PL EN


2016 | 1 | 43-60
Article title

Na pograniczu andragogiki, dydaktyki i pedagogiki porównawczej. O dorobku naukowym Eugenii Anny Wesołowskiej

Content
Title variants
EN
Halfway between andragogy, didactics and comparative pedagogy. Academic achievements of Eugenia Anna Wesołowska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest dorobek naukowy E. Anny Wesołowskiej (1929-2016). W artykule zastosowano podejście chronologiczno-problemowe. Po zidentyfikowaniu głównych dyscyplin, w których mieści się refleksja naukowa E. A. Wesołowskiej, analizowano rozwój myśli andragogicznej, dydaktycznej i komparatystycznej zachowując układ chronologiczny i pokazując, jak te dyscypliny w jej rozwoju zawodowym i pracy naukowej się łączyły, uzupełniały i poszerzały swoje granice. Dorobku E. A. Wesołowskiej nie da się zamknąć w dyscyplinarnych granicach, ponieważ powstawał on w duchu refleksji ogólnohumanistycznej w trosce o człowieka, społeczeństwo i świat
EN
The subject of the analysis are academic achievements of E. Anna Wesołowska (1929-2016). The article adopts a chronological and problem-oriented approach. After the initial identification of the main academic disciplines, to which we can assign E. Anna Wesołowska's ideas, the development of andragogical, didactic and comparative thought is analysed, maintaining the chronological order and illustrating how the disciplines of her professional development and academic work combined, complemented each other and expanded their boundaries. Academic achievements of E.A. Wesołowska cannot be limited to clear-cut definitions of academic disciplines as they were born in the spirit of general humanistic reflection, of concern of human being, society and the world.
Year
Volume
1
Pages
43-60
Physical description
Contributors
References
 • Banach Cz., Frycie S., Wesołowska E. A. (red.) (1983) Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły – Europejska Konferencja UNESCO, Warszawa.
 • Brzezińska L., Ura D., Wesołowska E. A. (1989) Wychowanie dla pokoju – konspekty zajęć, wyniki ogólnopolskiego konkursu, Warszawa.
 • Gelpi E. (2006) Przyszłość pracy, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 37, Warszawa.
 • Gieseke W., Siebers R., Solarczyk H., Wesołowska E. A. (2002) Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech. Raport z badań biograficznych, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 24, Toruń.
 • Góralska R., Półturzycki J., Wesołowska E. A.,Wojdyło W. (red.) (2003) Kazimierz Sośnicki – twórca dydaktyki polskiej, Toruń – Płock
 • Greger N. F, Półturzycki J., Wesołowska E. A. (1995) (red.) Szkoły wyższe a edukacja dorosłych, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 5, Toruń.
 • Käpplinger B., Robak S. (red.) (2016) Bridging the Atlantic and beyond – Comparative Perspectives on Program (Planning) Research, Frankfurt/Main.
 • Kopińska V., Solarczyk-Szwec H. (2016), Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych, w: Forum Oświatowe, nr 2.
 • Kruszewski Z. P., Półturzycki J., Wesołowska E. A. (red.) (2003) Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 29, Płock.
 • Lesochina L. N. (1997) Społeczeństwo ludzi wykształconych? Społeczne uwarunkowania edukacji, przekład z j. rosyjskiego i wstęp E. A. Wesołowska, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 14, Warszawa - Toruń.
 • Mroczkowski I., Wesołowska E. A. (red.) (2001), Fides et ratio. W poszukiwaniu ideał człowieka XXI wieku, Płock.
 • Półturzycki J., Wesołowska E. A. (1989) Nie tylko szkoła, Warszawa.
 • Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.) (1993) Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki. Materiały z ogólnopolskiej konferencji w dniach 20-21 stycznia 1992, Toruń
 • Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.) (1994) Uczestnicy procesu dydaktycznego, Toruń
 • Przybylska E. (red.) (2001) Andragogiczne wątki poszukiwania fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (1967) Jeszcze o podręcznikach dla dorosłych, w: Oświata Dorosłych, nr 1.
