PL EN


2017 | 2 (70) | 27-37
Article title

Uwagi w przedmiocie paradygmatu nauk prawnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected problems of the paradigm of jurisprudence
RU
Замечания в предмете парадигмы юридических наук
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu zwraca uwagę na trudności prowadzenia badań normatywnych wynikające z silnego wpływu na poziomie ogólnej metodologii nauk postmodernistycznej kontestacji założeń klasycznej logiki i etyki, oświeceniowego racjonalizmu i utylitaryzmu oraz aksjomatów pozytywistycznych, uznanych dotychczas za podstawowe składniki paradygmatu nauk prawnych. Autor w szczególności wskazuje na nieprzychylne otoczenie dla prowadzenia badań w zakresie aksjologii prawa w poszczególnych dogmatykach prawniczych, w szczególności w nauce prawa karnego. Podkreśla przy tym, że hermeneutyka aktów normatywnych musi być zakotwiczona semantycznie w kulturze, która wykreowała system prawny i właściwym jej systemie wartości. W wykładni prawa należy zwrócić szczególną uwagę na kryjącą się za językiem prawnym tzw. meta-narrację aksjologiczną, a więc konkretny kontekst antropologiczny, etyczny, społeczny i kulturowy, stanowiący pierwotne, relewantne dla treści norm prawnych tło aksjologicznych i normatywnych rozstrzygnięć prawodawcy.
EN
The author draws attention to the postmodern critique of basic assumptions of the paradigm of jurisprudence, i.e., classical logic and ethics, rationalism and utilitarianism of the Enlightenment, and also positivism and naturalism. In particular, the author points out the contemporary neglect of profound research in the field of axiology of law, especially criminal law. He also emphasizes that the hermeneutics of the language of law semantically must be associated with a certain culture and its value system. The interpretation of law should pay attention to the meta-narrative context of the law, including original and relevant anthropological, ethical, social and cultural background of legislative decisions.
RU
Автор статьи обращает внимание, как нелегко вести нормативные исследования, которые возникают из сильного влияния на уровне общей методологии наук постмодерной контестации оснований классической логики и этики, посвященному рационализму и утилитаризму, а также аксиому позитивизма, признанных доныне основными составляющими парадигмы юридических наук. Автор в частности указывает на неблагосклонное окружение для ведения исследований, что касается аксиологии права в отдельных законодательных догмах, в частности в науке уголовного права. При этом подчеркивает, что герменевтика нормативных актов должна быть привязана семантически вкультуре, которая создала систему правосудия и соответствующей ей системе ценностей. В объяснении права следует обратить особенное внимание, что кро-ется за юридическим языком, так называемый, аксиологический метарассказ, а именно, конкретный антропологический, этичный, общественный и культурный контекст, представляющий первичное, релевантное для содержания юридических норм фон аксиологичных и нормативных решений законодателя.
Publisher
Year
Volume
Pages
27-37
Physical description
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-680b4721-864a-41b0-82f8-14bc5af8133a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.