PL EN


2018 | 53 | 329-339
Article title

Znaczenie Internetu w życiu młodzieży ze szkół powiatu przemyskiego (analiza na podstawie wyników z sondażowego badania ankietowego)

Content
Title variants
EN
Significance of the internet in the life of youth from schools of the Przemyśl poviat (analysis based on the findings of the questionnaire survey)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wirtualny świat wygenerowany przez sieć internetową stwarza możliwości do realizacji pozytywnych, jak też negatywnych celów, wpływających na kształtowanie osobowości ludzi młodych. W artykule, związanym z tą problematyką, przedstawiono wyniki sondażowego badania ankietowego, przeprowadzonego na grupie 155 uczniów z wybranych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów powiatu przemyskiego. W badaniu uwzględniono zagadnienia dotyczące aktywności w Internecie i jego wykorzystania do nauki, sposobów korzystania z usług i zasobów sieci oraz zagrożeń związanych z jej użytkowaniem. Na podstawie analizy wyników z ankiety sondującej sprecyzowano poglądy na postawione problemy. Sformułowano praktyczne wskazania dotyczące nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach, wykorzystywania Internetu do kreowania postaw aktywnych i twórczych wśród uczniów. Zwrócono także uwagę na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania w sieci internetowej oraz na profilaktyczne podnoszenie uczniowskiej świadomość o symptomach uzależnienia od Internetu.
EN
Virtual reality generated by the Internet provides opportunities for completion of both positive and negative objectives that have impact upon the development of personality of the youth. The article related to these issues presents the findings of the questionnaire survey of 155 students from the selected elementary, junior high and high schools in the Przemyśl poviat., The survey addresses the issues pertaining to activities on the Internet and its utilization for studying, ways of using the Web services and resources and risks related to their use. The findings of the pilot questionnaire provided a basis for making the views on the presented problems more precise. Practical guidelines pertaining to IT-related subjects in schools, use of the Internet for generation of active and creative attitudes among students have been articulated. Attention was also drawn to development of responsibility for actions in the Internet and preventive enhancement of students’ awareness of the symptoms of Internet addiction.
Year
Volume
53
Pages
329-339
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski, krolmeav@ur.edu.pl
References
  • Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.bdl.stat.gov.pl.
  • Hales C.F., 2011, Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 22.
  • Jaroch K., 2016, Ocena poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego wśród młodzieży szkolnej powiatu przemyskiego na podstawie badania ankietowego, Rzeszów, 2016 – praca magisterska – Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, promotor: M.J. Król, Rzeszów, czerwiec 2016 r.
  • Król M.J. (red.), 2013, Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim. Praca wykonana w ramach projektu badawczego NN114 190837 „Określenie wewnątrzregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009–2012, Rzeszów.
  • Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Przemyślu, http://bip.spprzemysl.pl.
  • Oficjalna strona powiatu przemyskiego: http://www.powiat.przemysl.pl.
  • Witkowska M. (red.), 2006, Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67a9410a-0948-4157-92bf-7eadcb82cc31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.