 • Wesołowska E. A. (1974) System kształcenia dorosłych w NRD, w: Oświata Dorosłych, nr 9.
 • Wesołowska E. A. (1975a) Aktualne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracujących, w: Oświata Dorosłych, nr 7.
 • Wesołowska E. A. (1975b) Dorobek i zadania szkolnictwa dla pracujących, w: Oświata Dorosłych, nr 2.
 • Wesołowska E. A. (1975c) Podstawowe i średnie studia zawodowe – stan organizacyjnyi potrzeby rozwoju, w: Oświata Dorosłych, nr 6.
 • Wesołowska E. A. (1975d) Problemy kształcenia ustawicznego, w: Maciaszek M., Wołczyk J., Wroczyński R. (red.) Szkoła i edukacja permanentna, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1975e) Rozwój podstawowych studiów zawodowych na wsi, w: Zbiorcza Szkoła Gminna, nr 6.
 • Wesołowska E. A. (1975f) Stan aktualny i perspektywy rozwoju instytucjonalnych form kształcenia ustawicznego dorosłych w PRL, w: Dylak B. (red.) szkoła i edukacja permanentna, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1976a), Eksperymentalne ośrodki wychowujące w krajach zachodnich, w: Oświata Dorosłych, nr 4.
 • Wesołowska E. A. (1976b) Poglądy Paulo Freire na temat alfabetyzacji funkcjonalnej we współczesnym świecie, w: Oświata Dorosłych, nr 5.
 • Wesołowska E. A. (1976b) Radio i telewizja w kształceniu pracujących, w: Głos Nauczycielski,nr 25.
 • Wesołowska E. A. (1976c) Radio i telewizja w służbie oświaty dla pracujących, w: Oświata i Wychowanie, nr 17.
 • Wesołowska E. A. (1977a) Podstawowe studia zawodowe w systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników, Zbiorcza Szkoła Gminna, nr 2.
 • Wesołowska E. A. (1977b) The Role Adult Functional Literacy in Poland, w: Literacy Discussion, nr 2, vol. VIII, UNESCO, Teheran.
 • Wesołowska E. A. (1977c), Wychowanie polityczne i jego funkcje we współczesnym świecie, w: Wychowanie Obywatelskie, nr 4.
 • Wesołowska E. A. (1978a) Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, w: Oświata Dorosłych, nr 8.
 • Wesołowska E. A. (1978b) Działalność Uranii i uniwersytetów powszechnych w NRD,w: J. Półturzycki (red.), Uniwersytety powszechne za granicą, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1978c) Osiągnięcia i perspektywy szkolnictwa średniego dla pracujących a przemiany społeczno-gospodarcze w PRL, w: Wołczyk J. (red.) Kształcenie dorosłych a potrzeby gospodarki i kultury, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1981) Nauczanie początkowe dorosłych w PRL – potrzeby i ich realizacja, w: Półturzycki J. (red.) Rozwój oświaty dorosłych w Polsce Ludowej, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1982) Wychowanie w duchu pokoju, w: Nauczyciel i Wychowanie, nr 4-5.
 • Wesołowska E. A. (1983a) Motivations de l’education des adultes dans la Republique Populaire de Pologne, w: Knoll J., Conference Europeenne d’Education des Adultes, Hamburg.
 • Wesołowska E. A. (1983b) Motywowanie w procesie kształcenia dorosłych, w: Nauczycieli Wychowanie, nr 5-6.
 • Wesołowska E. A. (1984a) Uczniowie średnich szkół dla pracujących w świetle badań,w: Oświata Dorosłych, nr 9-10.
 • Wesołowska E. A. (1984b) XX Konferencja Generalna UNESCO w Paryżu – główne problemy,w: Nowa Szkoła, nr 4.
 • Wesołowska E. A. (1985a) Motivation for Adult Education in Poland, w: Knoll J.H. (red.) Motivation for Adult Education, UNESCO, Bonn – New York - Paris.
