PL EN


2016 | 4 (363) | 313-324
Article title

Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B

Content
Title variants
EN
Creation and Appropriation of Value in the B2B Market
RU
Создание и присвоение ценности на рынке B2B
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zastosowano podejście rozgraniczające proces tworzenia i proces zawłaszczania wartości. Głównym celem rozważań jest analiza potencjalnych modeli przechwytywania wartości przez partnerów na rynku B2B. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję wartości ekonomicznej oraz wartości relacyjnej, rozumianych jako wartości wspólnie wytworzone w relacji nabywca-dostawca na rynku B2B, która nie może być wygenerowana indywidualnie przez firmy. Niezbędnym etapem w podjętych rozważaniach było rozwinięcie modelu wartości relacyjnej, rozpatrywanej z perspektywy relacji, a nie pojedynczej firmy. W kolejnej części artykułu omówiono niekooperatywne i kooperatywne mechanizmy zawłaszczania wartości oraz wskazano warunki ich stosowania. Podstawowymi rezultatami opracowania są wykazana zależność wartości relacyjnej od mechanizmu tworzenia i zawłaszczania wartości oraz kluczowa rola zaufania i osadzenia społecznego relacji w kooperatywnych mechanizmach zawłaszczania wartości. Artykuł ma charakter koncepcyjny, w którym zastosowano metodę badań literaturowych.
EN
An approach distinguishing the process of value creation and the process of value appropriation is used in the study. The main aim of the article is an analysis of potential models referring to the process of capturing the value by the partners in the B2B market. In the first part of the article, the concepts of economic value and relational value are presented where relational value is understood as a jointly created value in buyer-supplier relationships in the B2B market, which cannot be generated individually by the single company. The development of the model of relational value, considered from the perspective of the relationship and not a single company, was the essential stage in the discussion. In the next part of the article, the non-cooperative and cooperative mechanisms for appropriating value are discussed and the conditions for their use are identified. The main results of the paper are: presentation of the dependence of relational value on the mechanism of creating and appropriating value; the key role of trust and social embeddedness of relations in the value appropriation cooperative mechanisms. The article is of the conceptual character and the method of literature research was used.
RU
В разработке применили подход, разграничивающий процесс создания и процесс присвоения ценности. Основная цель рассуждений – провести анализ потенциальных моделей перенятия ценности партнерами на рынке B2B. В первой части статьи представили концепцию экономической ценности и реляционной ценности, понимаемых как совместно созданные ценности в реляции покупатель-поставщик на рынке B2B, которая не может генерироваться фирмами индивидуально. Необходимым этапом в предпринятых рассу- ждениях было развитие модели реляционной ценности, рассматриваемой из перспективы реляции, а не одной фирмы. В очередной части статьи обсудили некооперативные и кооперативные механизмы присвоения ценности, а также указали условия их применения. Основные рузультаты разработки – доказанная зависимость реляционной ценности от механизма создания и присвоения ценности, а также основная роль доверия и социальной основы реляции в коо- перативных механизмах присвоения ценности. Статья имеет концептуальный характер, в которой применили метод изучения литературы.
Year
Issue
Pages
313-324
Physical description
Contributors
References
 • Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993), Strategic assets and organizational rents, „Strategic Management Journal”, Vol. 14.
 • Anderson J.C., Narus J.A., Rossum W.V. (2006), Customer Value Propositions in Business Markets, “Harvard Business Review”, March.
 • Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, “Journal of Management”, Vol. 17.
 • Bowman C., Ambrosini V. (2000), Value creation versus value capture: Towards a coherent definition of value in strategy, “British Journal of Management”, Vol. 11.
 • Brandenburger A.M., Stuart H. (1996), Value-Based Business Strategy, “Journal of Economics and Management Strategy”, Vol. 5(1).
 • Coff R. (1999), When competitive advantage doesn’t lead to performance: the resource-based view and stakeholder bargaining power, “Organization Science”, Vol. 10.
 • Czakon W. (2009), Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 • Das T.K., Teng B. (2001), Trust, Control, and Risk In Strategic Alliances: An Integrated Framework, “Organization Studies”, Vol. 22.
 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA,Warszawa.
 • Dyer J.H., Hatch N.W. (2006), Relation-specific capabilities and barriers to knowledge transfers: creating advantage through network relationships, “Strategic Management Journal”, Vol. 27(8).
 • Dyer J.H., Singh H. (1998), The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, “Academy of Management Review”, Vol. 23.
 • Emerson R.M. (1962), Power-Dependence Relations, “American Sociological Review”, Vol. 27(1).
 • Garcia-Castro R., Aguilera R.V. (2015), Incremental value creation and appropriation in a world with multiple stakeholders, “Strategic Management Journal”, Vol. 36(1).
 • Granovetter M. (1985), Economic action and social structure: The problem of embeddedness, “American Journal of Sociology”, Vol. 78.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Miguel P.L.S, Brito L.A.L., Fernandes A.R., Tescari F.V.C.S., Martins G.S. (2014), Relational value creation and appropriation in buyer-supplier relationships, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol. 44.
 • Peteraf M.A. (1993), The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view, “Strategic Management Journal”, Vol. 14(3).
 • Peteraf M.A., Barney J.B. (2003), Unraveling The Resource-Based Tangle, “Managerial and Decision Economics”, Vol. 24(4).
 • Pfeffer J., Salancik G. (1978), The External Control of Organizations, Harper & Row.
 • Porter M.E. (1980), Competitive Strategy, Free Press, New York.
 • Porter M.E. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
 • Rutkowski I. (2006), Marketingowe koncepcje wartości, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Surówka-Marszałek D., Światowiec J. (2004), Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich, (w:) Państwo i społeczeństwo w XXI wieku: zarządzanie i marketing w XXI wieku, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 • Światowiec J. (2003), Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych, (w:) Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 • Światowiec J. (2006a), Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Światowiec J. (2006b), Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Światowiec J. (2006c), Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012a), Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, „Ekonomista”, nr 2.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012b), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw: ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68a5843b-5231-4d10-a25b-a0d6e0728d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.