PL EN


2015 | 1 | 2 | 52-109
Article title

Trans-Disciplinary Strategy of Research Structure For Study of Civilization. The Evolution From the City-State to the Capitalist Economy-World

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This aricle is dedicated to the orgin, evolution and development prospects of the global civilisation. The object of a thorough analysis is history-forming crises as a result of which qualitative changes occured in interciviisational relations. A transdisciplinary research strategy combining the ecological, economic, political and cultural (anthropological) perspective was applied to analysis. The principal problem in researching the macrohistorical process of the global civilisation evolution is combining knowledge from several disciplines: natural sciences (climatology, ecology, evollutionary biology, phisical anthropology), econimics, political sciences and cultural anthropology. This is because the global civilisation needs to be analysed from four angles: ecology, economy, politics and culture. It is only after they are coherently combined, owing to the adopted theroretical perspective (inspired by F. Braudel concept), that the analysis becomes transdisciplinary.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
52-109
Physical description
Dates
published
2015-06-15
Contributors
  • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
  • 1. S. Kozyr- Kowalski, Socjologia, spo³eczeñstwo obywatelskie i pañstwo,Poznañ 2000,2. P. Ward, Hipoteza Medei. Czy ¿ycie na Ziemi zmierza dosamounicestwienia? Warszawa 2010,3. S. H .Schneider, Laboratorium Ziemia, Warszawa 1998, p.19.4. Z. Cackowski, Filozoficzne problemy cz³owieka i spo³eczeñstwa,Warszawa 1990,5. A. Zaj¹czkowski, Rzecz o socjologii, Warszawa 1993,6. E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit,rzeczywistooeæ, Warszawa 2010,7. M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie OErodkowo- Wschodniej,Warszawa 1992,8. A. D. Smith, Kulturowe podstawy narodów, Kraków 2009A. D. Smith, Gramatyka cywilizacji, op. cit., p. 68.9. J. Szacki, Historia myoeli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa2008,10. T. Ellingsen, Civiliazations: Features, Structures, and Dynamism,Paper presented at the Annual National Convention of Political Science,Trondtheim, Norwey, January 8-10, 200311. M. G. Hodgson, Rethinking World History. Essays on Europe, Islamand World History, Cambridge 1993,12. M. Melko in The Nature of Civilizatons, in: Civilizations and WorldSystems. Studying World- Historical Change, Ed. by S. K. Sanderson,Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford 1995,13. M. Hall, P. T. Jackson, Introduction, in: Civilization andInternational Relations Theory, (eds)14. M.Hall, P. T. Jackson, New York, Houdmills 2007,15. R. Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limitsof European Expirience, Ithaca 1997,16. Cywilizacje staro¿ytne, A. Cotterell (ed.), £ódŸ 1990.17. J. Goody, Logika pisma a organizacja spo³eczeñstwa, Warszawa 2006,18. J. Goody, Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekszta³canie natury,Warszawa 2008,19. N. Wolañski, Ekologia cz³owieka. Wra¿liwooeæ na czynniki oerodowiskai biologiczne zmiany przystosowawcze, T.I. Warszawa 200620. S.H. Schneider, Laboratorium Ziemia, Warszawa 1998,21. J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa 201022. Rogall, Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju. Teoria i praktyka,Poznañ 2010,23. W. H. McNeill, The Human Condition: An Ecological and HistoricalView, Princeton 1980.24. N. Eldredge, ¯ycie na krawêdzi. Rozwój cywilizacji i zag³adagatunków, Warszawa 2003,25. E. Wilson, Ró¿norodnooeæ ¿ycia, Warszawa 1999B. Sagan, B³êkitna kropka - cz³owiek i jego przysz³ooeæ w kosmosie,Warszawa 2001.26. E. Burke III, K. Pomerantz, The Environment and World History,Berkeley and Los Angeles 2009.27. A. Hornberg, The Power of the Machine: Global Inqualieties ofEconomy, Technology, and Environment, Walnut