Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

CONTEMPORARY SIGNIFICANCE OF THE CULTIVATION CONTRACT

Content

Title variants

PL
WSPÓŁCZESNA ROLA UMOWY KONTRAKTACJI

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The cultivation contract is a contract strictly related with the process of production in agriculture. It is not an obligatory contract although national and EU regulations require that it must be signed for selected agricultural products. The aim of the article is an attempt to indicate the contemporary role of the cultivation contract. The article also attempts to answer the question if the current legal regulations secure the interest of both parties of the contract. The contract in question has numerous functions, which are modified along with the technological progress. However, it should still be seen as the main stem of the system supplying raw materials for the agri-food industry. Besides, it also plays a vital role as a legal instrument limiting broadly understood risk in agricultural production.
PL
Umowa kontraktacji jest umową ściśle związaną z procesem produkcji w rolnictwie. Nie jest to umowa obligatoryjna, choć jej zawarcia wymagają przepisy krajowe oraz unijne, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych. Celem artykułu jest próba wskazania współczesnej roli umowy kontraktacji. Ponadto została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy obecna regulacja prawna zabezpiecza interesy jej stron. Omawiana umowa pełni wiele funkcji, które wraz z rozwojem technologii ulegają modyfikacjom. Jednakże nadal powinna być postrzegana jako główny trzon systemu zaopatrzenia przemysłu rolno-spożywczego w surowiec. Ponadto pełni ona znaczącą rolę jako prawny instrument ograniczający występowanie szeroko rozumianego ryzyka w produkcji rolnej. CONTEMPORARY SIGNIFICANCE OF THE CULTIVATION CONTRACT

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Budzinowski R., 2008. Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • Commission Regulation (EC) No 382/2005 of 7 March 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder. 205. OJ L 61, 4-19.
 • Commission Regulation (EC) No 707/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system. 2008. OJ L 197, 4-17.
 • Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation). 2007. OJ L 299, 1-149.
 • Czechelski P., 2007. Zmiany zachodzące w polskim rolnictwie pod wpływem korporacji transnarodowych. Rocz. Nauk. SERiA 8, 4, 69-73.
 • Jerzak M., 2008. Zarządzaniem ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie. Rocz. Nauk. SERiA 10, 3, 246-252.
 • Perzyna A., 2007. Porozumienia branżowe w prawie francuskim i włoskim. Przegl. Praw. Roln. 2, 245.
 • Pytlak P., 2006. Znaczenie i charakter umów w systemie mechanizmów regulujących branżowe rynki produktów rolnych. Rejent 3, 93-104.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego. 2005. OJ L 61, 4-19.
 • Rozporządzenie Komisji nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot. 2008. Dz. Urz. L 197, 4-17.
 • Rozporządzenie Rady nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku). 2007. OJ L 299, 1-149.
 • Selwa J., Stelmachowski A., 1970. Prawo rolne. PWN, Warszawa.
 • Stelmachowski A., 1960. Kontraktacja produktów rolnych. Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Stelmachowski A., 2004. Kontraktacja. In: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – cześć szczegółowa. Ed. J. Rajski. Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Tomasini A., 2003. Il l fenomeno dell'integrazione nella legge di orientamento agricolo: le nuove prospettive degli accordi interprofessionali in funzione di un più adeguato adattamento della produzione al consumo. Rivista di diritto agrarion 2, 159, 160.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. 2007 Dz. U. Nr 231, poz. 1702, z poźn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. 2011. Dz. U. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 1964. Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2007. Dz. U. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 2005. Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-68b2f258-71fd-4e69-baa8-ac69f68c0f9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.