PL EN


2016 | 16 | 2(38) | 319-330
Article title

Threats of sustainable development resulting from legal requirements of spatial planning in Poland

Content
Title variants
Zagrożenia zrównoważonego rozwoju wynikające z uwarunkowań prawnych planowania przestrzennego w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Man, being one of the elements of the environment, depends on its quality. Currently, the right to a clean environment is included in the basic human rights and the way to maintain it is sustainable development. One element of this development is the preservation and protection of biodiversity, which is the subject to the increasing impoverishment as a result of human activity, including spatial policy. Progressive building of new areas, both as a result of oversupply of investment areas (residential, industrial, etc.) in local plans and decisions on land development conditions causes the degradation of environment by reducing the surface of open areas, depletion of the species composition of plants and animals. Among the reasons of this state of affairs we can mention, among others, faulty spatial planning system and consequent – indirectly - land management. The purpose of this paper is worded as follows: the existing legal solutions of Polish spatial planning system destructively affect biodiversity, and thus sustainable development in Poland.
PL
Człowiek będąc jednym z elementów środowiska jest uzależniony od jego jakości. Obecnie prawo do czystego środowiska jest zaliczane do podstawowych praw człowieka a sposobem aby je zachować jest rozwój zrównoważony. Jednym z elementów tego rozwoju jest zachowanie i ochrona bioróżnorodności, która podlega coraz większemu zubożeniu w wyniku działalności ludzkiej, w tym polityki przestrzennej. Postępująca zabudowa nowych obszarów zarówno w wyniku nadpodaży terenów inwestycyjnych (mieszkaniowych, przemysłowych etc.) w planach miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy powoduje degradację środowiska poprzez zmniejszenie powierzchni terenów otwartych, zubożenie składu gatunkowego roślin i zwierząt Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy możemy wymienić m.in. wadliwy system planowania przestrzennego i wynikającą z niego – pośrednio - gospodarka gruntami. Cel artykułu sformułowany jest następująco: obowiązujące rozwiązania prawne polskiego systemu planowania przestrzennego wpływają destrukcyjnie na bioróżnorodność, a przez to na zrównoważony rozwój w Polsce.
Year
Volume
16
Issue
Pages
319-330
Physical description
Dates
online
2016-06-30
Contributors
 • University of Łódź, Poland
redactor
References
 • Act of Maintaining Order and Cleanliness in the Community (2013) (Ustawa o utrzymaniu czystości w porządku w gminach, Dz.U. 2013 item 1399
 • Act on Property Management (1997). (Ustawa o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997, No 115, item 741)
 • Brzeziński, C. (2015). Polityka przestrzenna w Polsce. Uwarunkowania instytucjonalne i ich skutki finansowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Chojnacka, I. (2009). Władztwo planistyczne gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Samorząd Terytorialny 1-2/2009: 72-89.
 • Commission of the European Communities (2006). Communication from the commission halting the loss of biodiversity by 2010 — and beyond. Sustaining ecosystem services for human well–being. Brussels, 22.5.2006 COM(2006) 216 final. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0216&from=EN. Accessed 15 March 2016.
 • European Commission (2011). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. Brussels, 3.5.2011 COM(2011) 244 final. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN. Accessed 15 March 2016.
 • Kafar, D. (2014). Zasada „dobrego sąsiedztwa”. Gazeta samorządu i administracji 13-14/5 lipca. Warszawa: INFOR.PL.
 • Kijowski, D. (2005). Zabudowa nieruchomości na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Casus. Kraków: Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
 • Kowaleski, A.; Mordasewicz, J.; Osiatyński, J.; Regulski, J.; Stępień, J.; Śleszyński, P. (2013). Chłonność demograficzna na podstawie lokalnych dokumentów planistycznych. Załącznik 3. In: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce: 103-105. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Available at: http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf. Accessed 10 April 2015
 • Kronenberg, J. (2010). Usługi ekosystemów w miastach. In: Bergier, T.; Kronenberg J. (eds.). Zrównoważony rozwój. Zastosowania 3. Przyroda w mieście: 11 – 26. Kraków: Fundacja Sędzimira.
 • Local Government Act (1990). (Ustawa o samorządzie lokalnym, Dz.U. 1990, No 16, item 95).
 • Mader, A.; Patrickson S.; Calcaterra E.; Smit J. (2011). Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej. Kraków: Fundacja Sędzimira.
 • NIK (2011). Informacja o wynikach kontroli zapewnienia przez organy administracji rządowej i samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim dostępu do jezior stanowiących wody publiczne. Olsztyn: NIK, Delegatura w Olsztynie.
 • Spatial Planning and Development Act of 2003 (2003). (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, No 80, item 717
 • System wymiany Informacji o różnorodności biologicznej w Polsce. Zagospodarowanie przestrzenne. (2004). Available at: http://biodiv.gdos.gov.pl/biodiversity-poland/threats-biodiversity/land-use-planning-and-land-management. Accessed 20 March 2016
 • Urbańska, K. (2015). Prawo podmiotowe do dobrego środowiska w prawie międzynarodowym i polskim, Ars boni et aequi. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze-Michał Rozwadowski.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2003 r., II CKN 1261/00 (LEX nr 78846); Judgement Supreme Court II CKN 1261/00 (LEX no 78846).
 • Zachariasz, I. (2013). Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji. In: Izdebski H., Zachariasz I. (eds.). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: Komentarz LEX, LEX a Wolters Kluwer business.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68bea4fa-73b0-4402-a56e-60e45d7b920f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.