PL EN


2012 | 54 | 1-2 | 167-184
Article title

Культ Параскевы Тырновской в Великом Польском королестве и Великом княжестве Литовском: пространные життия на руськой мове

Content
Title variants
EN
The Cult of Paraskieva of Tarnovo in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania: Large Hagiographies in Ruthenian Language
DE
Kultus von Paraskiewa Tyrnowska im Königreich Polen und Großfürstentum Litauen: ausführliche Lebensläufe im Ruthenischen
PL
Kult Paraskiewy Tyrnowskiej w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim: żywoty obszerne w języku ruskim
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W tradycji książkowej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego występuje całe spektrum hagiograficznych i hymnograficznych dzieł poświęconych Paraskiewie Tyrnowskiej w języku cerkiewnosłowiańskim, jak też poszczególne teksty w języku ruskim. Do tych ostatnich zalicza się żywot obszerny w składzie dwóch Ewangeliarzy Pouczających ze zbiorów biblioteki Kapituły w Przemyślu: polska Biblioteka Narodowa, Akc. 2847, koniec XVI w., Akc. 2755, druga ćwierć XVII wieku. Do żywotów obszernych Paraskewy w języku ruskim należy zaliczyć tekst w rękopiśmiennym fragmencie pochodzącym z Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk, 12.7.37, połowa XVI w., jak też żywot w Minei Czytanej z polskiej Biblioteki Narodowej, Akc. 2996, nie wcześniej niż lata 40. XVII w. Za podstawę ruskich tłumaczeń posłużyła redakcja obszernego żywota o incipicie: Свэтлеиш•а сльн±ца прэподwбны¬ паметь Петкы, аште по дробн¹ то¬ сьповэмы жит•е, дэян•а же и хожден•а, яже ради христови любве подь¬т…, ułożona przez hierodiakona Моisieja do księgi Bożydara Wukowicza wydanej w Wenecji w 1536 r.
Year
Volume
54
Issue
1-2
Pages
167-184
Physical description
Contributors
 • Instytut Języka Litewskiego w Wilnie
References
 • Kałužniacki E., Zur älteren Paraskevalitteratur der Griechen, Slaven und Rumänen, Wien 1899
 • Kałužniacki E., Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393), Wien 1901
 • Kołbuk W., Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Struktury administracyjne, Lublin 1998
 • Kuczyńska M., Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich. Szczecin 2003
 • Novaković S., Život sv. Petke od patrijarha bulgarskoga Jeftimija. [w:] Starine, T. 9, 1877, Zagreb
 • Naumow A., Kaszlej A., Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce, Kraków 2004
 • Драгова Н., Жанрова трансформация на евтимиево житие за света Петка Търновска през XVI–XVII век. [w:] Търновска книжовна школа: Културно развитие на българската държава краят на XII–XIV век. T. 4, 1985, Велико Търново,
 • Зема В., Зинченко С., Фрис В., Metropolis Kijoviensis. Каталог i тексти петербурзьких зiбрань. Київ 2010
 • Иванова К., Житието на Петка Търновска от патриарх Евтимий (Източници и текстологически бележки). [w:] Старобългарска литература. T. 8, София 1980
 • Иванова К., Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, София 2008,
 • Турилов А.А., Kультурные связи Московской Руси и Сербии в XIV – началe XVII в. [w:] Москва – Сербия, Белград – Россия. Сборник документов и материалов. Т. 1: Общественно-политические связи XVI–XVIII вв. Сост. С. Долгова, Е. Иванова, А. Турилов, Т. Субботин-Голубовић, Белград – Москва 2009
 • Турилов А.А., Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи cредневековья, Москва 2010
 • Чистякова М.В., Структура пролога Akc. 2706 Национальной библиотеки Польши: сентябрь–ноябрь. [w:] Knygotyra. T. 55. Vilnius 2010
 • Чистякова М.В., О редакции Стишного пролога со сказаниями из Киево-Печерского патерика. [w:] Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius 2012
 • Чистякова М.В., Минейное житие Параскевы Тырновской на руськой мове (на материале списка Национальной библиотеки Польши Akc. 2996). [w:] Старобългарска литература, София 2013
 • Чуба Г., Украïнськi рукописнi учительнi Євангелiя, Киïв – Львïв, 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68cf9f0a-fe8a-4639-9372-55dd081adaa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.