PL EN


2017 | 13 | 3 | 70-95
Article title

Praktyki ramowania i przeramowania w dyskursie medialnym dotyczącym Okrągłego Stołu

Authors
Content
Title variants
EN
Framing and Re-Framing Practices in the Round Table Media Discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po ponad 25 latach od początku transformacji warto zastanowić się nad obecnymi podziałami socjopolitycznymi w polskim społeczeństwie. W tekście zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące praktyk ramowania w przypadku Okrągłego Stołu i transformacji w polskich tygodnikach opinii. Ich dziennikarze, mimo zmiany formuły działania mediów, wciąż mogą być traktowani jako reprezentanci elit symbolicznych. Organizują oni dyskurs polityczny, definiując „prawidłowe” sposoby postrzegania i interpretowania rzeczywistości. W warunkach zerwanej przekładalności perspektyw na dynamikę dyskursu wpływają spory, które można uznać za kontrowersje, rozumiane za Markiem Czyżewskim jako dotyczące zarówno poziomu komunikacyjnego, jak i metakomunikacyjnego (definicja problemu, przypisywanie motywów działania drugiej stronie sporu). Przedmiotem toczonych sporów stają się wspólnotowa symbolika i wartości, na których skoncentrowane są strategie argumentacyjne przyjmowane w tygodnikach. Używając pojęć Jeffreya Alexandra, strony zaangażowane w dyskurs przypisują sobie kod demokratyczny, a swym adwersarzom niedemokratyczny. Celem artykułu jest identyfikacja i opis praktyk ramowania i przeramowania Okrągłego Stołu jako wydarzenia inicjującego zmiany transformacyjne. W tekście znajdują się również uwagi dotyczące wspólnot interpretacyjnych w debacie publicznej.
EN
After more than 25 years since the beginning of the transformation it is worth considering the present socio-political cleavages in Polish society. The text will present the results of a research on framing analysis of the Round Table and transformation in the Polish weekly opinion magazines. Their journalists, despite changes in the media working formula, can still be regarded as the representatives of symbolic elite. They organize political discourse by defining “correct” ways of perceiving and interpreting reality. Under the broken reciprocity of perspectives the dynamics of discourse is affected by disputes which could be considered as “controversies,” which can be understood, followed by Marek Czyżewski, as regarding both the communication and the metacommunication level (definition of the problem, assigning acting motives to the other side of the dispute). The dispute subjects are community symbolism and values on which the argumentation strategies adopted in the weeklies magazines are concentrated. Using the concepts of Jeffrey Alexander, it can be said that the parties involved in the discourse assign democratic code to themselves and undemocratic one to their adversaries. The objective of the article is to identify and describe framing and re-framing practices of the Round Table as initial event of Polish transformation. There are also presented some remarks concerning the problem of interpretive communities in the public debate.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
70-95
Physical description
Dates
published
2017-08-31
Contributors
author
References
 • Alexander Jeffery C. (2010) Znaczenia społeczne: studia z socjologii kulturowej. Przełożyli Stanisław Burdziej, Jacek Gądecki. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Benford Robert D., Snow David A. (2000) Framing Process and Social Movements: An Overview and Assessment. „Annual Review of Sociology”, vol. 26, s. 611‒639.
 • Burszta Wojciech (2013) Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 • Czyżewski Marek (2008) Debata na temat Jedwabnego oraz spór o „politykę historyczną” z punktu widzenia analizy dyskursu publicznego [w:] Sławomir N. Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki, red., Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów. Łódź: Wydawnictwo IPN, s. 117‒140.
 • Czyżewski Marek (2014) Praca pośrednicząca w debatach publicznych [w:] Marek Czyżewski i in., red., Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 380‒409.
