PL EN


2014 | 4(21) | 36-49
Article title

Effectiveness from the perspective of project management in the local government units in Poland – empirical research results

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the research carried out by one of Polish research agencies [Pentor 2010], local administration offices were in general seen as institutions which, despite high expenditures, maintained inefficient operations and as a result did fully satisfy the needs of citizens. In addition, searching for the causes of failures in projects, the lack of professional approach to project management should be highlighted, which relates to the undertaken ad hoc adaptation activities to changes in the environment, and the implementation of projects in interim and in unsystematic way. The research found that the consequence of this state of affairs was the reduction of the effectiveness of implementation of projects and of synergistic effect created by audited entity. As a result, the growing importance of project management in the functioning of local government units in Poland, with low levels of performance previously practiced in this field, tended to take the search for a new approach to project management in the units.
Year
Issue
Pages
36-49
Physical description
Contributors
References
 • Behn R.D., 1995, The big questions of public management, Public Administration Review, vol. 55/4, pp. 313-324.
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J., 2006, Administracja publiczna, Kolonia Limited, Poznań.
 • Boć J., 2007, Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Cieślak S., 2004, Praktyka organizowania administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 • CSO, 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., 2013, Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Dolata M., 2014, Skuteczność zarządzania projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 30-37.
 • Dunleavy P., Hood C., 2009, From old public administration to new public management, Public Money & Management, vol. 14/3.
 • Filipek J., 2003, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne (part I), Zakamycze, Kraków.
 • Hausner J. (ed.), 2005, Administracja publiczna, PWN, Warszawa.
 • Izdebski H., Kulesza M., 2004, Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Jaroszyński M., 1990, Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Przemiany, Warszawa.
 • Jessop B., 2002, Liberalism, neoliberalism, and urban governance, A State–Theoretical Perspective, July, vol. 34/3.
 • Korzeniowska A. (ed.), 2004, ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Kwamena S., 2012, Managing e-government projects: concepts, issues and best practices, Information Science Reference, Harrisburg, PA.
 • Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, [in:] Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J. Wyporska J., 2004, Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Łętowski J., 1990, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa.
 • Maciołek M., 1991, O publicznym prawie podmiotowym, Samorząd Terytorialny, no. 1-2.
 • Markowski T., Banachowicz B., 2003, Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Współczesne Zarządzanie, no. 4.
 • Niewiadomski Z., 1995, Geneza i istota samorządu terytorialnego, [in:] Ustrój administracji publicznej, ed. Szreniawski J., Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 • Nowak J.F., 2006, Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nykiel W., 1993, Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ochendowski E., 2006, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Olejniczak-Szałowska E., 1993, Prawo społeczności lokalnych do rozstrzygania spraw w drodze referendum, Samorząd Terytorialny, no. 7-8.
 • Olejniczak-Szałowska E., 2000, Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, no. 12.
 • Pawlak M., 2006, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pentor, 2010, Badanie satysfakcji obsługi interesariuszy w urzędach Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce.
 • Pollitt C., Bouckaert G., 2011, Public Management Reform: A comparative analysis -new public management, governance, and the Neo-Weberian state, Oxford University Press, New York.
 • Rabska T., 1977, Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [in:] System prawa administracyjnego, t. 1, ed. J. Starościak, Ossolineum, Wrocław.
 • Radwanowicz J., 2004, Administracja publiczna i prawo administracyjne, [in:] Prawo administracyjne.
 • Część ogólna, ed. Chmaj M., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Rakowska J., Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin Polski wschodniej 2012, http://jrakowska.wne.sggw.pl/wp–content/uploads/zroznicowanie–poziomu.pdf [access 05.04.2013].
 • Sługocki J., 2003, Prawo administracyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Stec M., 1998, Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski, Samorząd Terytorialny, no. 11.
 • Stoker G., 1998, Governance as theory: five propositions, International Social Science Journal, vol. 50/155.
 • Susnien D., 2008, Synergy and strategic value of organisation–stakeholders relationships, economics and management, Olsztyn Economic Journal, vol. 7, no. 1.
 • Szostek D. (ed.), 2009, E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wydawnictwo Presscom, Wrocław.
 • Szumowski W., 2005, Orientacja procesowa w zarządzaniu placówką administracji samorządowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław [unpublished].
 • Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., 2004, Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • The Polish Constitution of 2 April 1997.
 • Wajgner M., 2003, Prawo i postępowanie administracyjne, Wydawnictwo REA, Warszawa.
 • Wykrętowicz S., 2008, Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Wysocki R., McGary R., 2005, Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Zieleniewski J., 1979, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zieliński E., 2001, Administracja rządowa w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-682b1ead-295d-43dd-8baf-ab5f26700b52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.