PL EN


2014 | 10 | 1 | 116-145
Article title

„Precypitacja”, doświadczenie ekstremalne, zwrotnica i zasób: choroba z perspektywy biograficznej

Content
Title variants
EN
“‘Precipitation’,” Extreme Experience, “Switch,” and “Resource”: A Disease from the Biographical Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest prezentacją wyników badania empirycznego poświęconego rekonstrukcji sposobów włączania w całość jednostkowej biografii doświadczeń związanych z chorobami przez osoby niedefiniujące się zasadniczo jako chore. Źródłem danych były wywiady zebrane w ramach badania oral history wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poddane analizie wtórnej. Indukcyjnie wygenerowane kategorie „zwyczajnej dolegliwości”, „precypitacji”, „doświadczenia ekstremalnego” i odmian „wstrząsającego przeżycia” odsłaniają kompleksy znaczeń wiązane z chorobą. Kategoria „zwrotnicy” ukazuje postrzeganie wpływu choroby na losy życiowe, natomiast kategoria „zasobu” uwikłanie choroby w ludzkie działania (tego, co ludzie robią z chorobą).
EN
The paper addresses the results of the empirical study devoted to the reconstruction of ways involving experience of diseases in the whole individual’s biography by people who do not consider themselves as seriously ill. Oral history interviews with the inhabitants of the West-Pomeranian region in Poland served as a source of the data. These interviews were subjected to secondary analysis. Inductively generated categories, such as “‘mere illness’,” “‘precipitation’,” “‘extreme experience,”’ and “‘shocking experience”’ reveal complex meanings associated with diseases. The category of “‘switch”’ shows the ways in which disease is perceived as affecting human life, while the category of “‘resource”’ indicates how people “used” their diseases in their activity.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
116-145
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, mgorzko@wp.pl
References
 • Beverley, John (2009) Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny., P(przełożyła. – Maria Świątkiewicz-Mośny,) [ww:] Norman K. Denzin i Yvonnae S. Lincoln, (red.,) Metody badań jakościowych., tom 1 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. xx–xx 761-774.
 • Blaxter Mildred (2009) Zdrowie. P, (przełożyła. Magdalena Okła.), Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Charlton Thomas L., Myers Lois E, Sharpless Rebecca, (red.,) (2008) Handbook of Oral History. Lanham, New York, Toronto, Plymouth, UK: Altamira Press.
 • Charmaz Kathy (1991) Good Days, Bad Days: The Self in Chronic Illness and Time., New Brunswick: Rutgers University Press.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej., P(przełożyła. Barbara Komorowska.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chase Susan E., (20052009) Narrative Inquiry: Multiple Lenses, Approaches, Voices [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S.e Lincoln, (eds.,) Handbook of Qualitative Research, 3rd ed.., Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, Przełożył Filip Schmidt, [w:] [w:] Norman K. Denzin i Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. tom 2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-33.
 • Conrad Peter, i Bury Mike (1997) Anselm Strauss and the Sociological Study of Chronic Illness: A Reflection and Appreciation., “Sociology of Health & Illness”, vVol. 19, nNo. 3, s. 373–-376.
 • Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S.e, (eds.,) (2005) Handbook of Qualitative Research, 3rd ed.., Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. [polskie wydanie: Norman K. Denzin, Lincoln i Yvonna S.e, Lincoln (red.,) (2009) Metody badań jakościowych., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN]).
 • Douglas Mary (2007) Czystość i zmaza. P, (przełożyła. Marta Bucholc.), Warszawa: PIWPaństwowy Instytut Wydawniczy.
 • Evans-Pritchard Edward E., (2008) Czary, wyrocznie i magia u Azande. Wersja skrócona. P, (przełożył. Sebastian Szymański.), Warszawa: Państwowy Instytut WydawniczyPIW.
 • Flick Uwe (2011) Jakość w badaniach jakościowych. P, (przełożył. Paweł Tomanek.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fontana Andrea, i Frey James H. (2000) “The Interview: From Structured Questions to Negotiated Text” [w:] Norman K. Denzin, i Yvonna S.e Lincoln, (reds.,) Handbook of Qualitative Research, 2nd ed.., Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, s. xx–xx .
 • Gibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych. P (przełożyła. Maja Brzozowska-Brywczyńska.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser Barney G., i Strauss Anselm L. (1968) Time for Dying,, Chicago: Aldine.
 • Glaser Barney G., i Strauss Anselm L. (20098) Odkrywanie teorii ugruntowanej., P(przełożył. Marek Gorzko.), Kraków: Zakład Wydawniczy NomosNOMOS.
 • Goffman Erving (2005) Piętno: Rozważania o zranionej tożsamości. P(przełożyły. Aleksandra Dzierżyńska i Joanna Tokarska-Bakir.), Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman Erving---------- (2008) Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń. P (przełożyła. Olga Siara.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gorzko Marek (2008) Procedury i emergencja: o klasycznych odmianach metodologii teorii ugruntowanej., Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jaspers Karl (1978) Wybór pism: Sytuacje graniczne. P(przełożył. Mirosław Skwieciński,), [w:] Roman Rudziński, red., Jaspers., Warszawa: Wiedza Powszechna, s. xx–xx186-241.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lofland John, Snow David A. Anderson Leon, Lofland Lyn H., (2009) Analiza układów społecznych: Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Przełożyły: Anna Kordasiewicz,l Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Parsons Talcott (2009) System społeczny. P(przełożył. Michał Kaczmarczyk.), Kraków: Zakład Wydawniczy NomosNOMOS.
 • Perks Robert, i Thomson Alistair, (reds.,) (1998) The Oral History Reader., London: Routledge.
 • Riemann Gerhard, i Schüutze Fritz (1991) “Trajectory” as a Basic Theoretical Concept for Analyzing Suffering and Disorderly Social Processes [w:] David R. Maines, (red.,) Social Organization and Social Process: Essays in Honor of Anselm Strauss., New York: Aldine, s. 333-357.
 • Ritchie Donald A. (2003) Doing Oral History: A Practical Guide, 2nd ed.ition, New York: Oxford University Press.
 • Shilling Chris (2008) Kultura, „rola chorego” i konsumpcja zdrowia. P(przełożył. Marcin Korzewski,) [w:] Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska, (red.,) Socjologia codzienności., Kraków: Znak, s. xx–xx 733-757.
 • Shilling Chris (2010) Socjologia ciała. P(przełożyła. Marta Skowrońska.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strauss Anselm L. (1993) Continual Permutations of Action. New York: Aldine.
 • Strauss Anselm L. (1973/1998 [1973]) America: In Sickness and in Health., “Society” January/February.
 • Strauss Anselm L. (1993) Continual Permutations of Action, New York: Aldine
 • Yow Valerie R. (1994) Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists., Thousand Oaks: Sage.
 • Fiternicka-Gorzko Magdalena (2014) „Precypitacja”, doświadczenie ekstremalne, zwrotnica i zasób: choroba z perspektywy biograficznej. „“Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 1, s. xx-xx. [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68fc49d0-e633-4cb1-bc17-308ffcd4c044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.