Creek, Lanham, 2001,28. H. H. Lamb, Climate, History, and Modern World, London and NewYork 1995,29. J. Cowie, Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dlacz³owieka, Warszawa 2009,30. M. Wackernagel, W. E. Rees, Our Ecological Footprint: ReducingHuman Impact on the Earth, Gabriola Island, Philadelphia 1996,31. P. Ward, Hipoteza Medei. Czy ¿ycie na Ziemi zmierza dosamounicestwienia? Warszawa 2010,32. Ch-D. Schoenwiese, Cz³owiek i klimat, Warszawa 1997,33. E. Kooemicki, Teoria ekorozwoju a mo¿liwooeci przezwyciê¿enianormatywizmu, in: Sterowanie ekorozwojem. T.I, Teoretyczneaspekty ekorozwoju, ed. B. Poskrobki, Bia³ystok 199834. J. Foley, Bilans zdrowia Ziemi, OEwiat Nauki 2010, no 5,35. Meadows, D. I. Meadows, J. Randers, W. W. Berens III, Granicewzrostu. Warszawa 197336. C. Meadows, Evaluating Past Forcasts. Reflections on the OneCritique of Limits to Growth, in: Sustainability or Colapse?. AnIntegrated History and Future People on Earth, R. Constanza, L.Graumlich, W. Steffen (eds). The MIT Press, 200737. H. Bartmann Umweltoekonomie- Oekologische Oekonomie, Stutgart1996,38. R. Constanza, J. Cumberland, H. Daly, R. Goodland, R. Norgaard, AnIntroduction to the Ecological Economics, Boca Raton 1997,39. N. Wolañski, Ekologia cz³owieka. Wra¿liwooeæ na czynniki oerodowiskai biologiczne zmiany przystosowawcze,40. T.I. Warszawa 200641. G. Childe, O rozwoju w historii, Warszawa 1963,42. E.P. Lanning, Peru przed Inkami, Kraków 1985,43. B. Buzan, R. Little, Systemy miêdzynarodowe w historii oewiata,Warszawa 2011,A. Ga³ganek, Historia stosunków miêdzynarodowych. Nierówny ipo³¹czony rozwój, v.2, Warszawa 2013,44. J. Tittenbrun, Gospodarka w spo³eczeñstwie. Zarys socjologiigospodarki i socjologii ekonomicznej w ujêciu strukturalizmusocjoekonomicznego, Poznañ 2012,45. C. R. Wolf, Europa i ludy bez historii, Kraków 2009,46. P. Berger, Rewolucja kapitalistyczna, Warszawa 1995, p. 66-67, and G.Ingham, Kapitalizm, Warszawa 2011,47. R. Costanza, et.al. The value of world`s ecosystem service andnatural capital, Nature, 1997, No.387, 15 May,48. G. C. Daily, et. al. The Value of Nature and the Nature of Value,Science, New Series, 21 July 2000, Vol.289, No.5478,49. J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa 200950. J. K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna.Warszawa 2011,51. K. A. Appadurai, Nowoczesnooeæ na wolnooeci. Kulturowe wymiaryglobalizacji. Kraków 200552. W.J. Burszta, Ró¿norodnooeæ i to¿samooeæ. Antropologia jako kulturowarefleksyjnooeæ. Poznañ 2004;53. J. Clifford, K³opoty z kultur¹. Dwudziestowieczna etnografia,literatura i sztuka. Warszawa 2000;54. C. R. Wolf, Europa i ludy bez historii, Kraków 2009,55. S. Lukes, Libera³owie i kanibale. O konsekwencjach ró¿norodnooeci,Toruñ 2012.56. I. Wallenstein, Europejski uniwersalizm. Retoryka w³adzy”, Warszawa2007,57. M. Bernal, Black Athena. The Afroasatic Roots of ClassicalCivilisation. T.I: The Fabrication of Acient Greece 1785-1985, NewBrunswick, New Jersey 1987,58. J. Goody, Logika pisma a organizacja spo³eczeñstwa. Warszawa 2006,59. M. Popko, Huryci. Warszawa 200560. U. Hannerz, Cosmopolitans and Locals in Word Culture, in: M.Feartherstone (Ed.)Global Culture: Natinalism, Globalisation AndModernity. London 1990,61. V. Mosco, The Political Economy of Communicatiion: Rethinking andRenewal, London 200962. S. Czapnik, W³adza, media i pieni¹dze. Amerykañska ekonomiapolityczne komunikowania, Opole 201463. I. Berlin, Rzekomy relatywizm w XVIII-wiecznej myoeli europejskiej,in: Pokrzywione drzewo cz³owieczeñstwa, Warszawa 200464. A. Walicki, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii,Kraków 2013,65. Waldron, Miniority Culture and the Cosmopolitian Alternative,66. in: W. Kimlicka (ed.), The Rights of Miniority Cultures, Oxford, NewYork 1995,67. P. Singer, Jeden oewiat. Etyka globalizacji, Warszawa 2006,68. J. Krejci, The Paths of Civilisations. Understending the Currents ofHistory, New York 2004,C. W. Said, Orientalizm, Poznañ 2005,69. J. M. Blaut, The Clonizer`s Model of the World. GeographicalDiffusionism and Eurocentric History, New York 1993,70. W. H. McNeill, The Rise of the West: A History of the HumanCommunity, with a Retrospective Essay, Chicago 199071. M. Hodgson, Rethinking World History, Cambridge 1993,72. E. R. Wolf, Europa i ludy bez historii, Kraków 2009,73. A. G. Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age, Berkeley andLos Angeles 1998.74. R. Collins, Introduction: The Golden Age of Macro- HistoricalSociology, in: Macrohistory. Essays in Sociology of the Long Run,Stanford University Press 1999. See O. Halecki, Historia Europy - jejgranice i podzia³y, Lublin 199475. J. M. Hobson, The Wealth of States: A Comparative Sociology ofInternational Economic and Political Change, Cambridge 1997,76. J. Abu- Lughot, Discontinuity and Persistence. One world system or asuccsession of systems, in: The World System: Five Hundred Years orFive Thousand?, A.G. Frank, B. K. Gills (eds.), London, New York 1993,77. I. Morris, Why The West Rules – for now. The patterns of history andwhat they reveal about the future, London 2010,78. J.A. Goldstone, Why Europe? The Rise of The West in World History,1500-1850, Boston 2009,79. K. Pomerantz, The Great Divergence: Europe, China and the Makingof the Modern World Economy, New York 2000.80. D. Stokes, The Fates of Human Societies: A Review of RecentMacrohistories, The American Historical Review, April 2001, Vol. 106,No.2.,81. P. Manning, Navigating World History: A Guide for Researches andTeachers, New York 200382. A. Chodubski, Wyjaoenianie cywilizacyjne w poznaniu naukhumanistycznych (i spo³ecznych), in: Cywilizacje w czasie iprzestrzeni, Zeszyty Naukowe, nr.4, Uniwersytet Gdañski, Toruñ 1998,83. B Buzan, From International to World Society, Cambridge 2004;84. B. Buzan, R. Little, Systemy miêdzynarodowe w historii oewiata,Warszawa 2011,85. J. M. Hobson, The Eastern Orgins of Western Civilisation, New York2004,86. J. Hobson, G. Lawson, J. Rosenberg, Historical Sociology, in: TheInternational Studies Encyclopedia, ISA, 2010, ed. R. A. Denenmark,http://epints.lse.ac.uk/28026/87. U. Beck, Władza i przeciww³adza w epoce globalnej, Warszawa 2005,88. A. Giddens, Nowoczesnooeæ i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epocepóźnej nowoczesnooeci. Warszawa 2001,89. Z. Bauman, Płynna nowoczesnooeæ. Kraków 2006,90. E. Wnuk- Lipiñski, OEwiat miêdzy epoki. Globalizacja. Demokracje.Pañstwo narodowe, Kraków 2004.91. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, Warszawa 1986,92. E. Mandel, Long Waves of Capitalists Development: A MarxistInterpretation, London, New York 1995,93. J. Goody, Logika pisma a organizacja spo³eczeñstwa, Warszawa 2006,94. A. Wierciñski, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków1997,95. L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne. Dzieñ powszedni i losniewolnych, Poznañ 2005,96. J. Kochanowicz, Trendy cywilizacyjne, in: Wymiary ¿ycia spo³ecznego.Polska na prze³omie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Warszawa2002,97. W. Kula, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, Warszawa 1962,98. K. Piesowicz, Ca³kiem inna historia. Warszawa 1987,99. J. M. Hobson, L. Weiss, States and Economic Development. AComparative Historical Analysis, Cambridge 1995, M. Mann, TheSourses of Social Power, Vol.1, A History of Power from the Beginningto A.d. 1760, Cambridge100. E. R Service, Origins of State and Civilisation: The Process ofCultural Evolution, New York 1975101. A. Bihr, Nowomowa neoliberalna, Warszawa 2008,102. Ph. D. Curtin, Cross-Cultural Trade in World History,Cambridge 1984,103. W. C. Salmon, Casuality and Explanation, Oxford UniversityPress 1998,104. J. Topolski, Metodologiczna struktura syntez historycznych, in:Nowe idee wspó³czesnej historiografii, Poznañ 1980
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-687f6b87-130f-4db8-9b41-323b53fd01b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.