PL EN


2010 | 2(72) | 10-17
Article title

Polski rynek nieruchomości w świetle badań statystycznych z lat 1995 – 2008

Content
Title variants
EN
The Polish Real Estate Market in the Light of Statistical Research between 1995 and 2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono genezę badań statystycznych rynku nieruchomości w Polsce, bazujących na: • danych ze sprawozdań notariuszy przekazywanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na formularzach MS-Not 24 Sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych oraz • danych ze sprawozdań starostów, składanych do Głównego Urzędu Statystycznego na formularzach M-04s Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości. Dane te są podstawą prowadzonego w Instytucie Rozwoju Miast pod kierunkiem prof. zw. dr hab. L. Kałkowskiego monitoringu rynku nieruchomości w Polsce. Konfrontacja liczby, wartości i cen odnotowanych w latach 1995 – 2008 na polskim rynku nieruchomości ze zmianami dochodu narodowego pozwoliła na sformułowanie generalnej konkluzji wskazującej, że dynamiczny wzrost Produktu Krajowego Brutto odnotowany w latach 1995 – 2008 w Polsce nie wywarł wpływu na wzrost liczby rynkowych transakcji nieruchomościowych, a odnotowany wpływ na wzrost wartości transakcji był relatywnie niski
EN
In the article were presented the origin of statistical research in the real estate market in Poland based on data taken from reports from: notaries from notarial procedures - transmited to the Ministry of Internal Affairs and Administration, as well as from the counties foremen (powiat level) concerning real-estate buy-sell transactions - sent to and stored at the Central Statistical Office of Poland. Those data are the base for the monitoring of the Real Estate market in Poland, elaborated on a regular basis at the Institute of Urban Development by prof. L. Katkowski. The comparison ofvalues and prices noticed between 1995 and 2008 in the Polish real estate market with the changes of the national income enabled the formulation of a general conclusion indicating that the dynamic increase of the Gross Domestic Product noticed between 1995 and 2008 in Poland did not influenced the increase of market real estate transactions, and the noticed influence on the increase of transaction values was relatively low.
Year
Issue
Pages
10-17
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Instytut Rozwoju Miast, Zakład Rynku Nieruchomości
author
 • Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
References
 • Belniak S., Rozwój nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 • Hopfer, C. Kowalczyk, Emergence and Development of the Real Estate Market in Central and Eastern Europe - the Example of Poland, Zeitschrift fur Vermessungswessen, 126. Jahrgang, Heft 5,2001.
 • Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów, Wydawnictwo Akademii Ekonomi w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kałkowski L. (red.), Rynek nieruchomości w Pol-sce, TWIGGER, Warszawa 2001.
 • Katkowski L., Polski rynek nieruchomości. Bi-lans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007.
 • Kucharska-Stasiak E., (red.), Rynek nieruchomości. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Pawłowski Z., Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Rzeczkowski R., Siemińska E" Analiza staty-styczna rynku nieruchomości w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynku nieruchomości, Bryx M. (red.), IFGN SGH, Warszawa 2001.
 • Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości w 2005 r., GUS, Warszawa 2006 r.
 • Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości w 2006 r., GUS, Warszawa 2007 r.
 • Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości w 2007 r., GUS, Warszawa 2008 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6857059c-a057-4d39-b4aa-0fc0eaae2dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.