PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 235-251
Article title

XX lat Straży Granicznej

Title variants
EN
Twenty Years of the Border Guard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do 1990 roku, w okresie komunistycznym, zjawisko migracji (legalnych oraz nielegalnych) nie istniało w Polsce. Ze względu na przeszkody niewielu cudzoziemców przybywało do Polski. Po roku 1990 rozwój ruchu granicznego spowodował wzrost niechcianych imigracji do Polski, szczególnie z krajów byłego Związku Radzieckiego i południowo-wschodniej części Azji. Zmiany zachodzące w Polsce po 1989 roku nie ominęły systemu ochrony granic, jak i Straży Granicznej. Nowe przepisy legislacyjne ustanowione przez Sejm zainicjowały szereg zmian w zakresie ochrony polskiej granicy. 16 maja 1991 roku Wojska Ochrony Pogranicza zostały przekształcone w Straż Graniczną, której celem było ochrona polskiej granicy. Zmiany zadań Straży Granicznej w latach 1990-2010, następowały stopniowo, były dynamiczne i dostosowane do sytuacji, warunków politycznych i potrzeb państwa. Podstawowym niezmiennym zadaniem Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontrola ruchu granicznego. Wraz ze zmianami zadań, metod i form wykonywania tych zadań zmienia się także struktura organizacyjna formacji. Lata 90. przyniosły zmiany na granicy wschodniej, która została stworzona prawie od nowa, przystosowanie jej do wzrastającego z dnia na dzień ruchu granicznego i ochrony tak zwanej „zielonej granicy”, a następnie dostosowanie granicy do wymogów Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 2004 r. Obecnie Straż Graniczna realizuje wiele nowych zadań określonych w ustawie o Straży Granicznej, w innych ustawach lub wynikających bezpośrednio z umów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej. Podstawy prawne powstałe na przestrzeni lat są obecnie stosowane we współpracy międzynarodowej ze służbami granicznymi innych państw, zapewniają elastyczną, w pełni profesjonalną służbę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Proces ten nie został jeszcze zakończony i Straż Graniczną na pewno czekają dalsze zmiany.
EN
Till 1990, during communist period, phenomenon of migration (legal or illegal) doesn’t exist in Poland. Because of many obstacles, not many foreigners were coming to Poland. the development of border traffic after 1990 has also caused the increase of unwanted immigration to Poland, especially from the former Soviet Union countries and then from south-eastern Asia. the changes taking place in Poland after 1989 did not avoid border protection system and border services, inter alia, Border Guard. Legislative package of new regulations established by the polish Parliament initiated a series of changes in the field of protection of the polish state border. in place of the Border Protection Force a new formation – the Border Guard was established, on 16 May 1991, to protect polish border. Changes in the tasks of the Border Guard in the years 1990-2010 followed successively and were dynamic and adapted to the political situation, conditions and needs of the State. the primary purposes of the Border Guard as border service such as protect the state border on land and at sea as well as border traffic control, were remained. With the changes of tasks followed changes in the methods and forms of making of these tasks and organizational structure of the formation. At the beginning of 1990's Poland had to built almost whole border infrastructure on eastern border to serve increasing border traffic as well as protect so-called “green border” and then adapted border protect and border control to Polish membership in the European Union. Currently, the Border Guard performs many new tasks defined both in the Border Guard Act, as well as many other laws or resulting directly from the international agreements and European Union law. the legal bases formed over the years are now undertaken at an international cooperation with the border services of other states, as well provide flexibility to operate modern, fully professional service responsible for ensuring public safety and order in the country. This process has not been completed yet, and certainly further changes facing the Border Guard.
Contributors
author
author
  • Komenda Główna Straży Granicznej
  • Komenda Główna Straży Granicznej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68b82fc5-a3c8-4c92-9a9d-2566bc77396a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.