PL EN


2014 | 5 | 1 | 15-51
Article title

Prevod in svetovna književnost

Authors
Content
Title variants
PL
Literatura światowa a przekład
EN
Translation and World Literature
Languages of publication
PL SL
Abstracts
SL
Znotraj nacionalnih literarnih sistemov je bila prevodna literatura v primerjavi z izvirno ustvarjalnostjo tradicionalno dojeta kot drugorazredna, čeprav so prav prevodi v te sisteme vnašali najbolj reprezentativna dela svetovne književnosti (Eysteinsson). Ne glede na to, ali svetovno književnost razumemo kot vsoto literatur v jezikih sveta, kanon najboljših literarnih del človeštva ali globalni prostor medliterarnosti, je prevod zanjo konstitutiven. Domnevna univerzalnost svetovne književnosti se namreč v partikularne sisteme vpisuje variantno, predvsem prek perspektiv prevodov, ki so vodilna oblika medkulturnega obtoka literarnih del. Ker je z vidika kulturnega nacionalizma literatura v domačem knjižnem jeziku veljala za kronski dokaz narodne identitete in ustvarjalne samoniklosti, je bila vloga prevoda pogosto razvrednotena in zamejena v kulturno potrošnjo. V prvi polovici 19. stoletja sta kvaliteta in bogastvo prevodnega repertoarja vendarle postala tudi nekakšen mednarodni kriterij za vrednotenje dosežene kulturne ravni naroda in razvitosti njegovega knjižnega jezika. Že postpozitivistična komparativistika je prevod upoštevala kot pomembnega posrednika v mednarodnih literarnih stikih (npr. Ocvirk), a šele sodobna translatologija je refleksijo prevoda proti koncu 20. stoletja povzdignila v teorijo, s katero je utemeljila paradigmatske spremembe metod za obravnavo celotnega sklopa literature, tako v nacionalni kakor primerjalni literarni vedi (Bassnett, Even-Zohar). Na zvišanje vrednosti prevoda v literarni vedi na začetku 21. stoletja odločilno vpliva globalna renesansa Goethejeve Weltliteratur. Dobro desetletje za Ďurišinovo teorijo svetovnega literarnega sistema se z reinterpretacijami Goetheja razvija literarnovedna paradigma, ki skuša preseči nacionalne literarne zgodovine, primerjalno književnost in postkolonialno kritištvo (Lawall, Casanova, Moretti, Damrosch idr.). Toda prevod je bil ključna podlaga že za zgodovinsko genezo izvorne koncepcije Weltliteratur, s katero je Goethe hotel promovirati humanistični estetski kozmopolitizem, ustvarjalno revitalizirati nacionalne literature in uveljaviti nemško književnost kot novo žarišče mednarodnega literarnega življenja. Članek se posveča vprašanju, kako je bila izkušnja s prevodi vpletena v Goethejevi ideji obtoka in refleksije sebstva v drugem in kakšno reinterpretacijo so te koncepcije nedavno doživele pri Damroschu in Thomsenu. Goethe je z bralnim sopostavljanjem del iz evropskih in »orientalskih« književnosti, ki so mu bila dostopna v izvirnikih ali prevodih, motril svojo literarno-kulturno identiteto in odkrival nove plasti estetskega doživljanja. Prevod je nasploh vodilni modus transnacionalnega literarnega obtoka in medkulturnega dialoga, a tudi globalizacije zahodne geokulture in prevlade njenega estetskega diskurza. Prevod je namreč podvržen asimetrijam svetovnih sistemov ekonomije, jezikov, politike in literature. Dostop besedila do obtoka v svetovnem literarnem prostoru je odvisen tudi od tega, ali je bilo to delo ustvarjeno v katerem od »velikih« zahodnih jezikov oziroma ali je bilo v kak globalni jezik prevedeno.
