PL EN


2014 | XCII (92) | 91-101
Article title

Przesiedlenie i relokacja uchodźców – nowe regulacje w polskim prawie

Authors
Content
Title variants
EN
Resettlement and relocation of refugees – new regulations in polish law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The ever-growing number of refugees requires the development of new, effective means of solving the problems of refugees in the world. Most refugees live in underdeveloped countries. This raises many internal difficulties, very difficult to overcome that negatively affect the situation of the refugees. Furthermore, these countries are not able to provide protection for refugees at a sufficient level. One of the new measures, promoted by UNHCR are resettlement of refugees, which is humane. Unfortunately, despite the growing interest in this method of solving problems of refugees, the scale of this phenomenon is covered by less than 10% of the world’s needs in this regard. As far as resettlement are global, the relocation is limited only to EU Member States. The essence of the relocation is to help those Member States which have been affected by the massive influx of refugees, by sharing responsibility and solidarity between Member States, in respect of maintenance of refugees. Relocation requires institutional framework, in order to be able to play an important part of the EU’s asylum policy.
Year
Volume
Pages
91-101
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Akrakala@wpia.uni.lodz.pl
References
 • Akty prawne:
 • Decyzja nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (Dz.U. UE L z 2007 r. Nr 144, s. 1).
 • Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 2 września 2009 r. do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń – KOM(2009) 447 wersja ostateczna.
 • Konwencja z dnia 15 czerwca 1990 r. określająca państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu wniesionych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich (Dz.U. WE C z 1997 r. Nr 254, s. 1).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. nr 2009/2240 (INI) w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń (Dz.U. UE C z 2011 r. Nr 161, s. 1).
 • Rozporządzenie Rady Nr 343/2003 z 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz.U. UE L z 2003 r. Nr 50, s. 1).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. (Dz.U. L z 2008 r. Nr 304, s. 80).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 680).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r., o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 191, poz. 1133).
 • Opracowania:
 • Chlebny J., Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2012 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 ze zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, Warszawa 2013.
 • Kowalczyk B., Ochrona czasowa cudzoziemców – wybrane zagadnienia prawne, Acta Universitas Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2004/59, s. 239–259 UNHCR Global Trends 2012, www.unhcr.org; stan na dzień 1.09.2013 r.
 • Wróbel I., Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Wolters Kluver, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-689dccf4-9ba7-4810-942e-a09e09fd8b67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.