PL EN


2014 | 17 | 1(62) | 34-52
Article title

Leopold Caro: polski solidarysta chrześcijański.

Authors
Title variants
EN
Leopold Caro – Polish Christian solidarist.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kolejnej (34) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy sylwetkę prof. Leopolda Caro (1864 - 1939) - polskiego ekonomisty i prawnika, działacza społecznego, profesora uczelni lwowskich, tj. Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz Politechniki, prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prymasie Polski, autora ponad 200 większych prac naukowych z dziedziny ekonomii społecznej i prawa. Leopold Caro uznawany jest za polskiego prekursora solidaryzmu chrześcijańskiego, który w swoich koncepcjach nawiązywał m.in. zarówno do Starego i Nowego Testamentu, pism Ojców Kościoła, a także do poglądów niemieckiej szkoły etyczno-historycznej (Gustawa Schmollera), francuskiej Szkoły w Nimes (Charlesa Gide’a), a zwłaszcza papieża Leona XIII. Solidaryzm jest dla Caro systemem innym od liberalizmu i socjalizmu. Egoizmowi charakteryzującemu liberalizm oraz marksizmowi i kolektywizmowi socjalistów – solidaryzm przeciwstawiał ekonomię, dla której wartościami nadrzędnymi są osoba, dobro wspólne oraz zasady etyczne obecne w życiu gospodarczym. Stąd też brało się jego zainteresowanie spółdzielczością, ponieważ to ona zapewniała możliwości rozwoju więzi międzyludzkich, solidarności wzajemnej, samopomocy. Współdziałanie, a nie współzawodnictwo miało być programem solidaryzmu służącym naprawie stosunków społecznych. Solidaryzm podkreślał współzależność ludzi od siebie, chciał ograniczenia wolności na rzecz braterstwa, budowania równych szans rozwoju dla każdego. Przypominamy dwa krótkie artykuły, tj. Dziesięć milionów na kredyt włościański z 1898 r. oraz Milion na kasy Raiffeisena z 1899 r. na podstawie: Leopold Caro, Studya społeczne, Kraków 1906, ss. 291 – 309.
EN
The next (34) part of the Cooperative Thought Library reminds silhouette of professor Leopold Caro (1864 - 1939) - Polish economist and lawyer, social activist , university professor of Lvov, i.e. the Jan Kazimierz University and the Polytechnic, President of the Polish Economic Society, Vice-President of the Social Council of the Polish Primate, the author of more than 200 scientific papers in the field of social economy and law. Leopold Caro is considered the precursor of Polish Christian solidarity, who in his approach alluded, among others, both the Old and the New Testament, the writings of the Church Fathers , as well as the views of ethical-historical German school (Gustav Schmolle), the French School in Nimes (Charles Gide), and especially Pope’s Leo XIII. Caro’s solidarity is different from liberalism and socialism. To egoism that characterized liberalism and socialist’s Marxism and collectivism – solidarity opposed economy, for which superior values are a person, the common good and ethical principles present in economic life. Hence, he took up his interest in cooperatives, because it offered scope for the development of interpersonal relationships, solidarity, self-help. Cooperation, not competition supposed to be solidarity’s program of social relations’ correction. Solidarity emphasized the interdependence of people from each other, would limit the freedom for the sake of fraternity, and build an equal development opportunities for everyone. We remind two short articles, i.e. . Dziesięć milionów na kredyt włościański [Ten million on peasant credit] from 1898, and Milion na kasy Raiffeisena [A million for Raiffeisen associations] from 1899, based on: Leopold Caro, Studya społeczne [Social studies], Krakov 1906, pp. 291 – 30.
Year
Volume
17
Issue
Pages
34-52
Physical description
Dates
published
2014-04-08
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68247f16-edea-439c-867f-977a15b11298
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.