PL EN


2014 | 15 | 4 | 149-158
Article title

WYKORZYSTANIE MIAR POZYCYJNYCH W OCENIE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO W POLSCE

Content
Title variants
EN
THE USE OF POSITIONAL MEASURES IN THE ASSESSMENT OF LEVEL OF SOCIAL DEVELOPMENT IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego w Polsce na poziomie lokalnym jest znacznie większe niż pomiędzy województwami. Właściwy pomiar wymaga wykorzystania odpowiednich mierników. Jednym z nich jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI), a na poziomie lokalnym Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI). Celem pracy jest ocena stopnia rozwoju społecznego na poziomie lokalnym. Wykorzystano miarę opartą na wskaźnikach dotyczących: zdrowia, edukacji i zamożności oraz wskaźnikach nakładów na: zdrowie, edukację oraz wydatki na poziomie lokalnym. Budowę miary syntetycznej oparto na medianie Webera.
EN
Diversity of level of social development in Poland on the local level is much higher than between regions. Correct measurement requires the use of suitable measurers. One of the most common measures used to assess the level of social development is Human Development Index and Local Human Development Index. The aim of the paper is the assessment of level of social development on the local level. There was used the synthetic variable, with indicators for: health, education and wealth as well as health expenditures index, educational expenditures index and local expense index. The construction of synthetic measure based on the median Weber.
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
149-158
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie , asompolska@zut.edu.pl
References
  • Berbeka J. (2006) Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002) Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, str. 87 - 99.
  • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa, str. 7-23.
  • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011) Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, Wiadomości Statystyczne 7-8, str. 9-29.
  • www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_en_technotes.pdf.
  • www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/raport_undp_2012_www.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67c9765c-7609-4a2f-8cf6-ddac7b530e04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.