PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 91-116
Article title

Książka, biblioteka, czytanie w semiosferze drohobyckich auto/bio/geo/grafii(prolegomena

Content
Title variants
EN
The book, the library and reading in the semiosphereof Drohobych auto/bio/geo/graphies (prolegomena)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę naszkicowania możliwych kierun-ków badań nad książką i biblioteką w utworach literackich, których daty powstania dzieli znaczna rozpiętość czasowa, nawiązują jednak do wspólnych ram topogra-ficznych. Są to ramy rzeczywistości drohobyckiej, prezentowane w opowiadaniach i powieściach Iwana Franki, Antoniego Stanisława Muellera, Brunona Schulza, An-drzeja Chciuka, Henryka Grynberga i Erwina Schenkelbacha. Analizowane utwory cechuje rozbudowany profil auto/bio/geo/graficzny odzwierciedlający historyczne, artystyczne oraz kulturowe doświadczenia homo localis. Motywy książki, biblioteki i lektury pokazane zostały w perspektywie transformacji indywidualnej pamięci autobiograficznej w pamięć kulturową o odpowiednich dominantach semiotycznych, aksjologicznych i antropologicznych.
EN
This article is an attempt to outline the possible directions of research on the book and the library in literary works whose dates of creation are divided by a considerable timespan, but which refer to the common topographical framework. In the context of this article these are the frames of Drohobych reality, as presented in the stories and novels of I. Franko, A. S. Mueller, B. Schulz, A. Chciuk, H. Grynberg and E. Schenkelbach. The analyzed literary works are texts with an extensive auto/bio/geo/graphical profile, reflecting various historical, artistic and cultural experiences of homo localis. The book, library and reading motifs have been depicted in the perspective of the transformation from individual autobiographical memory into the cultural memory with the appropriate semiotic, axiological and anthropological dominants.
Contributors
References
 • Bieńkowska, B. (red.). (1998). Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypo-spolitej. Informator. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
 • Błoński, J. (1994). Świat jako Księga i komentarz. W: J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto (s. 120–141). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Chciuk, A. (2002). Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. War -szawa: LTW.
 • Chciuk, A. (1972). Ziemia Księżycowa. Druga opowieść o Księstwie Bałaku.Londyn: nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej.
 • Dróżdż, A. (2002). Literatura piękna jako źródło wiedzy o książce i bibliotece. EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy,(4). Pobrane z: http://www.ebib.pl/2002/33/drozdz.php (28.01.2019).
 • Федорук, О. (2010). Бібліотека Івана Франка: Науковий опис. Український археографічний щорічник, (15), 656–660.
 • Ficowski, J. (2002a). Alfabet Weingartena. W: J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia (s. 282–292). Sejny: Po-granicze.
 • Ficowski, J. (2002b). Autoportrety i portrety. W: J. Ficowski, Regiony wiel-kiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia (s. 424–435). Sejny: Pogranicze.
 • Ficowski, J. (2002c). Bruno Schulz. Kalendarium życia i twórczości. W: J. Fi -cowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia (s. 488–504). Sejny: Pogranicze.
 • Франко, І. (1978). Борис Граб. W: Зібрання творів: у 50-и томах (t. 18, s. 177–190). Київ: Наукова думка.
 • Франко, І. (1979). Гірчичне зерно (Із моїх споминів). W: Зібрання творів: у 50-и томах (t. 21, s. 316–332). Київ: Наукова думка.
 • Франко, І. (1981). Передмова до збірки „Малий Мирон і інші оповідання”. W: Зібрання творів: у 50-и томах (t. 34, s. 457–458). Київ: Наукова думка.
 • Франко, І. (2008а). Допис про дрогобицьку гімназію. W: Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах (t. 53, s. 10–15). Київ: Наукова думка.
 • Франко, І. (2008b). Ученицька бібліотека в Дрогобичі. W: Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах (t. 53, s. 15–22). Київ: Наукова думка.
 • Гольберг, М. (2010). Оповідання Івана Франка „Борис Граб”. До проблеми: Іван Франко про читача і читання. Українське літературознавство, (72), s. 43–51.
 • Grynberg, H. (1997). Drohobycz, Drohobycz... W: H. Grynberg, Drohobycz, Drohobycz... (s. 7–66). Warszawa: W.A.B.
