PL EN


2016 | 47 | 70-81
Article title

Globalne oblicze wolności gospodarczej i integracji społecznej

Content
Title variants
EN
The Global True Colours of Economic Freedom and Social Integration
RU
Глобальные облики экономической свободы и социальной интеграции
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano prezentacji stanowisk znanych przedstawicieli ekonomii i socjologii zajmowanych wobec przemian społeczno-gospodarczych, zachodzących w wyniku globalizacji. Prezentowaną problematykę ujęto w trzech powiązanych ze sobą na zasadzie sprzężeń zwrotnych zagadnieniach, odnoszących się do wpływu procesów globalizacyjnych na zmiany roli państwa w gospodarce, sytuację pracodawców i pracobiorców na rynku pracy oraz postępującego wzrostu nierówności społecznych. W wyniku globalizacji w sferze gospodarki zostały osłabione niektóre instrumenty interwencji państwa w płaszczyźnie społeczno-gospodarczej. Procesy globalizacji powodują perturbacje na rynkach pracy, przejawiające się w niekorzystnym dla siły najemnej roboczej przesunięciu w strukturze dochodów wynikającym z presji kapitału maksymalizującego zyski, w mniejszej skuteczności obrony interesów pracowniczych przez związki zawodowe wobec przepływu kapitałów do krajów o tańszej sile roboczej oraz w niekorzystnych dla pracobiorców warunków zatrudnienia. Wzrost dystansów społecznych spowodowany jest niestabilnością zatrudnienia, niskimi dochodami, niewydolnością systemu emerytalnego z powodu coraz mniejszej liczby zatrudnionych i wzrastającą liczbą osób korzystających z nieefektywnego systemu wsparcia socjalnego.
EN
As a result of globalization in the economic sphere some of the instruments of state interven-tion in the socio-economic plane were weakened. The article presents the positions of well- known representatives of economics and sociology occupied with socio-economic changes occurring as a result of globalization. The presented issues are included in the three interlinked aspects on the basis of feedback issues re-lating to the impact of globalization on the changing role of the state in the economy, the situation of employers and employees on the labor market and the progressive growth of social inequality.
Year
Volume
47
Pages
70-81
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic! S.c., Warszawa.
 • Bauman Z., 2008, Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z., 2003, Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bochniarz H., Santorski J., 2003, Bądź sobą i wygraj. 10 podpowiedzi dla aktywnej kobiety, Wydawnictwo AB, Warszawa.
 • Grocholewski Z., 2013, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Hausner J., 2014, Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2014a, Czas pokera, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2014b, Przedsiębiorcze państwo? [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kukliński A., 2009, Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Markowski G., 2000, The successful candida te will have… – definiowanie zasobów na rynku pracy [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Marody M., 2000a, Instytucjonalne ramy negocjacji społecznych [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Marody M., 2000b, Społeczne negocjowanie rzeczywistości [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnic-two Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mączyńska E., 2014a, Kim jest Jean Tirole?, „Biuletyn PTE”, nr 4.
 • Mączyńska E., 2014b, Piketty a sprawa polska. Thomasa Piketty’ego kij w neoliberalne mrowisko, „Biuletyn PTE”, nr 4.
 • Nowa Polska teraz. Nowoczesność, wolność, rozwój, zaangażowanie, odpowiedzialność, Nowoczesna PL. Kierunki programowe, 2015.
 • Sikorska M., 2000, Przetransponowanie się na kogoś innego – definiowanie sytuacji pracy [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywisto-ści, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., Sen, A., Fitoussi J-P., 2013, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Strzyczkowski K., 2000, Bogacze, biedacy, średniacy [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Touraine A., 2013, Po kryzysie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Wierzbicki A.P., 2015, Scenariusz zagłady czy przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym? „Biuletyn PTE”, nr 2.
 • Woroniecki P., 2015, Globalizacja i społeczna gospodarka rynkowa. Warunki współistnienia [w:] E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i per-spektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin. Wspólnie budujemy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej, 2015, Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-686b468a-691d-400e-b52e-cd5515e9b815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.