PL EN


2016 | 2(29) | 95-108
Article title

Agencje wykonawcze. W poszukiwaniu nowych narzędzi zarządzania (governance) integracją w Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Executive agencies. In search of the new management governance tools of the integration in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany cywilizacyjne wymusiły wprowadzenie nowych form organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, określane jako governance, które służą do zintensyfikowania integracji europejskiej. Jedną z form większej integracji poprzez decentralizację administracji publicznej są agencje rządowe, zapoczątkowane w Wielkiej Brytanii. W Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej takie agencje zaczęły powstawać w latach 70. XX w. W ramach Unii Europejskiej w 2003 r. powstał zaś szczególny rodzaj agencji, zwanych agencjami wykonawczymi, które wykonują zadania techniczne w zakresie wykonywania unijnych zadań zarządczych, m.in. w obszarze nauki, kultury, zdrowia, transportu, ochrony konsumentów. W sumie obecnie funkcjonuje sześć takich agencji. Organizacja i zasady funkcjonowania agencji wykonawczych zostały ujednolicone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającym statut agencji wykonawczych. Dziesięcioletni okres funkcjonowania agencji wykonawczych należy ocenić dość dobrze. Obszarem problemowym, który wymaga pewnych korekt, jest kwestia większej spójności działań podejmowanych przez agencje wykonawcze z odpowiednimi agencjami krajowymi państw członkowskich, w celu wypracowania i ujednolicenia głównych celów działania.
EN
The civilization changes have forced the implementation of new forms of organization and functioning of public administration, defined as governance, that serve to intensify the European integration. The government agencies are one form of greater integration through the decentralization of the public administration. There were initiated in the UK. In the European Economic Community, such agencies were established in the seventies of the twentieth century. In 2003, the special kind of agency, called the executive agencies were created in the framework of the European Union. Their duty is to perform technical tasks in the field of execution of Union management tasks, including such areas as science, culture, health, transport, consumer protection. In total, six such agencies currently operates in the EU. The organization and functioning of the executive agencies were standardized in the Council Regulation (EC) No 58/2003 of 19 December 2002 – laying down the statute of executive agencies. The ten-year period of the functioning of executive agencies should be assessed fairly well. The problem area that needs some adjustment is the question of the coherence of activities done by executive agencies with those done by the appropriate national agencies of the Member States, in order to develop and unify the standards of operation.
Year
Issue
Pages
95-108
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ms@wsge.edu.pl
References
 • Barbieri, D., Ongaro, E. (2008). EU agencies: what is common and what is distinctive compared with national-level public agencies, „International Review of Administrative Sciences” nr 74, z. 3, doi:10.1177/0020852316633513.
 • Bovens, M. (2007). New Forms of Accountability and EU-Governance, „Comparative European Politics” nr 5. ISSN 1472-4790.
 • Breński, W. (2003). Rozwój usług transportowych, „Informacja Pocztowa” nr 2.
 • Bułajewski, S. (2011). Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku jako instytucja porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W: P. Majer, M. Sitek, Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Wydawnictwo WSGE, Józefów. ISBN 978-83-62753-14-7.
 • Christenses, T., Legried, P. (2006). W: T. Christenses, P. Legried, (red.), Autonomy and regulation. Coping with Agencies in the Modern State University of Oslo, Oslo. ISBN 978-1845428594.
 • Curtin, D. (2007). Holding (Quasi-)Autonomous EU Administrative Actors to Public Account, „European Law Journal”, nr 13, z. 4. ISSN 1468-0386.
 • Hix, S. (1998). The study of the European Union II: the ‘new governance’agenda and its rival, „Journal of European Public Policy” nr 5.1. ISSN 1466-4429. Magdalena Sitek 108 Journal of Modern Science tom 2/29/2016
 • Keleman, D.R. (2002). The Politics of ’Eurocratic’Structure and the New European Agencies, „West European Politics” nr 25.4. ISSN 0140-2382.
 • Majer, P. (2011). Programy prewencyjne polskiej policji. W: P. Majer, M. Sitek, (red.), Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Wydawnictwo WSGE, Józefów. ISBN 978-83- -62753-14-7.
 • Majone, G. (1997). The new European agencies: regulation by information, „Journal of European Public Policy” nr 4.2. ISSN 1466-4429.
 • Marchewka-Bartkowiak, K. (2011). Agencje Wykonawcze, „Infos. Biuro Analiz Sejmowych. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” nr 17(109) z 18 sierpnia 2011 r.
 • Marchewka-Bartkowiak, K. (2008). Sovereign Portfolio Management Agency jako instytucja zarządzająca państwowymi portfelami finansowymi, „Bank i Kredyt”, nr 11. ISSN 0137-5520.
 • Mierzejewski, D.J. (2012). Portals of selected international organizations and institutions for international security – the content and structure, „Politické Vedy”, Rok. 15, z. 4, 2. ISSN 1335-2741.
 • Morten, E., Trondal, J. (2011). EU-level agencies: new executive centre formation or vehicles for national control?, „Journal of European Public Policy”, nr 18, z. 6. ISSN 1466-4429.
 • Pollitt, C., Bouckaert, G. (2004). Public Management Reform: A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford. ISBN 978-0199268498.
 • Rouet, G., Terem, P. (2008). Enlargement and European neighborhood policy, „Etablissements Emile Bruylant”, Bruxelles.
 • Talbot, C., i in. (2000). The idea of agency. Researching the agencification of the (public service) world, Paper for the American Political Studies Association Conference, Washington DC, August.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6848fda2-26d8-4df5-9f10-49afeaa687ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.