 • Wesołowska E. A. (1985b) Motywy podejmowania nauki w szkołach dla pracujących,w: Oświata Dorosłych, nr 3.
 • Wesołowska E. A. (1985c) Uczniowie średnich szkół dla pracujących – raport z badań,w: Wesołowska E. A. (red.) Problemy dydaktyczne i wychowawcze w szkołach dla pracujących, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1986a) Cele i założenia kształcenia i wychowania w szkołach dla dorosłych w Polsce, w: Kaniewska M., Wesołowska E. A. (red.) Wybrane problemy kształcenia i wychowania uczniów pracujących w Polsce i na Węgrzech, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1986b) Szkolnictwo dla pracujących w 40-leciu PRL, w: Dylak B., Maziarz Cz. (red.), Andragogika w służbie praktyki oświaty dorosłych, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1986c) Założenia organizacyjno-programowe wychowania i kształcenia ogólnego w szkołach dla pracujących, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1987a) Antoni Makarenko – pisarz i pedagog, w: Polonistyka, nr 7.
 • Wesołowska E. A. (1987b) Education for Peace in Poland, w: Takkala E., International Education in Twelve Countries, UNESCO, Helsinki – Paris.
 • Wesołowska E. A. (1987c) Instytut Oświaty Dorosłych w Leningradzie – kierunki działania i nowe formy współpracy, w: Oświata Dorosłych, nr 9, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1987d) Międzynarodowa Konferencja Ekspertów Oświaty Dorosłych UNESCO w Budapeszcie, w: Oświata Dorosłych, nr 5.
 • Wesołowska E. A. (1988a) Oświata dorosłych we Francji, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1988b) Wychowanie patriotyczne w szkole, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1989a) Szkolnaja reforma Polskoj Narodnoj Respublikie, Moskwa.
 • Wesołowska E. A. (1989b) Szkolny system oświaty dorosłych w Szwecji, w: W. Kot (red.), Wybrane problemy funkcjonowania oświaty szwedzkiej, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1992) O perspektywę globalną w myśleniu humanistycznym, w: Kultura i edukacja, nr 1.
 • Wesołowska E. A. (1993a) Brytyjski Uniwersytet Otwarty – stan aktualny, w: Kultura i Edukacja, nr 3.
 • Wesołowska E. A. (1993b) Integracja Europy a edukacja dorosłych, w: Edukacja Dorosłych, nr 1.
 • Wesołowska E. A. (1993c) Rola pedagogiki porównawczej w modernizacji dydaktyki, w: Półturzycki J., Wesołowska E. A. (red.) Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (1993d) Rozwój technik multimedialnych w edukacji dorosłych, w: Januszkiewicz F. (red.) Pedagogika i technologia kształcenia postrzegane na nowo, Warszawa - Siedlce.
 • Wesołowska E. A. (1993e) Współpraca między narodami i wychowanie dla pokoju – problemy społeczne i pedagogiczne, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (1994a) Problemy edukacji dorosłych w warunkach jednoczącej się Europy, w: Wesołowska E.A. (red.) Edukacja dorosłych w dobie przemian, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 3, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (1994b), Uczniowie szkół średnich dla dorosłych jako uczestnicy procesu dydaktycznego w: Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.) Uczestnicy procesu dydaktycznego, Toruń
 • Wesołowska E. A. (1995) Edukacja obywatelska, międzynarodowa, pacyfistyczna w szkole, w: J. Półturzycki (red.), Edukacja systematyczna w szkole podstawowej. Ekspertyzy i raporty, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1996a) Społeczne uwarunkowania wyższych szkół niepaństwowychw Polsce, w: Edukacja Dorosłych, nr 3.
 • Wesołowska E. A. (1996b), Edukacja obywatelska we francuskim systemie kształcenia obligatoryjnego, w: Kultura i Edukacja, nr 4.
