PL EN


2018 | 13 | 4(50) | 129-140
Article title

Homeschooling po polsku, czyli kilka refleksji o stanie edukacji domowej w Polsce

Content
Title variants
EN
Homeschooling in the Polish Way … some Reflections on the Condition of Home Education in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie, alternatywnej do oświaty publicznej, formy uczenia się, tak zwanej edukacji domowej. W obliczu dokonujących się w Polsce reform systemu oświaty edukacja domowa, rozumiana jako społeczna forma organizacji edukowania dzieci i młodzieży, jest coraz częściej wybierana przez rodziny jako sposób realizacji podstawy programowej ich potomstwa. Daje ona bowiem szansę i stwarza warunki do naturalnego i samodzielnego uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb i tempa rozwoju dzieci i młodzieży, w przeciwieństwie do szkół, w których dzieci traktowane są jako jedna, podobna do siebie grupa, a nie unikalny zespół jednostek. Wobec coraz szerszego zainteresowania i znaczącego poszerzania się jej zasięgu, towarzyszą jej istnieniu szczególnie ożywione dyskusje. W tekście przedstawione zostały wątki historyczne i prawne edukacji domowej w Polsce, opis funkcjonowania szkół, które mają wspierać rodziny decydujące się na domowy sposób nauczania swoich dzieci, oraz działalność jednej z tych placówek na terenie województwa śląskiego. Została ona wybrana ze względu na wieloletnie doświadczenie, różnorodność i wielostronność wsparcia udzielanego rodzinom.
EN
The article is aimed at familiarizing the reader with so-called homeschooling, an alternative form to public education. In the face of the educational reforms which are taking place in Poland, home schooling – understood as a social form of organizing the education of children and youth – is being chosen by families with growing frequency as a way of implementing the core curriculum with their children. Homeschooling offers the opportunity for natural and independent learning, one which takes into consideration individual potentialities, needs and the pace at which children and youth develop. This takes place in contrast to schools, in which children are treated as one, similar (to one another) group – not as a unique team of individuals. The increasing popularity and scope of homeschooling raises particularly heated discussions. What has been presented in this study are the historical and legal threads of home education in Poland, the description of the functioning of schools which are to support homeschooling and the activity of one school in the Silesian Voivodeship. It has been chosen due to its many years of experience, as well as the variety and multi-dimensional nature of the support provided for families.
Contributors
References
  • Budajczak M., Edukacja domowa, GWP, Gdańsk 2004.
  • Budajczak M., Edukacja domowa jako zadanie wychowawcze, [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.
  • Budajczak M., Polska edukacja domowa jako mise en abyme między kondycją ludzką a społecznymi konstrukcjami oświatowymi, „Studia Paedagogica Ignatiana”, vol. 20, 2017,
  • nr 3. DOI:10.12775/SPI.2017.3.003.
  • Jakubiak K., Polskie tradycje edukacji domowej, „Studia Paedagogica Ignatiana”, vol. 20, 2017, nr 3. DOI: 10.12775/SPI.2017.3.001
  • Lewandowski S., Potrzeba odbudowy edukacji domowej w rodzinach polskich w XXI wieku, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
  • Stebnicki W., Edukacja domowa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2014.
  • Suchecka J., Szkoła w domu ma coraz więcej uczniów, „Gazeta Wyborcza”, 10 stycznia 2018; http://wyborcza.pl/7,75398,22877687,szkola-w-domu-ma-coraz-wiecej-uczniow.html (dostęp: 29.07.2018).
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty, Dz.U. Nr 256.
  • http://szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa/ (dostęp: 29.07.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67c058dc-f3c0-4954-a22e-7707a77cab95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.