PL EN


2019 | vol. 63, nr 9 | 47-57
Article title

Critical assessment of the tie-breaker rule using the example of the DTT Germany–Poland

Content
Title variants
PL
Krytyczna ocena tie-breaker rule na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Niemcami
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Taxpayers establishing their economic and personal interests in more than one country run the risk of becoming a tax resident in more than one tax jurisdiction. The problem of possible double residency shall be solved by Article 4(2) and (3) (the so-called Tie-Breaker Rule) of the OECD Model Tax Convention. Both articles are falling back on national legal definitions, which raises the risk of their different interpretation by the participating countries. The aim of the study is to demonstrate the differences in interpretation of such terms as “resident”, “permanent home”, “centre of vital interests” and “habitual abode” in Poland and Germany. The authors also try to find out whether and how the consistency of the decision- -making process can possibly be achieved. The analysis shows that it can be supported by the efficient and effective information exchange processes as well as increased international cooperation between the tax administrations and the administrative courts. As a research tool the authors used an analysis of subject-matter literature, legal acts, and court decisions.
PL
Podatnicy prowadzący swoje sprawy biznesowe i prywatne w kilku państwach równocześnie ponoszą ryzyko zyskania rezydencji podatkowej w więcej niż jednej jurysdykcji podatkowej. Problem możliwej podwójnej rezydencji powinien być rozwiązany za po- średnictwem art. 4 ust. 2 oraz 3 Modelowej konwencji OECD (tie-breaker rule). Jako że wskazane artykuły odnoszą się do definicji zawartych w prawie krajowym, może to prowadzić do odmiennej interpretacji ze strony poszczególnych państw – stron umowy. Celem artykułu jest przedstawienie różnic w interpretacji takich pojęć, jak: rezydent podatkowy, stałe miejsce zamieszkania, centrum interesów życiowych oraz miesce zwykłego pobytu w Polsce i w Niemczech. Autorzy próbują również odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób może zostać osiągnięta spójność decyzyjna w tym zakresie. Analiza wskazuje, że do jej osiągnięcia może przyczynić się wydajny i efektywny system wymiany informacji, jak również wzmożona współpraca międzynarodowa pomiędzy administracjami podatkowymi i sądami administra-cyjnymi stron umowy. Jako narzędzia badawcze wykorzystano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz orzecznictwa.
References
 • Anger Ch., Wagemann T., 2014, Zweifelsfragen bei der Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen, IStR.
 • Avery Jones J.F., Tax treaty interpretation in the United Kingdom, [in:] M. Lang, 2001, Tax Treaty Interpretation, Kluwer Law International B.V. Alphen aan den Rijn.
 • Bajson J., Kret T., 2008, Rezydencja Podatkowa, Przegląd Podatkowy, no. 1.
 • Banach J., 1999, Rozstrzyganie kwestii podwójnej rezydencji w umowach o upo, Monitor Podatkowy, no. 7.
 • Banach J., 2002, Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Beck, Warszawa.
 • Brzeziński B., 2010, Model konwencji OECD – komentarz, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa.
 • Flick H., Wassermeyer F., Wingert K., 2019, DBA Deutschland – Schweiz, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.
 • Filipczyk H., 2013, Argument ze standardowego rozumienia tekstu prawnego przyjętego we wspólnocie komunikacyjnej, [in:] Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, LEX.
 • Fiszer J., Biegalski A., 2008, Zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu, Prawo i Podatki, no. 4, pp. 2-33.
 • Hahn H., 2012, Gedanken zum Grundsatz der sog. Entscheidungsharmonie, IStR.
 • Jamroży M., 2016, Elementy międzynarodowego prawa podatkowego i kierunki zmian, [in:] Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jamroży M., Cloer A., 2007, Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jamroży M., Moczydłowska W., Rzymkowska S., 2013, Profesjonaliści o podatkach, Przegląd Podatkowy, 1/6.
 • Kukulski Z., 2019, Miejsce zamieszkania lub siedziba (domicyl podatkowy) (art. 4 um. OECD), Publikacje Elektroniczne ABC, https://sip.lex.pl/#/publikacja/469834015 (15.01.2019).
 • Majdańska A., 2015, Zastosowanie modelu konwencji OECD oraz komentarza w praktyce polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych, Monitor Podatkowy, no. 6.
 • Milatz J., Weist M., 2011, Der „doppelte” Wohnsitz am Beispiel des DBA Deutschland-Schweiz, IWB.
 • Morawski W., 2010, Znaczenie orzecznictwa sądów zagranicznych w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, Przegląd Podatkowy, no. 2.
 • Morawski W., 2008, Rozstrzyganie problemu podwójnej rezydencji osób fizycznych w świetle umów
 • o unikaniu podwójnego opodatkowania, Monitor Podatkowy, no. 9.
 • Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting of 7 June 2017, OECD.
 • OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: Commentary (21 Nov. 2017), Models IBFD.
 • Perwein S., 2014, Die ständige Wohnstätte – ein ständiger Unsicherheitsfaktor, PIStB, no. 7.
 • Perwein S., 2017, Die ständige Wohnstätte im Spiegel verbindlicher Auskünfte deutscher Finanzbehörden, IStR, no. 24.
 • Pioterczak R., 2007, Rezydencja podatkowa w przepisach ustaw o podatkach dochodowych oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, MOPOD no. 6, pp. 1-6.
 • Pohl C., 2013, Die ständige Wohnstätte, IWB, no. 7.
 • Polatzky R., Balliet D., Steinau N., 2017, Neue Hürden für die DBA-Anwendung durch das Multilaterale Instrument IStR, no. 6.
 • Reimer E., 2017, Meilenstein des BEPS-Programms: Das Multilaterale Übereinkommen zur Umsetzung der DBA-relevanten Maßnahmen, IStR 2017, no. 1.
 • Sanghavi D., 2016, The proposed tie-breaker-rule in OECD/G20 BEPS action 6: A critical examination of the possible motives and means, and a potential alternative, Bulletin for International Taxation, vol. 70, no. 9.
 • Schönfeld J., Ditz X., Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – Kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.
 • Sidorowicz R., 2016, Rezydencja podatkowa osób fizycznych – wybrane aspekty na tle praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, Monitor Podatkowy, no. 12.
 • Sixdorf F., 2016, Die BEPS-Initiative als Wegbereiter der Umsetzung von Entscheidungsharmonie in der Praxis, FR, no. 17.
 • Szczygieł Ł., 2016, Ściślejsze powiązania osobiste z danym krajem jako decydujące kryterium ustalenia rezydencji podatkowej danej osoby, MOPOD, no. 11, pp. 54-56.
 • Vogel K., Lehner M., 2015, Doppelbesteuerungsabkommen: DBA, C.H. BECK, München.
 • Wassermeyer F., 2019, Doppelbesteuerung: DBA, C.H. BECK, München.
 • Wojtuń M., 2015, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2015 r., Glosa, no. 4, pp. 99-105.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6827781e-1bca-47ce-b7f2-bd4b28492b47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.