Using the speech accommodation theory and the perspective of language and anti-language, B.J. Malina, an American exegete, finds characteristic traits of the group gathered around the beloved disciple in the text of the fourth Gospel. These traits include isolation from the society in the broad sense, as well as the language of high christology, that is, the anti-language. This allows Malina to refer to John’s community as an „anti-community” or an „alternative group”.
DE
Den Gegenstand der vorliegenden Studie bildet die Johannesgemeinde im Blickfeld solcher Disziplinen wie Linguistik und Soziolinguistik. Der amerikanische Exeget B. J. Malina entdeckt im Text des vierten Evangeliums charakteristische Züge der um den geliebten Jünger versammelten Gruppe mit der Verbindung mit der Theorie der Sprachakkomodation und mit der Perspektiven der Sprache und der Antisprache. Zu diesen Zügen kann man die im weiteren Sinne verstandene Isolierung von der Gesellschaft und die Sprache der Christologie von oben, d.h. die Antisprache zählen. Dies erlaubt es Malina, die Johannesgemeinde als „Antigemeinschaft” oder „Alternativgruppe” zu bezeichnen.

Year

Issue

53

Pages

161-177

Physical description

Contributors

  • Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-679efd9e-09cc-448f-ad42-940da13b73be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.