 • Jarzębski, J. (1998). Wstęp. W: B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów (s. V–CXXX). Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Konopka, M. (2010). Kulturotwórcza rola lwowskich wypożyczalni książek czynnych przy księgarniach w drugiej połowie XIX w. Roczniki Biblio-teczne, (54), s. 75–96.
 • Ковба, Ж. (1991). Книга й читання в Дрогобичі (історична ретроспектива). W: 900 років Дрогобичу: історія і сучасність. Тези доповідей міжвузівської краєзнавчої науково-практичної конференції. Дрогобич, 18–19 грудня 1991 року. (s. 69–72). Дрогобич: Вид-во ДДПУ імені Івана Франка.
 • Лазорак, Б., Тимошенко, Л., Хомич, Л., Чава, І. (2016). Книжкова культура Дрогобича першої половини ХХ ст. W: Л. Тимошенко (ред.). Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича) (s. 267–300). Дрогобич: Коло.
 • Madurowicz, M. (2006). Tożsamość homo localis w geografii człowieka. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.). Człowiek w badaniach geograficznych (s. 169–179). Bydgoszcz: WSG.
 • Małek, K. (2002). Styl monologów wewnętrznych a charakterystyka postaci (na przykładzie powieści S.A. Muellera »Henryk Flis«). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, (2), s. 141–159.
 • Маслянчук, Т. (2010). Бібліотека Івана Франка – національне надбання України. W: Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали між-народного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (t. 2, s. 1017–1024). Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка.
 • Мельник, Я. (2010). Бібліотека Івана Франка. W: Г. Бурлака (наук. керівник), С. Захаркін, Р. Кисельов, З. Крапивка, Н. Лисенко, Т. Маслянчук, Л. Мірошниченко, Л. Чернишенко (упоряд.), Бібліотека Івана Франка: науковий опис: У 4 т. (t. 1, s. 9–29). Київ: Критика.
 • Mueller, S.A. (1876). Henryk Flis. Т. 1–2. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Panas, W. (1997). Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Lublin: TN KUL.
 • Panas, W. (2001). Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. Lublin: Wydawni-ctwo UMCS.
 • Paszkiewicz, U. (2015). Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku spis scalony, poprawiony i uzupełniony. T. 1–2. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Puchalska, M. (1976a). Przypisy. W: S.A. Mueller, Henryk Flis (t. 1, s. 251–274). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Puchalska, M. (1976b). Rokomysz – świat (O perspektywach poznawczych i artystycznych utworu Stanisława Antoniego Muellera). W: S.A. Mueller, Henryk Flis (t. 2, s. 270–317). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Różycki, E. (1996). Z dziejów biblioteki parafialnej w Drohobyczu. W: J. Jaro -wiecki (red.). Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. (s. 90–97). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Rybicka, E. (2014). Auto/bio/geo/grafie. W: E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich (s. 277–296). Kraków: Universitas.
 • Schenkelbach, E. (2005). Pierwsza noc u Szatana. Kraków: Austeria.
 • Schulz, B. (1998). Druga jesień. W: B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów (s. 238–243). Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Schulz, B. (2002). Listy do R. Halpern. W: B. Schulz, Księga listów (s. 126–177). Gdańsk: Słowo/ obraz terytoria.
 • Skład grona nauczycielskiego (1878). W: Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gim-nazyum w Przemyślu za rok szkolny 1878, (s. 42–43). Przemyśl: Żupnik i Knoller.
 • Środki naukowe (1876). W: Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Realnego Gimnazyum imienia Franciszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1876, (s. 32–33). Lwów: Nakładem funduszu naukowego.
 • Тимошенко, Л. (2015). Книжкова культура Дрогобича першої половини ХХ ст.: два рідкісних видання 1913 і 1928 рр. W: Є. Пшеничний (упор.). Альманах бібліофілів (Книга 1, s. 351–359). Дрогобич: Коло.
 • Тимошенко, Л. (2017). Книга-реєстр поляків – жертв більшовицького режиму, видана 1942 р. в Дрогобичі. W: Є. Пшеничний (упор.). Альманах бібліофілів ( Книга 2. s. 141–151). Дрогобич: Коло.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-692b4d94-6801-4a42-9987-72dd5a20a5a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.