PL EN


2016 | 3(45) | 89-101
Article title

Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties

Title variants
PL
Przestrzenne zróżnicowanie kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the following article is to present the possibility of using a synthetic index to assess and analyze the spatial differentiation of the financial condition of a self-government on the example of the counties of Świętokrzyskie Voivodship in Poland. The analysis done is static (in the range of differentiation level of the value indexes) and dynamic, including the comparison of county situations. The data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office in the years 2003, 2005, 2007, 2010 and 2014 were used as the source material. The decline of the financial situation of the counties in the years 2008–2011 connected with the economic crisis was proven. Their financial independence and the inclination to invest decreased. The situation is diverse in the aspect of the financial condition of the counties of Świętokrzyskie Voivodship. In the studied years the lowest index was, correspondingly, in the agricultural counties: pińczowski (0,38), jędrzejowski (0,32), and kazimierski (0,29; 0,31; 0,43), while the highest was in the industrial counties: starachowicki (0,58; 0,60; 0,67; 0,68; 0,66) and skarżyski (0,52; 0,56; 0,65; 0,65; 0,61).
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania wskaźnika syntetycznego do oceny i analizy przestrzennego zróżnicowania kondycji finansowej samorządów w Polsce na przykładzie powiatów województwa świętokrzyskiego. Prowadzona analiza ma charakter statyczny (w zakresie poziomu zróżnicowania wartości wskaźników) oraz dynamiczny, obejmujący porównanie sytuacji powiatów. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane z Bazy Danych Lokalnych GUS w latach 2003, 2005, 2007, 2010 i 2014. Wykazano pogorszenie się sytuacji finansowej powiatów w okresie 2008–2011 związane z wystąpieniem kryzysu ekonomicznego. Znacząco zmalała samodzielność finansowa powiatów oraz ich skłonność do inwestowania. Kondycja finansowa powiatów województwa świętokrzyskiego jest zróżnicowana. W badanych latach najniższy wskaźnik był odpowiednio w powiatach rolniczych pińczowskim (0,38), jędrzejowskim (0,32), kazimierskim (0,29, 0,31, 0,43), najwyższy zaś przemysłowych: starachowickim (0,58, 0,60, 0,67, 0,68, 0,66) oraz skarżyskim (0,52; 0,56; 0,65; 0,65; 0,61).
Contributors
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
References
 • Bury, P., and P. Dziekański. 2012. “Porównanie wybranych elementów budżetów gmin województwa świętokrzyskiego.” In Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, edited by P. Dziekański, 7–29. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój.
 • Bury, P., and P. Dziekański. 2013. “Sytuacja finansowa powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2008–2010.” In Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, edited by S. Korenik and A. Mempel-Śnieżyk, 24–35. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Busłowska, A. 2011. “Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej jako instrument polityki lokalnej gminy. Ocena projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w mieście Białystok.” Zarządzanie Publiczne (4):63–79.
 • Dollinger, M.J. 1999. Entrepreneurship. Strategies and resources. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
 • Dorcak, P., F. Pollak, and S. Szabo. 2014. “Analysis of the Possibilities of Improving an Online Reputation of Public Institutions.” Idimt-2014: Networking Societies — Cooperation and Conflict no. 43:275–282.
 • Dylewski, M., B. Filipiak, and M. Gorzałczyńska-Koczkodaj. 2006. Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, FFF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziekański, P. 2013. “Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich.” Ekonomia (3):149–163.
 • Dziekański, P. 2015. “Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego.” In Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne. IX Kongres Ekonomistów Polskich, edited by P.T. Ekonomiczne., 261–279. Warszawa.
 • Famulska, T. ed. 2009. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Filipiak, B. 2006. “Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami.” In Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, edited by M. Dylewski, B. Filipiak and M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, 138–143. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gorynia, M., and E. Łaźniewska. eds. 2009. Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hwang, C.L., and K. Yoon. 1981. Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey, Lecture notes in economics and mathematical systems. Berlin – New York: Springer-Verlag.
 • Jurčák, V., J. Mika, and A. Olak. eds. 2014. Bezpieczeństwo w warunkach globalizacji — wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości.
 • Klepacki, B., and B. Kusto. 2009. “Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego.” Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (77):127–135.
 • Kornberger-Sokołowska, E. 2012. Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Monografie. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Kotarba, B., and A. Kołomycew. 2014. “Financial Independence of Local Government Units in Poland.” Journal of Universal Excellence no. 3 (4):A18–A35.
 • Kotlińska, J. 2011. “Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych.” Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (4):59–74.
 • Labuzík, M., and A. Olak. 2013. Európska Únia. Vybrané témy. Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości.
 • Leśniewski, M.A. 2010. “Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny.” In Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, edited by K. Kuciński. Warszawa: Difin.
 • Łukomska-Szarek, J. 2011. “Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofinansowania samorządów gminnych w Polsce.” In Finanse publiczne, edited by J. Sokołowski and A. Żabiński, 195–205. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz, E. 2013. “Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia no. 2 (64):127–140.
 • Miszczuk, M. 2013. “Kondycja finansowa największych miast w Polsce w świetle wieloletnich prognoz.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia no. 2 (64):141–150.
 • Ossowska, L., and A. Ziemińska. 2010. “Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.” Journal of Agribusiness and Rural Development (4):73–85.
 • Owsiak, S. ed. 2011. Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Paulais, T. 2009. Local Governments and the Financial Crisis: An Analysis. Washington, D.C.: The Cities Alliance.
 • Pawlik, A. 2011. “Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie świętokrzyskim.” Wiadomości Statystyczne (11):60–70.
 • Podstawka, M. 2005. Podstawy finansów. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Satoła, Ł. 2010. “Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2008.” Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia no. 9 (2):199–210.
 • Satoła, Ł. 2015. “Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej.” Journal of Agribusiness and Rural Development no. 1 (35):115–123.
 • Sierak, J., and R. Górniak. 2011. Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Skubiak, B. 2011. “Finansowanie inwestycji samorządowych w dobie kryzysu.” In Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, edited by Z. Strzelecki, 437–448. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Sobczyk, A. 2010. “Rozwój lokalny — wybrane problemy finansowania.” Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (81):125–136.
 • Sowa, B. 2013. “Zarządzanie kryzysowe w ujęciu teoretycznym.” In Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego, edited by K. Jaremczuk, 150–185. Przemyśl-Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji; Drukarnia Wydawnictwo RS Druk.
 • Standar, A. 2013. “Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego.” Journal of Agribusiness and Rural Development (1):219–232.
 • Strahl, D. ed. 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Surówka, K. 2014. “Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego — degresja samodzielności finansowej.” Finanse Komunalne (1–2):21–31.
 • Tokarski, T. 2005. Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Kluczowe Problemy Gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Travers, T. 2012. Local Government's Role in Promoting Economic Growth. Removing Unnecessary Barriers to Success. London: Local Government Association.
 • Wysocki, F. 1996. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Rozprawy Naukowe. Poznań: Wydawawnictwo AR.
 • Wysocki, F., and J. Lira. 2005. Statystyka opisowa. 2nd ed. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego.
 • Zeliaś, A. ed. 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67be7e0e-303f-4ce3-a564-c797a00fce98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.