PL EN


2019 | 544 | 181-190
Article title

Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w ocenie zdolności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
The use of Balanced Scorecard in the assessment of developmental capacity of local government units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doświadczenia ostatnich lat wskazują na głębokie zmiany podejścia do potrzeby rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Od urzędników wymaga się skupianie nie tylko na miernikach finansowych, ale również na zaangażowaniu w działania prorozwojowe, które to w efekcie decydują o sukcesie tych organizacji. Specyfika funkcjonowania sektora budżetowego wymusza prezentowanie różnorodnych mierników, jednak proces pomiaru nie może być celem samym w sobie. W literaturze przedmiotu wskazuje się zrównoważoną kartę wyników jako narzędzie wykorzystujące wielopłaszczyznowe metody oceny działań rozwojowych. W związku z tym głównym celem artykułu jest uwypuklenie znaczenia prospektywnych mierników badania zdolności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystując przegląd literatury, metodę dedukcyjną oraz wnioskowania przez analogię, zaprezentowano koncepcję oceny wkładu urzędników w rozwój jednostki samorządu terytorialnego.
EN
The experience of recent years indicates a profound change in the approach to the need for development in local government units. Officials are required to focus not only on financial measures, but also on involvement in pro-development activities, which in turn determine the success of these organizations. The specificity of the functioning of the budget sector forces the presentation of various measures, but the measurement process cannot be an end in itself. The literature on the subject indicates Balanced Scorecard as a tool that uses multi-faceted methods for assessing development activities. Therefore, the main goal of the article is to emphasize the importance of prospective measures of research on the development capacity of local government units. Using the literature research, the deductive method and the reasoning by analogy, the concept of assessment of the contribution of officials to the development of the local government unit was presented.
References
 • Barabasz K., 2003, Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu personalnego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 4.
 • Becker B.A., Huselid M.A., Ulrich D., 2012, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Domańska-Szaruga B., 2016, Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Cisek M., Kozłowski A.J., (red.), Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Gomółka Z., 2009, Doskonalenie funkcjonalne organizacji, Difin, Warszawa.
 • Grzebyk M., 2017, Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Hoque Z., 2014, 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, accomplishments, gaps and opportunities for future research, The British Accounting Review, vol. 46, issue 1, s. 33-59.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 1992, The Balanced Scorecard – measures that drive performance, Harvard Business Review, January-February.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna Karta Wyników. Praktyka, CIM, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2004, Strategy map: Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2010, Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2011, Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malik K., 2004, Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole.
 • Modzelewski P., 2009, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Nazarczuk J.M., 2013, Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Nieplowicz M., 2016, Analiza przypadków wdrożeń zrównoważonej karty wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 424.
 • Niven P.R., 2008, Balanced Scorecard step-by-step for Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons Inc, United States of America.
 • Nowakowska A., 2015, Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Okoń-Horodyńska E. (red.), 2011, Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Przywora B., Bielecki L., 2017, O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu modelu po 20 latach reform, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, vol. LXIV, 2, Sectio G.
 • Szewczuk A., 2011, Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty, [w:] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Ziębicki B., 2014, Efektywność organizacyjne podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68be7c56-84a3-4516-a392-0e136a7417d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.