Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 7(520) | 18–22

Article title

RODZINA DYSFUNKCYJNA W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH I W OPINII PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
DYSFUNCTIONAL FAMILY IN THE STATE AID SCHEME – IN THE LIGHT OF THE LEGISLATION AND IN THE OPINION OF EMPLOYEES OF SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przemiany społeczno-kulturowe w naszym kraju wywołały nowe potrzeby i wyzwania, a w konsekwencji zapoczątkowały reformy systemu opiekuńczego. Reformy koncentrowały się dotychczas na rozwijaniu rodzinnych form pieczy zastępczej i minimalizowaniu udziału w opiece nad dziećmi instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Analizy informacji zawartych w najnowszych regulacjach prawnych wzbogacono o materiał pozyskany dzięki badaniom internetowym za pośrednictwem forów tematycznych, czatów, portali społecznościowych w grupie pracowników pomocy społecznej. Pytania dotyczyły kilku rozwiązań zaproponowanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: rodzina pomocowa, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w tym także współpraca koordynatora i pracownika socjalnego.
EN
Modern family undergoes many transformations such as social, moral, cultural, administrative, civilization and others. It seems important to analyze the social policy from the point of view of the effects for the family, especially being in crisis. Focusing on dysfunctional families for the purpose of family policy in Poland should include primarily: the development of foster care, family support in the implementation of their social function (preventive measures in the form of work with the family or family assist), to support the financial situation of families with children (e.g provide a child with education). Analysis of the information contained in the regulations have been enriched with material derived through online research through thematic forums, chat rooms, social networking sites in a group of social workers. Questions covered the following thematic areas: realities and possibilities vs. expectations of social assistance’s clients, family support in problematic situations.

Year

Volume

44

Issue

Pages

18–22

Physical description

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Kantowicz E. (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Kantowicz E. (2014), Rozwiązania polityki rodzinnej a praca socjalno-wychowawcza z rodziną ryzyka. Nieprzyjazny świat „Wielkiego Brata” czy instrument kreowania rodziny?, w: W. Danilewicz, W. Theiss (red. nauk.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, t. II, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 437.
 • Kawula S. (2003), Mozaikowość rodziny. Szkic do portretu współczesnych form rodzinnych i małżeńskich, Wyd. Adiaphora, Olsztyn.
 • Kawula S. (2004), Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, w: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, (red.), Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 137–174.
 • Kita B., Repelewicz-Iwaniuk A. (2012), Standard świadczenia pracy asystenta rodziny w m. st. Warszawa jako przykład zastosowania Dialogu Motywującego w pracy z rodzinami z wieloma problemami, w: J.M. Jaraczewska, I. Krasiejko, Dialog Motywujący w teorii i praktyce, Toruń.
 • Marynowicz-Hetka E. (1987), Dziecko w rodzinie problemowej. Pomoc w rozwoju, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Ruszkowska M. (2014), Wpływ zmian w regulacjach prawnych na liczebność rodzinnych form pieczy zastępczej – analiza danych statystycznych, „Praca Socjalna”, nr 4.
 • Ruszkowska M. (2016), Rodzina wspierająca – kolejny zapis w ustawie czy realna pomoc rodzinie dysfunkcyjnej?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 10, s. 12–16.
 • Ruszkowska M., Jez­nach A. (2015), Rodzina wspierająca jako jedna z form pomocy rodzinie dysfunkcyjnej, w: K. Białobrzeska, C. Kurkowski (red.), Zagrożone człowieczeństwo. W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka, t. IV, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Szymańczak J. (2016), Dzieci odbierane rodzicom – przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, Analizy nr 5(141), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-67b3b313-d38e-4e30-abb2-bcced09bebc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.