PL EN


Journal
2018 | 32 | 47-68
Article title

Wybrane aspekty rewitalizacji osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy - projekty i opinie mieszkanców

Title variants
EN
Selected aspects of revitalization of the Stary Fordon estate in Bydgoszcz - designs and opinions of residents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena koncepcji rewitalizacji przestrzennej i społecznej osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy w nawiązaniu do historii tego miejsca oraz zmian społecznych, a także ukazanie wszelkich działań, które zostały już w tym kierunku poczynione. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2014–2016. Główne prace polegały na kwerendzie materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu ankiety z mieszkańcami. W efekcie stwierdzono, że Stary Fordon to obszar o dużej wartości i potencjale, który dotyczy zarówno zasobów przestrzeni, jak i lokalnej społeczności. Ogólna ocena obecnie obowiązującej koncepcji rewitalizacji jest pozytywna. Trzeba jednak przyznać, że projekt nie spełnia wszystkich potrzeb mieszkańców. Należałoby rozwinąć przede wszystkim działania miękkie, społeczne
EN
The aim of the work is to evaluate the concept of spatial and social revitalization of the Stary Fordon housing estate in Bydgoszcz in reference to the history of this place and social changes, as well as to show all activities that have already been undertaken in this direction. The time frame of the work covers the years 2014-2016. The main tasks consisted in carrying out a query of source materials and conducting a survey with residents. As a result, it was stated that Stary Fordon is an area of high value and potential, which concerns both the resources of space and the local community. The overall assessment of the current revitalization concept is positive. However, it must be admitted that the project does not meet all the needs of the residents. It appears that it is mainly soft social activities which should be developed.
Journal
Year
Issue
32
Pages
47-68
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
author
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Banaszak J., 1996, Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy, Tannan, Bydgoszcz.
 • Biegański Z., 1997, Dzieje Fordonu i okolic, Wydanictwo Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz.
 • Ferber U., Nathanail P., Jackson J., Gorski M., Krzywon R., Drobiec L., Petrikova D., Finka M., 2006, Tereny zdegradowane, Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci.
 • Herbst K., 2008, Społeczny sens rewitalizacji, „Ekonomia Społeczna. Teksty” nr 3.
 • Jankowski A., 2011, Zabytkowa bóżnica murowana w Bydgoszczy-Fordonie w świetle najnowszych badań, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” nr 56(2).
 • Janowski A., Kawski T., 2009, Żydzi w Fordonie. Dzieje. Kultura. Zabytki, Mado, Bydgoszcz.
 • Kaczmarek J., 2010, Zarządzanie wizerunkiem miasta – uwagi heurystyczne, „Studia Miejskie” t. 1.
 • Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotus J., 2005, Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Lorens P., 2009, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Urbanista, Gdańsk.
 • Madurowicz M., 2002, Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa.
 • Niezabitowska E., 2015, Wyzwania badawcze w architekturze w świetle problemów starzejącego się społeczeństwa. Ze szczególnym uwzględnieniem środowiska zamieszkania, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne” nr 1.
 • Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, 2006, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Bydgoszcz, http://bip.um.bydgoszcz.pl (dostęp 15 czerwca 2018).
 • Rysz-Kowalczyk B. (red.), 2001, Leksykon polityki społecznej, Aspra-Jr, Warszawa.
 • Społeczna Strategia Rewitalizacji Starego Fordonu, www.fundacja.ukw.edu.pl/ (dostęp 15 czerwca 2018).
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy, 2009, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Bydgoszcz.
 • Szafrańska E., 2010, Wielkie zespoły mieszkaniowe – ich przemiany i  miejsce w  strukturze społeczno-przestrzennej współczesnego miasta. Przykład Łodzi, „Studia Miejskie” t. 2.
 • Szarfenberg R., 2007, Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Šafránková J., 2005, Urban revitalization and possibilities of public participation, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych OL PAN” 1.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.
 • Wańkowicz W., 2011, Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • http://mapy.isok.gov.pl/pdf/N34097/N34097Cb1_ZG_1.pdf (dostęp 15 czerwca 2018).
 • okiembydgoszczanina.blogspot.com (dostęp 15 czerwca 2018).
 • wikimapia.org (dostęp 15 czerwca 2018).
 • www.bydgoszcz.pl (dostęp 15 czerwca 2018).
 • www.mpu.bydgoszcz.pl (dostęp 15 czerwca 2018).
 • www.staryfordon.pl (dostęp 15 czerwca 2018).
 • www.zdmikp.bydgoszcz.pl (dostęp 15 czerwca 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
ISSN
2543-5302
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69311952-4aa8-4fd9-8c10-72c6279fec5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.