PL EN


2018 | 66 | 111-123
Article title

Ze studiów nad historią słownictwa ukraińskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Ze studiów nad historią słownictwa ukraińskiego
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 2007 roku ukazał się mój artykuł zatytułowany Wyrazy niejasne w „Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.” J. Tymczenki. Starałem się w nim przyjrzeć bliżej 204 wyrazom, które nie zostały zadowalająco zidentyfikowane i zinterpretowane pod względem znaczeniowym lub w ogóle nie podjęto próby takiej interpretacji, co zostało zasygnalizowane znakiem zapytania. W wyniku moich żmudnych poszukiwań liczbę wyrazów nierozpoznanych co do formy lub znaczenia udało się ograniczyć do 56 jednostek. Spośród tych wyrazów, o których w artykule z 2007 roku napisałem, że „nie poddają się jednoznacznej interpretacji formalnej lub semantycznej”, aż 36 udało się całkowicie lub częściowo rozpoznać i opisać w niniejszej pracy w oparciu o nowe źródła historyczne i etymologiczne języków wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego. Należy mieć nadzieję, że z biegiem czasu uda się zidentyfikować także pozostałe 20 wyrazów, które wciąż jeszcze skutecznie strzegą tajemnicy swojej proweniencji.
EN
My article entitled Wyrazy niejasne w „Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.” J. Tymczenki (“Unclear words in Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст. by J. Tymczenko”) was published in 2007. In that article, I took a closer look at 204 words, which hadn’t been identified and interpreted in terms of meaning or had not even been the subject of any attempt at interpretation which. I signaled this with a question mark. As a result of my extensive research, the number words unrecognised in form or meaning has been reduced to 56. Among those 56 words about which in the article of 2007 I wrote: “they do not submit to unambiguous formal or semantic interpretation” as many as 36 have now been completely or partially recognized and described in this paper, based on new historical and etymological sources of East Slavonic and Polish languages. I hope, the remaining 20 words which still successfully guard the secret of their provenance will also be identified at some time.
Year
Volume
66
Pages
111-123
Physical description
Contributors
 • Katedra Ukrainistyki, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Bańkowski Andrzej, 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I–II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Boryś Wiesław, 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Buffa Ferdinand, 2004, Slovník šarišských nárečí, Náuka, Prešov.
 • Fałowski Adam, 2007, Wyrazy niejasne w „Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.” J. Tymczenki, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, nr 124, s. 79–98.
 • Rieger Janusz, 1995, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Semper, Warszawa.
 • Znosko Aleksy, 1996, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Białystok.
 • Аркушин Григорій, 2000, Словник західнополіських говірок, т. І–ІІ, Вежа, Луцьк.
 • Булыка Аляксандр Н., 1972, Даўнія запазычанні беларускай мовы, Навука і тэхніка, Мінск.
 • Грінченко Борис, 1996–1997, Словарь української мови, т. І–IV, Наукова думка, Київ.
 • Даль Владимир И., 1978–1980, Толковый словарь живого великорусского языка, т. I–IV, Русский язык, Москва.
 • Онишкевич Михайло, 1984, Словник бойківських говірок, т. І–ІІ, Наукова думка, Київ.
 • Ожегов Сергей И., Шведова Наталия Ю., 2003, Толковый словарь русского языка, Москва.
 • Тимченко Євген, 2002–2003, Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст., т. І–ІІ, підготували до видання В.В. Нім- чук та Г.І. Лиса, Літопис-ХХ, Київ–Нью-Йорк.
 • Фасмер Макс, 1986–1987, Этимологический словарь русского языка, т. I–IV, Прогресc, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67dd1543-3ea8-48f5-8e29-62749a071f1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.