 • Entman Robert M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. „Journal of Communication”, vol. 43, no. 4, s. 51‒58.
 • Fish Stanley E. (1980) Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, London: Harvard University Press.
 • Fish Stanley E. (2008) Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Przełożył Krzysztof Abriszewski. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Franczak Karol (2014a) Medialne objaśnienia kryzysu gospodarczego w perspektywie framing analysis [w:] Marek Czyżewski i in., red., Dyskurs elit symbolicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 91‒122.
 • Franczak Karol (2014b) Perspektywa framing analysis ‒ oferta analityczna dla badań nad dyskursem. „Przegląd Socjologiczny”, nr 63 (3/2014), s. 135–156.
 • Gamson William A., Modigliani Andre (1989) Media Discourse and Public Opinion on Nuclearpower: A Constructionist Approach. „American Journal of Sociology”, vol. 95, no. 1, s. 1–37.
 • Gamson William A. i in. (1992) Media Images and the Social Construction of Reality. „Annual Review of Sociology”, vol. 1, s. 373‒393.
 • Gill Ann M., Whedbee Karen (2001) Retoryka [w:] Teun A. van Dijk, red., Dyskurs jako struktura i proces. Przełożył Grzegorz Grochowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 182‒211.
 • Hallin Daniel C., Paolo Mancini (2004) Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. New York: Cambridge University Press.
 • Kálmán György C. (2000) Ideologies of (and in) Interpretations and Interpretive Communities. Praga: Research Support Scheme.
 • Kotras Marcin (2013a) Dwa światy, dwie narracje. Retoryka tygodników „wSieci” i „Polityka”. „Folia Sociologica”, nr 46, s. 89–109.
 • Kotras Marcin (2013b) Konstruowanie rzeczywistości politycznej. Analiza okładek tygodników „Uważam Rze” i „Polityka”. „Politeja”, nr 25, s. 439–464.
 • Kubala Konrad (2015) Obrazy Okrągłego Stołu w 25. rocznicę rozmów w Magdalence. Modele wyjaśniania i oceny obecne w polskim dyskursie prasowym. „Przegląd Socjologiczny”, t. 64 (2), s. 131–155.
 • Lakoff George (2004) Don’t Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate: The Essential Guide for Progressives. White River Junction, Vt: Chelsea Green Pub.
 • Leder Andrzej (2014) Prześniona rewolucja ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Lisowska-Magdziarz Małgorzata (2006) Dyskurs – semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji). „Global Media Journal ‒ Polish Edition”, nr 1/2006 [dostęp 6 lutego 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Lisowska--Magdziarz-Zawartosc-dyskurs-semiotyka.pdf›.
 • Mannheim Karl (2008) Ideologia i utopia. Przełożył Jan Miziński. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Marody Mirosława, red. (2004) Zmiana czy stagnacja? Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Piotrowski Andrzej, Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz (2010) Rytualny chaos: studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Przeworski Adam (2005) Democracy as an Equilibrium. „Public Choice”, vol. 123, no. 3−4, s. 253–273.
 • Rychard Andrzej, Sułek Antoni (1988) Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Warszawski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii.
 • Savater Fernando (2003) Polityka dla syna. „Gazeta Wyborcza”, 19−20 lipca 2003.
 • Staniszkis Jadwiga (2001) Postkomunizm: próba opisu. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Śpiewak Paweł (2005) Pamięć po komunizmie. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • van Dijk Teun A. (2001) Dyskurs jako struktura i proces: praca zbiorowa. Przełożyli Grzegorz Grochowski, Teresa Dobrzyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wasilewski Jacek (2012) Opowieści o Polsce: retoryka narracji. Warszawa: studio headmade.
 • Wesołowski Włodzimierz (1990) Przejście od autorytaryzmu do demokracji: przypadek Polski. „Krytyka”, nr 32/33, s. 25–36.
 • Wnuk-Lipiński, E. (1991) Boss z urny. „Po prostu”, nr 2/1991.
 • Woźniak Wojciech (2013) Nierówności w publicznej debacie. Zmierzch neoliberalnej mitologii? „Władza Sądzenia”, nr 2/2103, s. 44–54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-686d40fe-d20c-4a3f-b30b-73faead876c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.