PL EN


2015 | XCVI (96) | 239-251
Article title

Aktywność życiowa i społeczna osób 60+ na przykładzie społeczności osiedlowej w Łodzi

Content
Title variants
EN
The activities of a daily living and social life of the 60+ community: a case study housing estate in Łódź, Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest prezentacja działalności organizacji pozarządowej, promującej aktywność życiową i społeczną osób starszych, reprezentujących osiedlową społeczność lokalną. Aktywność ta została rozbudzona dzięki budowanej siłami społecznymi biznesu na tym terenie, spółdzielni socjalnej, zatrudniającej osoby bezrobotne i jednocześnie miejsca zaspokajającego podstawowe potrzeby życiowe (bytowe, zdrowotne, kulturowe) społeczności lokalnej. W tym przypadku organizacja pozarządowa zastąpiła zobowiązane do pomocy osobom starszym instytucje osiedlowe i instytucje pomocy społecznej a jej działania rozbudziły ideę samopomocy i integracji sąsiedzkiej mieszkańców osiedla mieszkaniowego.
EN
The aim of this paper is to present the activities of non-governmental organization that sparks both daily living and social life of the elderly living in a housing estate community. The social cooperative in question was heavily supported by the social-oriented companies operating in the district. It employs the unemployed and at the same time supports the local community to meet its basic needs in the field of livelihood, health and culture. In this case the non-governmental organization fulfills the responsibilities of both an housing estate and social welfare institutions in helping the elderly people in the district. The activities in turn triggered the idea of a self-help and supported the integration of the neighborhood residents of the housing estate.
Year
Volume
Pages
239-251
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Akty prawne:
 • Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dn. 24.12.2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowe Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (Monitor Polski, Warszawa 2014, poz. 118).
 • Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarności Pokoleń. Działanie dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, załącznik do uchwały nr 239 RM z 24.12.2013 r. poz. 115 (Monitor Polski, 4.02.2014 r.).
 • Opracowania:
 • Diagnoza sytuacji osób starszych w woj. łódzkim. Raport końcowy, Warszawa, grudzień 2011, http://www.rcpslodz.pl; stan na dzień 15.05.2014 r.
 • Gajda Joanna, Seroka-Stolka Oksana, Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014/5, s. 13–28.
 • Gajdzik Bożena, Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014/5, s. 43–56.
 • Główny Urząd Statystyczny, Prognoza GUS z 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html; stan na dzień 1.10.2014 r.
 • Janowska Zdzisława, Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy, w: A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 221–230.
 • Kołodziejczyk-Olczak Izabela, Zarządzanie wiekiem – jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne?, w: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 79–91.
 • Kryńska Elżbieta, Krzyszkowski Jerzy, Urbaniak Bogusława, Wiktorowicz Justyna (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 • Kryńska Elżbieta, Szukalski Piotr (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 • Mayntz Renate, Holm Kurt, Hubner Peter, Wprowadzenie do socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Rosochacka-Gmitrzak Magdalena, Sytuacja socjalna i aktywność społeczna osób starszych, materiały konferencyjne, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Warszawa 2008.
 • Sposoby spędzania czasu na emeryturze, Raport CBOS, BS/106/2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_106_12.PDF; stan na dzień 15.06.2014 r.
 • Strzelecki Zbigniew (red.), Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2010–2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
 • Szmidt Czesław (red.), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport końcowy, Wyd. Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012.
 • Szukalski Piotr (red), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Zgliczyński Wojciech, Aktywność społeczna osób starszych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetu trzeciego wieku, studia BAS nr 2/2012, s. 129–150, http://www.bas.sejm.gov.pl; stan na dzień 08.04.2014 r.
 • ZOOM na Uniwersytety, Raport z Badań, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, http://e.org.pl/wp-content/uploads/2013/02/Zoom_na_utw_skr%C3%B3cony_raport_z_badania.pdf; stan na dzień 20.06.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68b4f24e-7920-4662-ba50-df23960db505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.