PL EN


2020 | 32 | 99-122
Article title

Kolej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Authors
Content
Title variants
EN
Railways in a local spatial development plan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chaos, w przepisach prawa i sposobie ich interpretacji, utrudnia sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą: 1. przekształcania na inne cele gruntów będących w dyspozycji kolei, a zbędnych dla jej funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących linii kolejowych; 2. terenów sąsiadujących z koleją. Na przykładzie wybranego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wykazano do jakich absurdów prowadzi istniejący system prawny. Jednym z podstawowych problemów jest używanie trzech pojęć, dotyczących gruntów związanych z koleją. Są to: 1. tereny kolejowe, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 2. tereny zamknięte ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 3. obszar kolejowy, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym. Zasugerowano zmiany przepisów, w tym eliminację przynajmniej jednego w ww. pojęć. Postulowane zmiany prawa powinny ułatwić sporządzanie planów miejscowych, co umożliwi kształtowanie przestrzeni miast i wsi na styku z koleją w sposób, który nie generuje konfliktów.
EN
As a result of the chaos in the legislation and its interpretation, it is difficult to draw up local spatial development plans that apply to: 1. conversion of land owned by the railway to other purposes unnecessary for its operation, while maintaining existing railway lines; 2. areas adjacent to the railway. Using the example of a selected local spatial development plan and the verdict of the Voivodship Administrative Court it has been shown to what absurdities the existing legal system leads to. Using three notions for railway-related land is one of the basic problems. These are: 1. Railway land, within the meaning of the regulation on the registration of land and buildings; 2. Closed areas established by the minister in charge of transport, referred to in the Spatial Planning and Development Act; 3. Railway area, within the meaning of the Railway Transport Act. Modifications to the regulations have been suggested, including the elimination of at least one of the above-mentioned notions. The proposed amendments to the law should facilitate the drawing up of local spatial development plans. This will make it possible to shape the urban and rural areas adjacent to the railways in a way that does not generate conflicts.
Year
Issue
32
Pages
99-122
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Chudzikiewicz A. (red.), 2012, Leksykon terminów kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Ciechański A., 2017, Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce [w:] M. Kapias, D. Keller (red.), Inicjator versus likwidator. Zmiana roli samorządów w kształtowaniu sieci kolei wąskotorowych w Polsce na tle innych rozwiązań europejskich, Muzeum w Rybniku, Rybnik, s. 71-92.
 • Ciechański A., 2018, Warszawskie koleje dojazdowe – potencjał utracony? Czasopismo Geograficzne, 89, 1-2, s. 17-42.
 • Ciechański A., Taylor Z., 2017, Deregulacja i przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE, Prace Geograficzne, 257, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
 • Janczewski Henryk, 1971, Warszawa. Geneza i rozwój inżynierii miejskiej, Arkady, Warszawa.
 • Liszaj T. (tekst), Kastelik M.M. (red. prowadzący), 2011, Zabytkowe dworce w Polsce, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała.
 • Niewiadomski Z. (red.), 2019, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, wyd. 11, Seria: Komentarze Becka, Warszawa.
 • Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie, 7, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), w skrócie ugk.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), w skrócie uPb.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w skrócie ugn.
 • Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 292), w skrócie ukrPKP.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 293), w skrócie upzp.
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.), w skrócie utk.
 • Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 393), w skrócie rozp. eg.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1587), w skrócie rozp. mpzp.
 • Uchwała Nr XLV.442.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 19 października 2018 r. poz. 9935), w skrócie uchwała Nr XLV.442.2018, lub uchwała.
 • Skarga Wojewody Mazowieckiego, z dnia 8 stycznia 2019 r. na uchwałę Nr XLV.442.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, w skrócie skarga.
 • Interpelacja nr 29420 do Ministra Infrastruktury oraz do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia organu upoważnionego do wydawania pozwoleń na budowę w bliskości torów kolejowych oraz precyzyjnego określenia odległości obiektu od granicy obszaru kolejowego. Zgłaszający: Małgorzata Pępek. Data wpływu: 14. 02. 2019, w skrócie interpelacja nr 29420.
 • Minister Inwestycji i Rozwoju, data: 08.03.2019, znak sprawy: DAB-II.053.8.2019.JJ. Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 29420 Poseł Małgorzaty Pępek, pismo podpisał z upoważnienia ówczesnego Ministra Inwestycji i Rozwoju Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu, w skrócie MIR.
 • Minister Infrastruktury, data: 11.03.2019, znak sprawy: DTK-3.054.1.2019. Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 29420 Poseł Małgorzaty Pępek, pismo podpisał z upoważnienia Ministra Infrastruktury Pan Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu, w skrócie MI.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z dnia 22 maja 2019 r., sygnatura akt IV SA/Wa 349/19, w skrócie WSA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6809520e-317c-4d94-8a12-d20f49515d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.