PL EN


2018 | 43 | 237-244
Article title

Wartość zaufania w kontekście relacji rodzinnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Value of Trust in the Context of Family Relationships
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi pretekst do debaty nad istotą zaufania i jego znaczenia w środowisku pierwotnym i wtórnym człowieka. Jak się okazuje, pomimo coraz niższego stopnia zaufania do instytucji, czy organizacji, jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Najwłaściwszym wydaje się ujęcie zaufania w kategorii wartości. Budowanie klimatu zaufania rozpoczyna się w środowisku rodzinnym i to rodzice są pierwszymi osobami, którym ufają dzieci. Od postawy rodziców oraz ich ufności we własne umiejętności i możliwości, a także od nieustającego procesu samokształcenia zależy, czy dzieci wejdą w świat ludzi dorosłych z przekonaniem we własne kompetencje i zdolności. Bez nich zaś nie można mówić o zaufaniu do samego siebie, jak i do innych ludzi.
EN
The purpose of the article is to discuss the essence of trust and its importance in the primary and secondary human environment. As it turns out, despite the ever lower level of confidence in institutions or organizations, trust is necessary in order for people to function properly in society. It seems most appropriate to approach trust as a value category. Building a climate of trust begins in the family environment and it is parents who are the first persons that children trust. The attitude of parents and their confidence in their own skills and abilities, combined with a constant process of self-improvement, are the factors which decide whether children enter the world of adults with confidence in their own competences and abilities, without which one cannot speak of trust in either oneself or other people.
Keywords
Year
Issue
43
Pages
237-244
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Dyczewski, L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995.
 • Dziewiecki, M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
 • Grudzewski, I. i in., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Kraków 2009.
 • GUS, Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r., Warszawa 2015.
 • Łobocki, M., Pedagogika wobec wartości, w: Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993, s. 125-130.
 • Ignatowski, G., Kształtowanie zaufania w rodzinie podstawą życia społecznego i zawodowego, ,,Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 3 (2013), s. 7-15.
 • Kolenda, E., Wartości – po co nam w życiu?, http://wuplodz.praca.gov.pl/ [26.11.2016].
 • Kurczab, H., Z problemów wartości i wartościowania. (Wybrane zagadnienia), ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowksiego. Seria Filologiczna” 27 (2012), s. 7-37.
 • Liberadzka, A., Człowiek potrzebuje zaufania, ,,Postępy Psychiatrii i Neurologii” 20 (2011), s. 247250.
 • Mariański, J. – Zdaniewicz, W., Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Warszawa 1991.
 • Michalik-Surówka, J., Zaufanie, w: E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008, s. 823-831.
 • Mayer, R., Davis, J., Schoorman, F., An integrative model of organizational trust, „Academy of Management Review” 20 (1995), s. 709-734.
 • Nowakowski, K., Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ” 1 (2008), s. 213-233.
 • Popczyk, W., Zaufanie jako zasób strategiczny firm rodzinnych, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_2_12. pdf [1.11.2017].
 • Rostowska, T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, Łódź 2001.
 • Rodzina i jej funkcje, http://gimnazjum-zychlin.pl/download/rodzina.pdf [23.04.2018].
 • Szałach, S., Zaufanie w relacjach interpersonalnych - wybrane aspekty, ,,Edukacja Humanistyczna” 1 (2013), s. 177-183.
 • Sztompka, P., Zaufanie: Warunek podmiotowości społeczeństwa, w: Oblicza społeczeństwa, red. K. Gerlach – Z. Seręga, Kraków 1996, s. 110-119.
 • Szymczyk, L., Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości, ,,Łódzkie Studia Teologiczne” 26 (2017), s. 7-20.
 • Świątkiewicz, W., Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Konteksty kulturowe i religijne, ,,Zeszyty Naukowe KUL” 4 (2016), s. 133-148.
 • Walczak, W., Znaczenie zaufania w procesach zarządzania kapitałem ludzkim – ujęcie wielowymiarowe, ,,E-mentor” 5 (2012), s. 31-39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67cb0ee6-acec-42e5-bfc5-b8e0dfc92172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.