 • Wesołowska E. A. (1997a) Paweł Włodkowic – współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Toruń
 • Wesołowska E. A. (1997b), Francuski system edukacyjny, w: Kultura i Edukacja, nr 1-2, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (1999) Unifikacja (wymagań) a autonomia (realizacji) procesów edukacyjnych w krajach europejskich, w: Edukacja Dorosłych, nr 2.
 • Wesołowska E. A. (2000a) Kształtowanie świadomości globalnej wobec wyzwań XXI wieku, w: Kruszewski Z. P., Szerauc A. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa RP, Płock.
 • Wesołowska E. A. (2000b) Podgotowka specjalistow dla obuczenija wzrosłych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w: Sokołowskaja E. A., Szadrina T. W. (red.) Andragog w odkrytom obszczestwie, Sankt Petersburg – Irkuck – Płock.
 • Wesołowska E. A. (2000c), Edukacja dorosłych we Francji – tradycje i podstawy prawne,w: J. Saran (red.), Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin.
 • Wesołowska E. A. (2001a) Uniwersytet Rosyjskiej Akademii Oświaty, w: Edukacja Otwarta, nr 1-2.
 • Wesołowska E. A. (2001b), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku i jej patron, Płock
 • Wesołowska E. A. (2001c), Wzorce osobowe w procesie kształtowania tożsamości narodowej i wartości humanistycznych, w: Mroczkowski I., Wesołowska E. A. (red.), Fides et ratio. W poszukiwaniu ideał człowieka XXI wieku, Płock.
 • Wesołowska E. A. (2002) Drogi edukacyjne pięciu pokoleń na przykładzie jednej rodziny w Polsce, w: Dubas E., Czerniawska O., Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (2003) Refleksje Kazimierza Sośnickiego o podręcznikach szkolnych, w: Góralska R., Półturzycki J., E. A. Wesołowska, Wojdyło W. (red.) Kazimierz Sośnicki – twórca dydaktyki polskiej, Toruń – Płock
 • Wesołowska E. A. (2003) Refleksje Kazimierza Sośnickiego o podręcznikach szkolnych, w: Góralska R., Półturzycki J., Wesołowska E. A.,Wojdyło W. (red.) Kazimierz Sośnicki – twórca dydaktyki polskiej, Toruń – Płock
 • Wesołowska E. A. (2004) Kształcenie ustawiczne w polityce edukacyjnej państwa, Edukacja Dorosłych, nr3.
 • Wesołowska E. A. (2005) Narody i rozumienie ich spraw w twórczości Adama Mickiewicza, Edukacja Dorosłych,nr4.
 • Wesołowska E. A. (2006) Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku, Edukacja Dorosłych, nr 1-2.
 • Wierszłowski S. (red.) (1999) Edukacja dorosłych: realia, problemy, prognoza. Przekładz j. rosyjskiego E. A. Wesołowska, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 17, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (2006) Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku w: Kruszewski Z.,Półturzycki J. (red.) Szkolnictwo Wyższe w Płocku na tle tendencji rozwojowych współczesnej edukacji akademickiej, Płock.
 • Wesołowska E. A. (2007) Nauczyciel – zawód czy powołanie, w: Tomaszewska L., Szymańska M. (red.), Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, tom 6. Płock.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1983), Organizacja i treści kształcenia w wybranych krajach, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1994) Akademickie programy kształcenia andragogicznego, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 4, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1994) Edukacja dorosłych w dobie przemian, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 3, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1994) Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 1, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1994) Uczniowie średnich szkół dla dorosłych jako uczestnicy procesu edukacyjnego, w: Półturzycki J., Wesołowska E. A. (red.) Uczestnicy procesu dydaktycznego, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (1996) Nauczyciele edukacji dorosłych, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 10, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (red.) (2000) Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 20, Płock.
 • Wesołowska E. A. (red.) (2000) Kobiety a edukacja dorosłych, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 21, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (red.) (2002) Edukacja dorosłych w erze globalizmu, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 25, Płock.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-689a0d1e-9797-43b2-9255-634c42131b02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.