EN
Compared to the original production within national literary systems, literary translations are traditionally regarded of lesser importance, although it is through translating that the representative works of world literature have been introduced into these very systems (Eysteinsson). The translation is constitutive of world literature, be it understood either as an aggregate of literatures expressed in all the languages of the globe, the canon of “eternal” artworks of humankind, or as the global space of inter-literary relations. The presumed universality of world literature is always already inscribed in particular literary systems through different variants and perspectives articulated by translations, the latter representing the most prominent form of cross -cultural circulation of literature. Since cultural nationalism saw literature in the standard mother tongue as the pillar of national identity and the main evidence of the nation’s creative originality, literary translations were often discarded as mere derivatives restricted to the realm of cultural consumption. In the first half of the 19 th century, however, the quality and richness of the translation repertoire began to figure also as quasi-international standards for evaluating to what degree the particular “national” language and culture were developed. As early as post-positivist comparatistics, the translation was treated as an important factor of international literary mediation (e.g. Ocvirk), but it is only the late twentieth-century translation studies that raised the reflection on translation to the level of theory enabling to ground a paradigmatic shift of methods for the entire study of literature, in national and comparative literary studies alike (Bassnett, Even-Zohar). The valorization of translation that is going on since the beginning of the 21st century has been decisively influenced by the global renaissance of Goethe’s Weltliteratur. More than a decade after Ďurišin’s theory of the world literary system and based on the reinterpretations of Goethe’s notion of world literature, a new scholarly paradigm is in full swing that attempts to transcend national literary history, comparative literature, and postcolonialism (Lawall, Casanova, Moretti, Damrosch, etc.). However, the translation was of key importance already in the historical beginnings of the conception of Weltliteratur, with which Goethe aimed at promoting humanist aesthetic cosmopolitanism, creatively reviving national literature and establishing German literature as a new hub of international literary life. The present article focuses on how experiencing translations had formed Goethe’s ideas of circulation and the self-reflection through otherness and how these ideas were recently reinterpreted by Damrosch and Thomsen. Juxtaposing works of various European and “Oriental” literatures (either in the original or in translation), Goethe reflected on his literary and cultural identity and discovered new qualities of his aesthetic experience. Generally speaking, the translation — because of its position within the asymmetries of the world systems of economy, languages, and literatures — is not only the primary mode of transnational literary circulation and cross-cultural dialogism, but also the relay for the global spread of Western geo-culture and the hegemony of its aesthetic discourse. The possibility of a particular literary text to gain access to the global literary circulation depends, among other factors, on the fact whether the work in question has been produced in a “major” Western language or has been translated in a global language.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
15-51
Physical description
Dates
published
2014-10-01
Contributors
author
References
 • Arac, Jonathan. „Anglo-globalism?“ New Left Review 16 (2002): 35-45.
 • Auerbach, Erich. „Philologie der Weltliteratur.“ Weltliteratur: Festgabe für Fritz Strich zum 70. Geburtstag. Ur. Walter Muschg, Emil Staiger. Bern: Francke, 1952. 39-50.
 • Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, 1993.
 • Birus, Hendrik. „The Goethean Concept of World Literature and Comparative Literature.“ Comparative Literature and Comparative Cultural Studies. Ur. Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2003.11-22.
 • Brandes, Georg. „World Literature (1899).“ World Literature: A Reader. Ur. Theo D’haen, Cézar Domínguez, Mads Rosendahl Thomsen. London, New York: Routledge, 2012. 23-27.
 • Casanova, Pascale. La République mondiale des Lettres. Paris: Ed. du Seuil, 1999.
 • D’haen, Theo, Damrosch, David, Kadir, Djelal. The Routledge Companion to World Literature. London, New York: Routledge, 2012.
 • D’haen, Theo, Domínguez, Cézar, Rosendahl Thomsen, Mads. World Literature: A Reader. London, New York: Routledge, 2012.
 • D’haen, Theo. „Major Histories, Minor Literatures, and World Authors.“ Comparative Literature and Culture 15.5 (2013). Web.
 • D’haen, Theo. The Routledge Concise History of World Literature. London, New York: Routledge, 2012.
 • Damrosch, David. Teaching World Literature. New York: The Modern Language Association of America, 2009.
 • Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton: Princeton University Press, 2003.
 • Ďurišin, Dionýz. Čo je svetová literatúra. Bratislava, Vydavateľstvo Obzor, 1992.
 • Eckermann, Johann Peter. Pogovori z Goethejem. Prev. Josip Vidmar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959.
 • Étiemble, René. „Do We Have to Revise the Notion of World Literature? (1964)“. World Literature: A Reader. Ur. Theo D’haen, Cézar Domínguez, Mads Rosendahl Thomsen. London, New York: Routledge, 2012. 93-103.
 • Even-Zohar, Itamar. „Polysystem Studies.“ Poetics Today 11.01 (1990).
 • Eysteinsson Ástradur. „Notes on World Literature and Translation.“ Angles on the English Speaking World. Vol. 6. Literary Translation: World Literature or ‘Worlding’ Literature. Ur. Ida Klitgård. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2006. 11-24.
 • Friederich W.P. „The Integrity of Our Planning (1960).“ World Literature: A Reader. Ur. Theo D’haen, Cézar Domínguez, Mads Rosendahl Thomsen. London, New York: Routledge, 2012. 74-82.
