PL EN


2017 | 6 | 1 | 109-125
Article title

Odpowiedzialność osoby fizycznej w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym

Authors
Content
Title variants
EN
Liability under competition and criminal law of a natural person in connection to entering into collusive tendering by an entrepreneur
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówione zostały wzajemne relacje zakresu odpowiedzialności administracyjnej i karnej za umyślne doprowadzenie przez osobę fizyczną do zawarcia przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego. W pierwszej kolejności przedstawione zostały regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności osoby fizycznej w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. Następnie opisano istniejące różnice w zakresach podmiotowych i przedmiotowych tych regulacji, wskazując na obszary, w których może dochodzić do kumulacji podstaw odpowiedzialności osoby fizycznej w związku z zawarciem porozumienia przetargowego oraz na obszary, w których brakuje podstaw prawnych do wymierzenia sankcji wobec takiej osoby fizycznej. W ostatniej części autorka dokonuje oceny obecnie obowiązujących przepisów regulujących odpowiedzialność administracyjną i karną za umyślne doprowadzenie przez osobę fizyczną do zawarcia przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego.
EN
The article discusses mutual relations between the scope of administrative and criminal liability of a natural person for intentionally engaging an entrepreneur in collusive tendering. Presented first are legal provisions on administrative and criminal liability of a natural person with relation to engaging an entrepreneur in collusive tendering. Subsequently, the existing differences between the subject and the object of those provisions are described, indicating the arrears where the concurrence of the basis of a natural person’s liability in connection to collusive tendering may occur, and the arrears where there is no legal basis to impose a penalty on such a natural person. In the last part of the article, the author assesses currently existing rules governing administrative and criminal liability of a natural person for intentionally engaging an entrepreneur in collusive tendering.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
109-125
Physical description
Dates
published
2017-03-31
printed
2017-03-31
Contributors
References
 • Gardocki, L. (2015). Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2014). Komentarz do art. 6. W: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (s. 255–312). Warszawa: C.H. Beck.
 • Kohutek, K. (2014). Komentarz do art. 6. W: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Lex.
 • Król-Bogomilska, M. (2013). Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Łabuda, G. (2014). Komentarz do art. 305. W: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa: Lex.
 • Makowski M. (2014). Wejście w porozumienie na szkodę zamawiającego – (de)penalizacja zmów przetargowych w systemie zamówień publicznych. Palestra, 3–4.
 • Marek, A. (2010). Komentarz do art. 305. W: A. Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Lex.
 • Materna, G. (2016). Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Materna, G. i Zawłocka-Turno, A. (2015). Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. iKAR, 2(4), 11–26.
 • Minkiewicz, M. (2015). Ochrona zamawiającego przed zmowami przetargowymi w polskim prawie karnym, antymonopolowym oraz prawie zamówień publicznych. iKAR, 4(4), 19–38.
 • Modzelewska-Wąchal, E. (2002). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz. Warszawa: Twigger.
 • Oczkowski, T. (2016). Komentarz do art. 305. W: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LEX.
 • Piszcz, A. (2014). Komentarz do art. 4 pkt 3a. W: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (s. 110–115). Warszawa: C.H. Beck.
 • Podrecki, P. (2014). Zakaz porozumień ograniczających konkurencję. W: M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji. (T. 15, s. 781–796). Warszawa: C.H. Beck & Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • Stawicki, A. (2016). Komentarz do art. 6. W: A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (s. 210–294). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wróbel, W. (2016). Komentarz do art. 305. W: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 (s. 798–811). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zawłocki, R. (2013). Komentarz do art. 305. W: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczegółowa. Tom II. Komentarz, art. 222-316. Warszawa: C.H. Beck, s. 876-887.
 • Zientara, A. (2015). Odpowiedzialność karna i administracyjna za udział w zmowie przetargowej – możliwość podwójnego ukarania. W: M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa (s. 94–109). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Żółtek, S. (2009). Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności. Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6873d025-83f6-4b29-91a4-3ce2aa0ba807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.