PL EN


2013 | 2 | 127-144
Article title

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W KONTEKŚCIE WIEKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Content
Title variants
EN
OCCUPATIONAL ACTIVATION IN THE CONTEXT OF AGE OF PEOPLE WITH DISABILITIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych można i należy rozpatrywać w dwóch perspektywach. W perspektywie globalnej istotne jest praktyczne przełożenie polityki społecznej państwa na rozwiązania systemowe ze szczególnym uwzględnieniem ich skuteczności i efektywności. W perspektywie indywidualnej istotnymi staje się dobór narzędzi i możliwości ich zastosowania w odniesieniu do zróżnicowanych potrzeb będących pochodną niepełnosprawności. Potrzeby, bariery i możliwości rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych są wyjątkowo zindywidualizowane. Przyczyny takiego stanu są pochodną wielu czynników, np.: rodzaju niepełnosprawności, jej stopnia, wieku, jak również warunków otoczenia. W opracowaniu zaprezentowane zostały analizy zjawiska niepełnosprawności w Polsce z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności w różnych grupach wiekowych. Przedstawione zostały różnego rodzaju narzędzia jakie mogą być stosowane w procesie aktywizacji zawodowej. Przeprowadzona została również analiza z punktu widzenia możliwości ich stosowania w kontekście wieku osób niepełnosprawnych.
EN
The problem of occupational activation of people with disabilities can and should be considered from two perspectives. The global perspective refers to the fact, that it is important to transfer, in practice, the national social policy on system solutions, with particular regard to their effectiveness and efficiency. As far as the individual perspective is concerned, it is significant to select instruments and possibilities of their application in the context of diversified needs deriving from disability. Needs, barriers and opportunities for vocational rehabilitation of people with disabilities are very individualized. Reasons for this are a number of different factors such as: the type of disability, its degree, age, as well as ambient conditions. This study presents the analysis of prevalence of disability in Poland, taking into account the type and degree of disability in different age groups. There are also indicated different types of instruments that are likely to be used in the process of occupational activation. The analysis was also carried out from the point of view of possibilities of their use in the context of age of persons with disabilities.
Year
Issue
2
Pages
127-144
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Barczyński A., Warunki skutecznego zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywizacji zawodowej, [w:] B. Pietrulewicz, M. Paszkowicz, H. Ochonczenko (red.), Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 • Barczyński A., Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym niemobilnym – problemy i rekomendacje, [w:] Polska w Europie – rozwój demograficzny”, pod red. Z. Strzeleckiego, A. Potrykowskiej. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 • Barczyński A., Tworzenie i przystosowywanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – problemy i rekomendacje, P. Łódzka, Komisja Ergonomii w Rehabilitacji PAN, MKEN „Ergonomia niepełnosprawnym. Aktywizacja życia, rehabilitacja”, Łódź, 8-9.11.2012 (referat).
 • Jasiak A., Swereda D., Ergonomia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 • Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2002.
 • Kukla D., Kukla W., Czerw-Bajer M., Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego. Difin SA, Warszawa 2011.
 • Kurzynowski A., Niepełnosprawność jako problem polityki społecznej. [w:] „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” nr 2. CBRON: Warszawa 1997.
 • Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej, [w:] J. Mikulski, J. Auleytner (red.), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, WSzP TWP, Warszawa 1996.
 • Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społeczno-gospodarczej, [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Programowej „ZPCh w drodze do Unii Europejskiej” – Warszawa, 31.11.1998, KIG-R: Warszawa 1998.
 • Majewski T., Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. [na podstawie informacji: EU signs New UN treaty on disability rights, w: Workability Europe e-bulleti. March 2007]; PiRN 4 (108). 2007.
 • Majewski T., Rodzaj niepełnosprawności a potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, [w:] Materiały konferencyjne: Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej – konferencja KIG-R, Warszawa 30 maja 2007.
 • Majewski T., Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Poradnik dla urzędów pracy, MPiPS, Warszawa 2011.
 • Poliwczak I., Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Dział Wydawnictw KIG-R, Warszawa 2007.
 • Zeszyty Promocji Rehabilitacji, pod red. A. Kabsch. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009.
 • Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, dokument ONZ: Nowy Jork 1993.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U 123/97 z późniejszymi zmianami).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 12, poz. 721).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67c6e733-3db9-4127-b69c-462694e4becb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.