 • Goethe, Johann Wolfgang. „Schriften zur Kunst. Schriften zur Literatur. Maximen und Reflexionen.“ Mit Anmerkunegen versehen von Herbert von Einem und Hans Joachim Schrimpf, Textkritisch durchgesehen von Werner Weber und Hans Joachim Schrimpf. 5. Goethes Werke, Hamburger Ausgabe; Bd. 12. Hamburg: Ch. Wegner, 1963.
 • Goethe, Johann Wolfgang. Učna leta Wilhelma Meistra. 2 zv. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.
 • Juvan, Marko. „Worlding Literatures between Dialogue and Hegemony.“ Comparative Literature and Culture 15.05 (2013). Web.
 • Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • Juvan, Marko: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • Koch, Manfred. Weimaraner Weltbewohner: Zur Genese von Goethes Begriff ‘Weltliteratur’. Tübingen: Niemeyer, 2002.
 • Kundera, Milan. „Die Weltliteratur (2005).“ World Literature: A Reader. Ur. Theo D’haen, Cézar Domínguez, Mads Rosendahl Thomsen. London, New York: Routledge, 2012. 289-300.
 • Lawall, Sarah. Reading World Literature: Theory, History, Practice. Austin: U Texass Press, 1994.
 • Loriggio, Francesco. „Disciplinary Memory as Cultural History: Comparative Literature, Globalization, and the Categories of Criticism.“ Comparative Literature Studies 41.01 (2004): 49-79.
 • Mani, Bala Venkat. „Bibliomigrancy: Book Series and the Making of World Literature.“ The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London, New York: Routledge, 2012. 283-296.
 • Moretti, Franca. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London, New York: Verso, 2005.
 • Moretti, Franco. „Conjectures on World Literature.“ New Left Review 1 (2000): 54-68.
 • Moretti, Franco. „More Conjectures.“ New Left Review 20 (2003): 73-81.
 • Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.
 • Ocvirk, Anton. „Teorija primerjalne literarne zgodovine (1936).“ Ur. Luka Vidmarin, Matija Ogrin. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2010. Web.
 • Pizer, John. The Idea of World Literature: History and Pedagogical Practice. Baton Rouge: Louisiana State UP, 2006.
 • Prijatelj, Ivan. „Prevodi iz svetovne književnosti. 3.“ Ljubljanski zvon 27 (1907): 250-251.
 • Sapiro, Gisèle. „Comparativism, Transfers, Entangled History: Sociological Perspectives on Literature.“ A Companion to Comparative Literature. Ur. Ali Behdad, Dominic Thomas. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. 225-236.
 • Schamoni, Wolfgang. „»Weltliteratur« — zuerst 1773 bei August Ludwig Schlözer.“ Arcadia. Internationale Zeitschrift für Literaturwissenschaft 43.02 (2008): 288-298.
 • Schulz, Hans-Joachim, Rhein, Philip H. Comparative Literature — The Early Years: An Anthology of Essays. Chapel Hill: N.C., The Univeristy of North Carolina Press, 1973.
 • Spivak, Chakravorty Gayatri. Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2003.
 • Stanovnik, Majda. Slovenski literarni prevod: 1550—2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005.
 • Strich, Fritz. Goethe and World Literature. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1949.
 • Stritar, Josip. Zbrano delo. 6. Ur. F. Koblar. Ljubljana: DZS, 1955.
 • Stritar, Josip. Zbrano delo. 7. Ur. F. Koblar. Ljubljana: DZS, 1956.
 • Thomsen Rosendahl, M. Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures. New York: Continuum, 2008.
 • Tominšek, Josip. „Kralj Lear.“ Ljubljanski zvon 25 (1905): 376-377.
 • Tsu, Jing. World Literature and National Literature. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London: Routledge, 2012. 158-168.
 • Venuti, Lawrence. „World Literature and Translation Studies.“ The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London: Routledge, 2012. 180-193.
 • Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC [Studia litteraria], 2007.
 • Weitz, Hans-J. „»Weltliteratur« zuerst bei Wieland.“ Arcadia 22 (1987): 206-208.
 • Young, Robert. „World Literature and Postcolonialism.“ The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch, Djelal Kadir. London: Routledge, 2012. 213-222.
 • Zima, Peter Václáv. Komparatistik: Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 1992.
Notes
PL
Artykuł w dwóch wersjach językowych, oryginał w języku słoweńskim, przekład polski - Anna Muszyńska.
SL
Članek v dveh jezikovnih različicah, izvirnik v slovenščini, prevod v poljščini - Anna Muszyńska.
EN
The article in two language versions - original in Slovenian, Polish translation - Anna Muszyńska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-683b822a-bcb1-468a-8089-361159ae2f46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.