PL EN


2016 | 7 | 1 | 99-111
Article title

Wykorzystanie teleinformatyki w procesie nauczania w inicjatywach odnoszących się do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Authors
Content
Title variants
EN
The use of Information and Communication Technologies (further referred to as ICT) in the process of teaching in initiatives relating to Ministry of National Education and Ministry of Science and Higher Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą ukazania teleinformatyki w aspekcie inicjatyw ministerialnych mających wpływ na proces nauczania, w którym wykorzystujemy przygotowanie projektowe. Jedną z najważniejszych kwestii dla nauczyciela w procesie nauczania jest podniesienie umiejętności i wiedzy wychowanków. Odpowiednio zaplanowany proces dydaktyczny oparty na metodach projektowych może znacząco poprawić wyniki uczniów na egzaminach zawodowych. Publikacja opisuje charakterystykę definicyjną teleinformatyki w nawiązaniu do inicjatyw Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, następnie ukazuje przegląd projektów teleinformatycznych w nawiązaniu do procesu nauczania. Zostały również przedstawione szczegółowo dwa projekty naukowe jako modelowe przykłady zaawanso-wania teleinformatycznego uczniów. Zrozumienie odpowiedniego sposobu kreowania procesu dydaktycznego na podstawie ade-kwatnego wykorzystania projektów teleinformatycznych może mieć niebagatelny wpływ na przy-rost motywacji naukowej wśród uczniów.
EN
This article attempts to disclose the ICT in the aspect of the ministerial initiatives influencing the process of teaching where project preparation is implemented. One of the most important things for teacher in the process of teaching is to enhance students’ skills and knowledge. The didactic process that is properly planned based on project methods can significantly improve students’ vocational examination results. This paper describes definition characteristics of the ICT in relation to the initiatives of Min-istry of National Education and Ministry of Science and Higher Education, it further presents a review of ICT projects in relation to the process of teaching. Two academic projects were also described in details as model samples of students’ ICT advancement. Understanding of the right way of creating the didactic process, based on adequate use of ICT projects, may have substantial impact on raising educational motivation among students.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
99-111
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Bereźnicki F. (2011), Podstawy dydaktyki, Kraków.
 • Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, http://ewus.csioz.gov.pl/ (31.10.2015).
 • Haffer J. (2009), Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Pol-sce, Toruń.
 • Informacje o konferencji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/ aktualnosci-ministerstwo/secure-2014-o-bezpieczenstwie-teleinformatycznym.html (31.10.2015).
 • Informacje wstępne, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, http://www.pzswir.pl/ index.php/olimpiady (31.10.2015).
 • Information and Communications Technology in UK Schools AN INDEPENDENT INQUIRY. The Independent ICT in Schools Commission 1996/97. This report has been produced and funded by Dennis Stevenson, the Chairman of the Commission (Great Britain 1997).
 • Kisielnicki J. (2008), MIS – systemy informatyczne zarządzania, Warszawa.
 • Kupisiewicz C. (2012), Dydaktyka, Podręcznik akademicki, Kraków.
 • Kwieciński Z., Śliwerski B. (2004), Pedagogika, Podręcznik akademicki, t. I, Warszawa.
 • Militarium.net, Klasyfikacje i wymagania dla bezzałogowych statków powietrznych UAV w Polsce http://militarium.net/klasyfikacje-i-wymagania-dla-bezzalogowych-statkow-powietrznych-uav-w-polsce/ (10.05.2015).
 • Niemierko B. (2008), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [MTBiGM 2013]: Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku. UCHWAŁA Nr 6 RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, 14 lutego 2013 roku, poz. 75.
 • Projekty aktów prawnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztacenia-w-zawodach-monter-sieci-i-urzdze-telekomunikacyjnych-technik-cyfrowych-procesow-graficznych-technik-dwiku-te.html (31.10.2015).
 • Publikacje i informatory kierunkowe Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, http://www.kt.agh.edu.pl/pl/teleinformatyka (2.11.2015).
 • Publikacje i informatory kierunkowe Politechniki Wrocławskiej, http://www.weka.pwr.edu.pl/ 44084,41.dhtml (2.11. 2015).
 • Teleinformatyka to nowe możliwości. Telekomunikacja Polska S.A. – Centrum Systemów Telein-formatycznych „Polpak” (TP S.A.-POLPAK, Warszawa 2000). Teleinform@tyka VI – Dzień Łącznościowca, dodatek reklamowy do „Rzeczpospolitej” 2000, nr 244(5714).
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68d5f6ca-f319-47aa-a1b1-10242eab11ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.