PL EN


2015 | 42 | 8(497) | 8-14
Article title

DZIAŁANIA I REFORMY PUBLICZNE WOBEC PROBLEMU RYZYK

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PUBLIC ACTIONS AND POLICY REFORMS IN THE FACE OF RISK ISSUES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article revolves around the risk issues within public action policy makers face while initiating policy reforms (understood as a chain of complex interventions). The author describes various approaches to risk defining, including risk perception and tolerance of it. He uses certain amount of examples including a labour market policy or health policy. His thesis is that structures of risks in policymaking in Poland requires more attention to be paid to analyzing them. The research indicates that risks are not analyzed on a regular basis. What is more, instruments to analyze them are not available. But there is a wider problem relating to the fact that a policy analysis is not commonly used as an instrument in the policy process. As a result, the potential for a risk management is quite limited and that’s why the results of public action quite often leave a lot to be desired.
Tekst dotyczy problematyki ryzyk w działaniach publicznych, wobec których stoją decydenci inicjujący reformy (rozumiane jako sekwencje złożonych interwencji). Autor opisuje różnorodne podejścia do definiowania ryzyk, problem ich percepcji i tolerancji na nie. Omawia strukturę ryzyk na wybranych przykładach polityk publicznych, w tym w polityce rynku pracy i polityce zdrowia. Stawia tezę, iż zagadnienie struktury ryzyk w działaniach publicznych w Polsce wymaga głębszego niż dotychczas analizowania. Badania świadczą, że nie są one badane w sposób systematyczny. Brakuje instrumentów analizy. Problemem jest generalny deficyt analiz polityk. Przekłada się to na problemy z umiejętnością zarządzania ryzykami, co często staje się bezpośrednią przyczyną sprawiającą, iż rezultaty realizowanych działań nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Year
Volume
42
Issue
Pages
8-14
Physical description
Contributors
 • Collegium Civitas
References
 • Adamek W. (2011), W szkole nie jest źle, a nawet dobrze. Zreformowana szkoła w oczach uczniów, w: M. Niezgoda (red.), Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Andretta M. (2014), Some Considerations on the Definition of Risk Based on Concepts of Systems Theory and Probability, „Risk Analysis”, Vol. 34, No. 7.
 • Audit Commission (2001), Worth The Risk?, UK Government, London.
 • Aven T. (2012), The risk concept – historical and recent development trends, „Reliability Engineering and System Safety”, 99.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Beck U. (2009), World at risk, Polity Press, Cambridge.
 • Black J. (2012), Role of Risk in Regulatory Processes, w: Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, Oxford.
 • Bradbury J.A. (1989), The Policy Implications of Differing Concepts of Risk, „Science, Technology, & Human Val­ues”, Vol. 14 No. 4.
 • Can the Work Programme work for all user groups? (2013), First Report of Session 2013–14 House of Commons, Work and Pensions Commit­tee, 15 May.
 • Douglas M., Wildavsky A. (1982), Risk and culture, University of California Press, Berkeley.
 • ERSA Policy briefing: preventing fraud and error in welfare to work programmes (2012), Employment Related Services Assossion.
 • Finn D. (2008), The British ‘welfare market’ Lessons from contracting out welfare to work programmes in Australia and the Netherlands, University of Portsmouth.
 • Fisher E. (2012), Risk and Governance, w: Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press.
 • Green Book. Appraisal and Evaluation in Central Government (2003), HM Treasury.
 • Hansson S.O., Aven T. (2014), Is Risk Analysis Scientific?, „Risk Analysis”, Vol. 34, No. 7.
 • Heyman B. (2012), Risk and Culture, w: Oxford Handbook of Culture and Psychology, Oxford University Press.
 • Hryniewicz J. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Instytut Polityk Publicznych (2014) Prawidłowości w procesie formułowania polityk publicznych w Polsce. Raport z badań, Collegium Civitas, Warszawa.
 • Kolarska-Bobińska L. (2000), Wstęp, w: L. Kolarska-Bobińska (red.), Cztery reformy. Od koncepcji do reaalizacji, Oficyna Naukowa, ISP, Warszawa.
 • Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Managing risks with delivery partners (2013), Office of Government Commerce, HM Treasury, London.
 • Niezgoda M. (2011), Wprowadzenie, w: M. Niezgoda (red.), Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • OCED (2014a), Przegląd Gospodar­zy OECD. Polska, Paryż.
 • OECD (2014b), Connecting People with Jobs. Activation Policies in the United Kingdom, Paryż.
 • Orange Book. Management of Risk — Principles and Concepts (2004), HM Treasury.
 • Pogorzelski K. (2014), Ryzyko i niepewność: krótka historia rozróżnienia, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 • Preventing fraud in contracted employment programmes (2012), National Audit Office.
 • Ramalingam B., Jones H., Reba T., Young J. (2011), Exploring the science of complexity: Ideas and implications for development and humanitarian efforts, Overseas Development Institute.
 • Regulski J. (2014), Życie splecione z historią, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Ripple S. (2002), Cul­ural Theory and Risk Perception: A Proposal for a Better Measurement, „Journal of Risk Research”, 5 (2).
 • Risk, Responsibility and Regulation: Whose Risk Is It Any­way? (2006), Bet­ter Regulation Commission.
 • Siegrist M., Keller C., Kiers H. A. L. (2005), A New Look at the Psychometric Paradigm of Perception of Hazards, „Risk Analysis”, Volume 25, issue 1.
 • Strategy Unit Report (2002), Risk: Improving government’s capability to handle risk and uncertainty. Full report – a source document, Cabinet Office.
 • Szczepański J. (1973), Refleksje nad oświatą, PIW, Warszawa.
 • Szczepański J. (1999), Reformy, rewolucje, transformacje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Włodarczyk C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków.
 • Włodarczyk C. (2003), Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Włodarczyk C. (2005), Międzynarodowe standardy a polska reforma zdrowotna, w: Polityka społeczna. Wybrane problemy (wybór artykułów z lat 1999–2005), IPiSS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-689f81f5-f37e-4e54-88c9-9b77b26d497c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.