PL EN


2019 | 46 | 7(544) | 30-36
Article title

PROJEKT „WORK FOR JOB – PRZEZ PRAKTYKĘ DO PRACY” JAKO PRÓBA TWORZENIA MODELU WSPOMAGANIA TRANZYCJI STUDENTÓW SOCJOLOGII NA RYNEK PRACY

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
„WORK FOR JOB PROJECT” – BY PRACTICE FOR WORK AS AN ATTEMPT TO CREATE A MODEL FOR SUPPORTING TRANSIT SOCIOLOGY STUDENTS ON THE LABOUR MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the main assumptions of the grant project WORK for JOB – by the practice to work on the transition of studentsfrom the education system to the labor market. The project’s innovation assumes the implementation in the program of the planned cycle ofeducation of the paid trainees model for adepts of sociological studies. The proposal of a model supporting the process of transferring academicyouth from the education system to the area of the labor market was developed in a partnership between the Institute of Sociology of theUniversity of Silesia and the Labor Office in Tychy. The main assumptions of the tested model allowed young people to gain practical professionalexperience during their studies. The students took part in specialized trainings, learned the rules of functioning of public employmentservices, and received scholarships for participation in the project. Academic youth, working in small, three-person teams, carried out researchprojects whose results and conclusions drawn by them had an application value for public employment services. During the research, the situationof youth on the labor market was analyzed; effectiveness of subsidies for starting a business; the situation of foreigners on the local labormarket. The results of research carried out by students have been published in the form of reports.
PL
W artykule przedstawiono główne założenia projektu grantowego WORK for JOB – przez praktykę do pracy, dotyczącego tranzycji studentów z systemu edukacji na rynek pracy. Innowacyjność projektu zakładała implementację w programowo przewidziany cykl kształcenia modelu płatnych staży dla adeptów stacjonarnych studiów socjologicznych. Propozycja modelu wspierającego proces przechodzenia młodzieży akademickiej z systemu edukacji w obszar rynku pracy została wypracowana w partnerstwie między Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego a Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Główne założenia testowanego modelu umożliwiały młodzieży zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w trakcie studiów. Studenci uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach, poznali zasady funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, a za udział w projekcie dodatkowo otrzymywali stypendia. Młodzież akademicka, pracując w małych, trzyosobowych zespołach realizowała projekty badawcze, których wyniki i wyciągane przez nich wnioski miały wartość aplikacyjną dla publicznych służb zatrudnienia w kontekście podejmowania działań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy. Podczas badań analizowano: sytuację młodzieży na rynku pracy; efektywność udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; sytuację cudzoziemców na lokalnym rynku pracy. Wyniki badań zrealizowanych przez studentów zostały opublikowane w formie raportów.
Year
Volume
46
Issue
Pages
30-36
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Barwińska-Małajowicz A. (2015), Tranzycyjny kapitał karieryabsolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspektyteoretyczne i empiryczne, „Nierówności Społecznea Wzrost Gospodarczy”, nr 2/42, s. 378–398.
 • Denek K. (2013), Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniamiwspółczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna”,nr 1/28, s. 7–21.
 • Dryl W., Dryl T. (2016), Kompetencje absolwentów uczelniwyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy, „Zarządzanie i Finanse Journal of Managementand Finance”, Vol. 14, No. 2, s. 33–48.
 • Fic M. (2015), Niedopasowanie kwalifikacji i bezrobocie ludzimłodych w Unii Europejskiej, „Problemy Profesjologii”,nr 2, s. 53–65.
 • Hauziński A. (2017), Mapy poznawcze w procesie tranzycjirozwojowej z edukacji zawodowej do pracy, WydawnictwoUniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołachwyższych, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 1–7.
 • Muster R. (2014), Diagnoza lokalnego rynku pracy miastaGliwice i powiatu gliwickiego, Gliwice.
 • Piróg D. (2013), Wybrane teorie przechodzenia absolwentówszkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarkiopartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii PrzemysłuPolskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 23, s. 146–159.
 • Piróg D. (2016), Opóźnienia w przechodzeniu absolwentówszkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa,„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UniwersytetuEkonomicznego w Katowicach”, nr 292, s. 144–157.
 • Wyleżałek J., red. (2017), Społeczne funkcje uniwersytetuw czasach dynamicznych zmian, Wydawnictwo SGGW,Warszawa.
 • Zielińska M. (2016), Młodzież akademicka jako przedmiotbadań socjologicznych, w: M. Zielińska, D. Szaban (red.),Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscyo sobie i innych, Fundacja Obserwatorium SpołeczneInter Alia, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-687af35e-c6c0-493b-954b-a65801b145e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.